"

2023ko urtarrilaren 01etik aurrera jardunari uztea

-an argitaratutakoa: 2022/12/28

Uztailaren 26a 13/2022 Errege Lege Dekretuak hobekuntzak babesean ezartzen ditu jardunari uzteak de leste taldea. Hori dela eta, bere jardueran eten duen dataren arabera aplikaziotik izango da edo ez arau honek sartutako aldaketa legegileak eta bere indarrean sartzea 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera da.

 • Kide eginda egon eta altan Norberaren Konturako Langile Edota Autonomoen Erregimen Berezian edo Itsasoko langileen Erregimen Berezian.
 • Estalitakoa izatea kotizazioaren aldi minimoa jardunari uzteak (behintzat 12 hilabete 24an kotizatutakoak gelditzearen egoerara aurreko hilabeteak).
 • Jardunari uztearen legezko egoeran aurkitzea (baja Erregimen Berezian, izan ezik 4. epigrafeen arrazoietarako eta 5 331.1. artikuluaren.a) eta aldi baterako ezinbestearen arrazoiak guztizkoa eta partziala).
 • Behin betiko gelditzea gertatzekotan, ez egon adin arrunta beteta erretiroaren kotizaziopeko pentsiora eskubidea eragiteko, izan ezik langile autonomoa ez izango zezan horretarako eskatutako kotizazioaren denboraldia egiaztatutakoa.
 • Kuoten ordainketaren jakinaren gainean aurkitzea Gizarte Segurantzari.
 • Enplegu Zerbitzu Publikoan alta emanda egon.
 • 4. epigrafeen egoeretarako eta 5 de 331.1ak.a) autonomoak beste jarduera bat ezin izango du jardun izan ezik langile autonomoa gertaera eragileko unean jarduera-aniztasuna egoeran aurkitu dena prestazioaren jardunari uzteak, ordaintzearen pertzepzioarekin bateragarria izango dena lanak besteren kontura zetorren garatzen, hileko ordainketaren baturaren beti ere lau hilabete berehala azkenen batezbestekoa eskubidearen eta prestazioaren jaiotzara aurrekoak jardunari uzteak, izan kopuru batezbesteko bat lanbide arteko soldata minimoaren zenbatekoa baino gutxiago hilekoa eskubidearen jaiotzako unean indarrekoa
 • Langileak badauka bere kontura, behar izango du, gelditzearen aurreko, bermeak eta betebeharrak eta araututako prozedurak bete laneko legerian.

Jardunari uztearen babes-sistemak hurrengo prestazioak ulertzen ditu:

 • Gelditzeak prestazio ekonomikoa, aldi baterakoa edo jarduerako behin betikoa
 • Prestazio ekonomikoaren pertzepzioan zehar Gizarte Segurantzako kotizazioaren ordainketa jardunari uzteak.

Jardunari uztearen legezko egoeran langile autonomo guzti haiek aurkituko dira eten dezaten bere jardueraren ariketan por arrazoietako bat hurrengoak:

 • Arrazoi ekonomikoen konkurrentziak, teknikariak, bideraezintasunaren erabakigarriak produktiboak edo antolatzaileak ekonomia-jarduera edo profesionala jarraitzeko (publikoari irekitako ezarpena gertatzekotan subsidioaren pertzepzioan zehar beraren itxiera exijituko da edota hirugarrenei bere transmisioa), bilduenean zirkunstantzietako bat hurrengoak:

  • Arrazoi ekonomikoak. Jarduerarekin jarraitzeko bideraezintasuna dagoela arrandiatzen da, diru-sarreren%10ean galera nagusiak egon dadinean, urte oso batean lortutakoak, eta hasieraren lehen urtea kanpoan utzita jardueraren.
  • Exekuzio administratiboak edo epailearenak, zorren kobratzera, organo betearazleek onartuta zabaltzen dituztena, eramango dezaten, behintzat, langile autonomoaren jardueraren diru-sarreren%30, berehala ariketa ekonomikoari dagokion aurrekoa.
  • Lehiaketaren epailearen deklarazioa, jarraitzea eragotzi jarduerarekin, 22/2003 Legean aurreikusitako hitzetan, uztailaren 9ko.
  • Murriztapena 60tik alta egoeran pertsona guztien jardunaldiaren ehunekoa betebeharrarekin kotizatzeko enpresaren edo lan-kontratuen aldi baterako etendura de behintzat 60tik pertsonen kopuruaren ehunekoa betebeharrarekin alta egoeran kotizatzeko enpresaren Zerga-administrazioaren aurrean aurkeztutako eskaeraren aurreko bi hiruhileko fiskalak, diru-sarrera arrunten maila edo salmentek murriztapen bat 75etik esperimentatu du ariketaren aldi beretan arakatutakoen ehunekoa edo aurreko ariketak eta hiruhileko horietan zehar langile autonomoaren hileko etekin garbiak, ekonomia-jarduera guztiek, enpresakoak edo profesionalak, gara, ez lortu lanbide arteko soldata minimoaren kopurua edo oinarria, horren bidez etorriko kotizatzen, si hau kanpoan behekoa. Kasu hauetan publikoari irekitako ezarpenaren itxiera ez da behar izango edo hirugarrenei bere transmisioa.
  • Langile autonomoak gertatzekotan ez izan soldatako langileak, mantentzea zor galdagarrien eta bere zenbatekoa hartzekodunekin gainditu diru-sarrera arrunten 150a ehuneko edo bi hiruhilekoetan zehar salmentak eskaeraren aurreko fiskalak, eta diru-sarrera hauek edo salmentak pentsatu aldi berean murriztapen bat ariketaren denboralde beretan dagokionez arakatutako 75etik ehunekoa edo aurreko ariketak. Horretarako zorrak ez dira kontuan hartuko bere betebeharren ez betetzeak Gizarte Segurantzarekin edo Zerga-administrazioarekin mantendu. Era berean exijituko da hiruhileko horietan zehar langile autonomoaren hileko etekin garbiak, ekonomia-jarduera guztiek edo profesionalak gara, ez lortu lanbide arteko soldata minimoaren kopurua edo oinarria, horren bidez etorriko kotizatzen, si hau kanpoan behekoa. Horretarako zorrak ez dira kontuan hartuko bere betebeharren ez betetzeak Gizarte Segurantzarekin edo Zerga-administrazioarekin mantendu. Kasu hauetan publikoari irekitako ezarpenaren itxiera ez da behar izango edo hirugarrenei bere transmisioa.

 • Ezinbestea, aldi baterako gelditzearen erabakigarria edo jardueraren behin betikoa. Aldi baterako gelditze partzialean ezinbestearen arrazoiak daudela ulertuko du enpresaren jardueraren etenaldia eragin sektore batera edo lantokia, egon larrialdi adoptatuaren deklarazio bat agintari publiko trebeak eta 75etik diru-sarreren erorketa bat gertatzen da enpresaren jardueraren ehunekoa harremanarekin aurreko urtearen aldi berari eta langile autonomoaren hileko diru-sarrerek lanbide arteko soldata minimoa ez lortu edo, horren bidez oinarriaren zenbatekoa etorriko kotizatzen si hau kanpoan behekoa.

 • Lizentzia administratiboaren galera, osatu ekonomia-jardueraren ariketarako baldintza bat edo profesionala, eta ez etorri arau-hauste penalen batzordeak eragindakoa.

 • Genero indarkeria, aldi baterako gelditzearen erabakigarria edo langile autonomoaren jardueraren behin betikoa.

 • Ezkontzako bereizketaren dibortzio edo hitzarmena, beti ere jardun laguntzaren funtzioak ezkontide ohiaren negozioan senidea.

 • Kontratua amaitzea.
 • Bezeroak arau-hauste larria egitea.
 • Bezeroak modu justifikatuan edo justifikatu gabe kontratua desegitea.
 • Bezeroaren heriotza, ezintasun edo erretiroarengatik.

 • Kooperatibaren kanporatze desegokiak.
 • Arrazoi ekonomikoek, teknikak, antolatzaileak, produktiboak edo ezinbestearen.
 • Denboraldiaren bukaerak a sozietate iraupen finkoko lotura mugatu zen.
 • Indarkeria edo genero indarkeriaren kausak sexuala, bazkide langileetan.
 • Kooperatibaren lizentzia administratiboaren galerak.
 • Eten zezaten bazkideei probaldian izangaiak lanaren prestazioan Kontseilu Errektorearen alde bateko erabakiak berean zehar edo kooperatibaren dagokion administrazioaren organoa.

Prestaziora sarbide izateko, sailburuaren karguan nahi gabe eten behar da edo sozietatearen administratzailea edo zerbitzu prestazioan berari eta sozietatea%10ean urte oso nagusi batean galeretan erori dena diru-sarreren edota gizarte-kapitalaren zifraren bi herenaren azpitik bere ondare garbia urritu du.


Eskaeraren epeak. Honen hurrengo hilabetearen azken eguna amaitzen du jardunari uztea gertatu da.

Dena den, eskaeretan arrazoi ekonomikoek, teknikariak, ezinbesteko produktiboak edo antolatzaileak genero indarkeriak, indarkeria sexuala, bezeroaren borondateak, arrazoi justifikatuan eratutakoa eta bezeroaren heriotza, ezintasun eta erretiroagatik, epea datatik aurrera hasiko da hubiere eginda idatziz jasota geratu halako egoeren konkurrentzia. egiazta dezaten dagozkion dokumentuetan


Oro har hurrengo dokumentuak:

 • NAN,, IFZ, Pasaportearen fotokopia, AIZa (bi garestiei) indarrean.
 • 145. eredua ordaintzaileari Datu-komunikazioaren IRPFa, osatutakoa, datatutakoa eta sinatutakoa. Salbuespena: Euskadi, Navarra
 • Azken 2 hilabeteen bere kotizazioen ordainketaren egiaztagiriaren fotokopia
 • Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrean jarduera sinatuaren enplegu-eskari edo konpromisoa
 • Eskatutako ondasunaren egiaztagiria baja dagokion Erregimen Berezian
 • Ordaindu gabeko kuoten atzerapena badago GSDOri: ebazpena Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren atzerapenaren kuoten ordaindu gabeko, eta egiaztagiriak hileko ordainketa eta betetzearen epeen ezarritako berean
 • Jardueraren tituluaren bajan zentsu deklarazioa (036. Eredua edo 037).
 • Jardunari uztearen prestazioaren eskaeraren inprimaki zehatza autonomoek eskatutako prestazioaren arabera.
 • Eskatutako prestazioaren arabera berme eta betebeharren betetzearen ardurapeko adierazpena edota deklarazioa.
 • Egiaztatu eskatutako prestaziora eskubidea dokumentazio zehatza (ikusi eskaeraren inprimaki bakoitzean xehetasuna).

En caso de presentación de la solicitud una vez transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior, y siempre que el trabajador autónomo cumpla con el resto de los requisitos legalmente previstos, se descontarán del período de percepción los días que medien entre la fecha en que debería haber presentado la solicitud y la fecha en que la presentó.


Eskubidea jasotzen dut prestazioaren, arrazoi ekonomikoen konkurrentziak, teknikariak, produktiboak edo antolatzaileak, izan Erregimen Berezian baja efektuak biharamunean hari jaioko da a egongo atxikitakoak, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 331. artikuluaren hurrengo salbuespenekin:

 • Aurreikusitako jardunari uztearen egoeretan artikuluan 331.1.a). 4.º, ez dator dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean baja, eskubidea jasotzen dut murriztapenaren enpresako erabakiaren laneko agintariari komunikaziora hurrengo hilabetearen lehen eguna jaioko zaio 60tik langile guztien lanaldiaren ehunekoa enpresaren, edo 60tik lan-kontratuen aldi baterako etendurara enpresaren langilegoaren ehunekoa.
 • Egoeretan a 331.1. artikulua aipatzen dena.a). 5.º, al ez etorri baja ere ez dagokion erregimen berezian, eskubidea jasotzen dut eskaerari hurrengo hilabetearen lehen eguna jaioko zaio.

Ezinbeste egoeretan, geratu ezinbestearen konkurrentzia egiaztatuta eskubidearen jaiotza eguna gertatuko da dokumentu egokien bidez.

Eskubidea jasotzen dut prestazioaren gainerako egoerek araututakoak (lizentzia administratiboaren galera, genero indarkeria eta sexuala, ezkontzako dibortzio edo bereizketagatik), hurrengo hilabetearen lehen eguna a izan efektuak jardunari uztearen ondorioz baja.


Prestazioaren oinarri arautzailea kotizazio-oinarrien batezbestekoa bezala zehaztuko da jarraitutako 12 hilabeteen eta berehala aurrekoak jardunari uztearen legezko egoerara.

Itsasoko langileen Erregimen Berezian oinarri arautzailea kalkulatuko da inguru arrisku honek kotizazio-oinarri guztiak, kotizazioaren zuzentzaile koefizienteen aplikaziorik gabe, eta gainera, agintari eskudunak onetsita derrigorrezko debekualdiaren denboraldeak ez dira kontuan izango 12 hilabeteko denboraldiaren zenbaketarako jarraitutakoak eta berehala aurrekoak jardunari uztearen legezko egoerara, debekualdiaren denboralde horietan beti ere ez jaso jardunari uzteak prestazioa.

Gozamenaren bere denboraldi guztian zehar prestazioaren kopurua,, ehuneko 70a oinarri arautzailera ezartzen zehaztuko da, egoeretan izan ezik 4. epigrafeetan aurreikusitakoak.º eta 5.º 331.1. artikuluaren.a) eta aldi baterako etendura partzialaren egoeretan bidezkoak ezinbestera, eta han prestazioaren kopurua 50etik ehunekoa izango da.

Prestazio hauek, izan ezik 4. epigrafeen egoeretarako eta 5 eta aldi baterako etendura partziala, Ondasun Askoko Errentaren Indikadore Publikoaren mugetara subjektuak daude (IPREM).


Prestazioaren iraupena jardunari uzteak denboraldeen arabera egongo da egindako kotizazioaren aurreko berrogeita zortzi hilabeteen barruan jardunari uztearen legezko egoerara eta horietatik, behintzat, hamabi hilabete ulertu behar dira en hogeita lau hilabeteak berehala hurrengo eskalaren arabera gelditzearen egoera honetara aurrekoak:

Langile autonomoa a berari hubiere eskubidea onartuta babes ekonomikora jardunari uzteak onespen berri bat eskatzera itzuli ahal izango du, bilduenean legezko baldintzak eta hubieren azken eskubidearen onespenetik pasatuta hemezortzi hilabete prestaziora.


Iraun jardunari uztearen egoera, bitartean organo kudeatzailea langile autonomoen kotizazioaren%100eko arduraduna egingo da aurreikusitako egoeren salbuespenarekin 4. epigrafeetan.º eta 5.º 1. atalaren.a) 331. artikuluaren, non organo kudeatzaileak abonatuko du, prestazioarekin batera, kuotaren%50, langile autonomo pertsona izanez Gizarte Segurantzako kotizazio guztien diru-sarreraren arduraduna.

Kotizazio-oinarri hau prestazioaren oinarri arautzailearekin egokituko da gabe, inola ere, kotizazio-oinarriak oinarri minimoaren zenbatekoa baino gutxiago izan ahal du edo dagokion erregimenean aurreikusitako kotizazioaren oinarri bakarra.

Genero indarkeriaren egoeretan edo aldi baterako gelditzearen indarkeria sexual erabakigarria edo langile autonomoaren jardueraren behin betikoa edo Gizarte Segurantzari kotizatzeko beharra egongo da.

Organo kudeatzailea pertzepzioaren aldian zehar dagokion Gizarte Segurantzaren kuotaren kargua egingo da prestazioaren, cuando hubiere legezko epean eskatutakoa egoera bakoitzerako aurreikusitakoa. Beste kasu batean, organo kudeatzailea hurrengo hilabetearen lehen egunetik aurrera kargua egingo zaio eskaerari.


Eten ahal izango da hurrengo arrazoiek:

 • Zigor arau-hausteagatik arinaren ezarpenak dagokion denboraldian zehar edo larria, Legearen testu bateginean ezarritako hitzetan Agindu Sozialean Arau-hauste eta Zigorren inguruan.
 • Betetzean zehar kondenatzeteko ekarri askatasun-gabetzea.
 • Bere konturako lan baten egitearen denboraldian zehar edo besteren kontura, egoeretan izan ezik 4. epigrafeetan aurreikusitako jardunari uztearen.º eta 5.º 331.1. artikuluaren.a), edo aldi baterako gelditze partzialaren ezinbestearen ondorioztatutako jardueraren, jarduerarekin bateragarria izango direna kausa gelditzea, artikuluan aurreikusitako hitzetan babesera eskubidearen suntsipenaren kalterik gabe 342.1 jardunari uzteak artikuluan ezarritako egoeran 341.1.c).

Etendura gertatzekotan, autonomoa eskatzera derrigortutakoa egongo da etendura eragin zuen kausa amaitu ondoren berrekitea.


Iraungiko da hurrengo arrazoiek:

 • Prestazioaren iraupeneko epea agortzeagatik.
 • Zigorren ezarpenak Legearen testu bateginean ezarritako hitzetan Agindu Sozialean Arau-hauste eta Zigorren inguruan.
 • Egiteak baten lan besteren kontura edo bera zehar batean denbora berdina edo hamabietako hilabete, honetan azken kasu sortu eskubidea babesera jardunari uzteak bezala langile autonomo.
 • Erretirorako ohiko adina betetzeagatik edo, Itsas Langileen Araubide Bereziko norberaren konturako langileei dagokienez, erretirorako adin teorikoa, erretiro kontributiboa jasotzeko baldintzak betetzen ez direnean izan ezik. Kasu horretan, jarduera eten egiteagatiko prestazioa iraungiko da langile autonomoak betetzen dituenean aipatutako pentsioa jasotzeko gainontzeko baldintzak edo agortzen denean babesa irauteko epea.
 • Erretiro-pentsio edo ezintasun iraunkorraren onespenak, artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe 342.1.
 • Bizilekuaren lekualdaketak atzerrira, kasuetan izan ezik arauen arabera zehaztu.
 • Eskubideari borondatez uko egiteagatik.
 • Langile autonomoa hiltzeagatik.

Prestazio ekonomikoaren pertzepzioa jardunari uzteak langile autonomoetan bateraezina da con:

 • Bere konturako lana, nahiz eta bere egitea ez ekarri derrigorrezko sarrera Erregimen Berezian Norberaren Kontuak edo Autonomoak edo Marren Langileen Erregimen berezia eta halaber lanarekin besteren kontura.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomiko edo ostatuen lorpena, izan ezik lanarekin bateragarriak izan direna langabeziak prestazioa eragin zuena eta halaber sustapenaren neurriekin araudiaren arabera araututako gelditzearen talde desberdinetarako sektoriala, edo las izaera estatalarekin etorkizun batean arautu ahal diotena.
 • Erregimenean barne langile autonomoei dagokionez flotaren geldierarako laguntzen pertzepzioa Itsasoko langileen Berezia.
 • Lana besteren kontura, izan ezik prestazioaren pertzepzioa jardunari uzteak etorri zehazten du prestatutakoak 4. epigrafeetan.º eta 5.º 331.1. artikuluaren.a), edo aldi baterako gelditze partzialak ezinbestearen ondorioztatutako jardueraren, jarduerarekin bateragarriak izango direna eragina gelditzea, cuando prestazioaren pertzepzioan zehar lortutako hileko etekin garbiak ez izan lanbide arteko soldata minimoaren kopurura nagusiak edo, horren bidez oinarriaren zenbatekora etorriko kotizatzen, si hau kanpoan behekoa.

Kasuan baja bat aldi baterako ezintasunagatik hasten zarena (ITa), jasoko duzun prestazioa hartzen ari zinen bera izango da jardunari uzteak. Dena den, bajan egon zaitezen denbora ITak prestazioaren pertzepzioaren denboraldiaren deskontua egingo dizu zuri jardunari uzteak.

Jaiotzagatik bajaren kasuan eta jasoko duzun adingabearen, zainketa, prestazioa eta hau izango da egokitu arrisku honek eta ez zuri dizu deskontua egingo prestazioaren pertzepzioaren denboraldiaren jardunari uzteak.

Prestazioaren eskaeraren inprimakietara sarbide du