Normativa e lexislación

Publicado o: 13/08/2020
 • ISO TR 12295:2014. Ergonomía — Documento para a aplicación de Normas internacionais para a manipulación manual (ISO 11228-1, ISO 11228-2 e ISO 11228-3) e a avaliación de posturas de traballo estático (ISO 11226).
 • ISO 11226:2000. Ergonomics-Evaluation of static working postures.
 • ISO 11228-2:2007. Ergonomics- Manual handling. Part 2: Pushing and pulling.
 • ISO 11228-3:2007. Ergonomics- Manual handling. Part 3: Handling of low loads at high frequency.
 • UNE-EN 1005-1:2002+A1:2009. Seguridade das máquinas. Comportamento físico do ser humano. Parte 1: Termos e definicións.
 • UNE-EN 1005-2:2004+A1:2009. Seguridade das máquinas. Comportamento físico do ser humano. Parte 2: Manexo de máquinas e das súas partes compoñentes.
 • UNE-EN 1005-3:2002+A1:2009. Seguridade das máquinas. Comportamento físico do ser humano. Parte 3: Límites de forza recomendados para a utilización de máquinas.
 • UNE-EN 1005-4:2005+A1:2009. Seguridade das máquinas. Comportamento físico do ser humano. Parte 4: Avaliación das posturas e movementos de traballo en relación coas máquinas.
 • UNE-EN 1005-5:2007. Seguridade das máquinas. Comportamento físico do ser humano. Parte 5: Avaliación do risco por manipulación repetitiva de alta frecuencia.
 • UNE-EN 614-1: 2006+A1:2009. Seguridade das máquinas. Principios de deseño ergonómico. Parte 1: Terminoloxía e principios xerais.
 • UNE-EN 614-2:2001+A1:2008. Seguridade das máquinas. Principios de deseño ergonómico. Parte 2: Interaccións entre o deseño das máquinas e as tarefas de traballo.
 • UNE-EN 894-3: 2001+A1:2009. Seguridade das máquinas. Requisitos ergonómicos para o deseño de dispositivos de información e mandos. Parte 3: Mandos.
 • UNE-EN ISO 12100:2012. Seguridade das máquinas. Principios xerais para o deseño. Avaliación do risco e redución do risco. (ISO 12100:2010).
 • UNE-EN ISO 12100:2012. Seguridade das máquinas. Conceptos básicos, principios xerais para o deseño. Parte 2: Principios técnicos. Modificación 1. (ISO 12100-2:2003/Amd 1:2009).
 • UNE-EN ISO 14738:2010. Seguridade das máquinas. Requisitos antropométricos para o deseño de postos de traballo asociados a máquinas.
 • UNE-EN ISO 6385:2016. Principios ergonómicos para o deseño de sistemas de traballo. (Anulada polo UNE-EN ISO 6385:2016).
 • UNE-EN ISO 7250:2008. Definicións das medidas básicas do corpo humano para o deseño tecnolóxico. (Anula a UNE NISO 7250:1997).
 • NTP 242:1989. Ergonomía: análise ergonómica dos espazos de traballo en oficinas. INSHT.
 • Real decreto 487/1997, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativa á manipulación manual de cargas.
 • Real decreto 488/1997, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativa ao traballo con equipos que inclúen pantallas de visualización.