"

Normativa i legislació

Publicat el: 13/08/2020
 • ISO TR 12295:2014. Ergonomia — Document per a l'aplicació de Normes internacionals per a la manipulació manual (ISO 11228-1, ISO 11228-2 i ISO 11228-3) i l'avaluació de postures de treball estàtiques (ISO 11226).
 • ISO 11226:2000. Ergonomics-Evaluation of static working postures.
 • ISO 11228-2:2007. Ergonomics - Manual handling. Part 2: Pushing and pulling.
 • ISO 11228-3:2007. Ergonomics - Manual handling. Part 3: Handling of low loads at high frequency.
 • UNE-EN 1005-1:2002+A1:2009. Seguretat de les màquines. Comportament físic de l'ésser humà. Part 1: Termes i definicions.
 • UNE-EN 1005-2:2004+A1:2009. Seguretat de les màquines. Comportament físic de l'ésser humà. Part 2: Maneig de màquines i de les seves parts components.
 • UNE-EN 1005-3:2002+A1:2009. Seguretat de les màquines. Comportament físic de l'ésser humà. Part 3: Límits de força recomanats per a la utilització de màquines.
 • UNE-EN 1005-4:2005+A1:2009. Seguretat de les màquines. Comportament físic de l'ésser humà. Part 4: Avaluació de les postures i moviments de treball en relació amb les màquines.
 • UNE-EN 1005-5:2007. Seguretat de les màquines. Comportament físic de l'ésser humà. Part 5: Avaluació del risc per manipulació repetitiva d'alta freqüència.
 • UNE-EN 614-1: 2006+A1:2009. Seguretat de les màquines. Principis de disseny ergonòmic. Part 1: Terminologia i principis generals.
 • UNE-EN 614-2:2001+A1:2008. Seguretat de les màquines. Principis de disseny ergonòmic. Part 2: Interaccions entre el disseny de les màquines i les tasques de treball.
 • UNE-EN 894-3: 2001+A1:2009. Seguretat de les màquines. Requisits ergonòmics per al disseny de dispositius d'informació i comandaments. Part 3: Comandaments.
 • UNE-EN ISO 12100:2012. Seguretat de les màquines. Principis generals per al disseny. Avaluació del risc i reducció del risc. (ISO 12100:2010).
 • UNE-EN ISO 12100:2012. Seguretat de les màquines. Conceptes bàsics, principis generals per al disseny. Part 2: Principis tècnics. Modificació 1. (ISO 12100-2:2003/Amd 1:2009).
 • UNE - EN ISO 14738:2010. Seguretat de les màquines. Requisits antropomètrics per al disseny de llocs de treball associats a màquines.
 • UNE - EN ISO 6385:2016. Principis ergonòmics per al disseny de sistemes de treball. (Anul·lada per UNE - EN ISO 6385:2016).
 • UNE - EN ISO 7250:2008. Definicions de les mesures bàsiques del cos humà per al disseny tecnològic. (Anul·la a UNE EN ISO 7250:1997).
 • NTP 242:1989. Ergonomia: anàlisi ergonòmica dels espais de treball en oficines. INSHT.
 • Reial decret 487/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues.
 • Reial decret 488/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.