"

Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego, a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos

Publicado o: 31/05/2021

O Goberno estableceu, desde a declaración do estado de alarma polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, medidas excepcionais en materia de seguridade social en favor dos traballadores autónomos máis afectados polas consecuencias da crise sanitaria producida polo virus do SARS-CoV-2, aínda que o 31 de maio finaliza o prazo previsto para as últimas medidas adoptadas e previstas no Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro. 

Conforme ao este Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, regulábase, no artigo 5, a prestación extraordinaria por cesamento de actividade de forma similar á introducida polo artigo 13.1 do Real decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, en favor daqueles traballadores autónomos que se vexan obrigados a suspender totalmente as súas actividades, en virtude da resolución que poida adoptarse ao respecto. 

Así mesmo, o artigo 6 do citado Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro introducía a posibilidade de acceder a unha prestación extraordinaria de cesamento de actividade a aqueles traballadores autónomos que non sendo afectados polo peche da súa actividade vexan reducidos os seus ingresos e non teñan acceso á prestación ordinaria de cesamento de actividade regulada no seu artigo 7 ou nos artigos 327 e seguintes do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social (de agora en diante TRLGSS). 

Do mesmo xeito, o artigo 8 do Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro establecía unha prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores autónomos de tempada que desenvolvan a súa actividade polo menos durante tres meses na primeira metade do ano, mentres que a disposición transitoria segunda prorrogaba a prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade, como consecuencia de resolución da autoridade competente como medida de contención da propagación do virus COVID-19 contemplada no apartado 1 do artigo 13 do Real decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, sempre que manteñan, a 1 de febreiro, o requisito de carencia que deu lugar ao seu recoñecemento. 

Estas medidas, como se indicou, finalizan o 31 de maio de 2021 sen que se solucionase a situación de crise sanitaria provocada polo virus do SARS-CoV-2 e sendo, polo tanto, preciso manter ata o 30 de setembro de 2021 a prestación por cesamento de actividade para aqueles traballadores autónomos en quen concorran as condicións para a súa percepción, así como facilitar o acceso a aqueloutros traballadores autónomos que, non percibindo a prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, acrediten as condicións esixidas por este real decreto-lei para ter dereito a esta prestación que, tamén neste caso, poderase percibir ata o 30 de setembro de 2021.

Así mesmo, incorpórase unha nova medida que xa se contemplou no Real decreto lei 24/2020, do 26 de xuño, permitindo a exención na cotización dos traballadores autónomos. Estas novas medidas teñen como obxecto protexer tanto aos traballadores autónomos que teñen carencia para causar o dereito á prestación ordinaria de cesamento de actividade, como a aqueloutros que non alcancen a ter a carencia requirida ou sexan traballadores autónomos de tempada e iso tanto se existe un cesamento total na actividade, coma se prestan servizos por conta propia ou allea, sempre que se cumpran os requisitos esixidos neste real decreto-lei.

Considerouse necesario encomendar á Comisión de Seguimento das medidas de apoio para a recuperación da actividade dos traballadores autónomos no ámbito da Seguridade Social, constituída ao abeiro da disposición adicional sexta do Real decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño, o seguimento e avaliación das medidas que se establecen neste real decreto-lei.

TÍTULO II - Medidas para a protección dos traballadores autónomos


Artigo 5. Exención na cotización a favor dos traballadores autónomos que percibisen algunha modalidade de prestación por cesamento de actividade ao abeiro do que se dispón no Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, de reforzo e consolidación de medidas sociais en defensa do emprego.

A partir do 1 de xuño de 2021, terán dereito á exención das súas cotizacións os traballadores autónomos de alta no RETA ou no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores do Mar, que viñesen recibindo algunha das prestacións por cesamento de actividade prevista no art. 6 e 7 do Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro. (art. 6. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para aqueles traballadores autónomos que non poidan causar dereito á prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista no artigo 7 deste real decreto-lei ou á prestación de cesamento de actividade regulada nos artigos 327 e seguintes do TRLGSS e art. 7 prestación por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia).

O disposto neste precepto será de aplicación aos traballadores autónomos que esgoten as prestacións ás que se refire o artigo 6 deste real decreto-lei (prestacións por cesamento de actividade por unha suspensión temporal da actividade como consecuencia dunha resolución da autoridade competente), a partir da finalización das exencións ás que se refire o apartado 4 dese artigo e ata 30 de setembro de 2021.

Contías da exención:

 1. a) 90% das cotizacións correspondentes ao mes de xuño.
 2. b) 75% das cotizacións correspondentes ao mes de xullo.
 3. c) 50% das cotizacións correspondentes ao mes de agosto.
 4. d) 25% das cotizacións correspondentes ao mes de setembro.

A base de cotización para determinar a exención será a base pola que viña cotizando o traballador autónomo antes de acceder á prestación por cesamento de actividade. 

Requisitos: 

Para que sexan aplicables estes beneficios de na cotización deberán manter a alta ata o 30 de setembro de 2021. 

Incompatibilidades:  

A percepción da prestación por cesamento de actividade en calquera das súas modalidades será incompatible coa exención na cotización establecida neste precepto. 

Exencións indebidas: 

A obtención das exencións contempladas neste precepto que resulten indebidas como consecuencia da perda do dereito ás prestacións de cesamento de actividade contemplada nos artigos 6 e 7 do Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, dará lugar á revisión de oficio por parte da entidade ou organismo competente.


Artigo 6. Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia de resolución da autoridade competente como medida de contención da propagación do virus COVID-19

Mánténse a prestación extraordinaria para todos aqueles traballadores autónomos que manteñan a suspensión temporal da súa actividade como consecuencia dunha resolución da autoridade competente e recoñécese a mesma prestación aos que a partir do 1 de xuño véxanse afectados por unha suspensión temporal de toda actividade polos mesmos motivos.

A duración será dun máximo de catro meses, finalizando o dereito á mesma o último día do mes en que se acorde o levantamento das medidas ou o 30 de setembro de 2021, se esta última data fose anterior. O tempo de percepción da prestación non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro.

Nacimiento do dereito:

O dereito á prestación nacerá para os que mantéñena a partir do 1 de xuño e para o resto de traballadores autónomos afectados por unha medida posterior a esta data, a partir do día seguinte á adopción da medida de peche da actividade adoptada pola autoridade competente.

Requisitos:

Deberán reunirse os seguintes requisitos para beneficiar da prestación:

 1. Afiliación e alta no RETA ou Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores do Mar, polo menos 30 días naturais antes da resolución que acorde a suspensión da actividade e en todo caso antes da data de inicio da mesma cando se decretase previamente ao 1 de xuño de 2021.
 2. Acharse ao corrente de pagamento das cotas da Seguridade Social. Aínda que de non cumprirse este requisito poderase requirir a regularización por parte do órgano xestor, nun prazo improrrogable de 30 días naturais, e unha vez regularizado o descuberto producirá plenos efectos.

Contía:

A contía da prestación será do 70% da base mínima de cotización que corresponda á actividade desenvolvida. Se conviven no mesmo domicilio persoas unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, e dous ou máis membros teñan dereito a esta prestación extraordinaria por cesamento de actividade, a contía de cada unha das prestacións será do 40%.

Efectos e duración:

Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial correspondente quedando o traballador autónomo exonerado da obriga de cotizar. A exoneración do ingreso das cotas estenderase desde o primeiro día do mes en que se adopte a medida de peche de actividade, ou desde o 1 de xuño de 2021 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data, ata o último día do mes seguinte ao que se erga a devandita medida, ou ata o 30 de setembro de 2021 se esta última data fose anterior.

O período durante o cal o traballador autónomo estea exento da obriga de cotizar entenderase como cotizado e as cotizacións que correspondan ao mesmo serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación. A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será en todo caso a establecida no momento de inicio da prestación.

A duración máxima e o resto das condicións de aplicación das deducións na cotización ás que poida ter dereito o traballador beneficiario desta prestación extraordinaria por cesamento na actividade non se modificarán polo percibimento desta última.

As mutuas colaboradoras e o Instituto Social da Mariña proporcionarán á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a información necesaria, a través dos procedementos que estableza esta última, para a aplicación do que se establece neste apartado, tanto no momento do recoñecemento provisional da prestación como na revisión posterior, conforme ao que se establece no apartado 9.

Incompatibilidades para percibir a prestación:

 • Desenvolvemento dun traballo por conta allea non sendo que o ingreso sexa inferior a 1,25 veces o importe do salario mínimo interpofesional.
 • O desempeño doutra actividade por conta propia.
 • Percepción de rendementos procedentes da sociedade afectada polo peche.
 • Percepción dunha prestación da Seguridade Social non sendo que viñese recibindo esta prestación e fóra compatible coa actividade que desenvolve.
 • No caso de traballadores do mar, que veña percibindo axudas por paralización da frota. 

Os socios traballadores de cooperativas de traballo asociado encadrados no RETA terán dereito tamén a esta prestación extraordinaria se reúnen os requisitos.

Xestión da prestación:

A xestión da prestación corresponde ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social e ao Instituto Social da Mariña.

Solicitude: dentro dos primeiros vinte e un días naturais seguintes á entrada en vigor do acordo ou resolución de peche de actividade, ou antes do 21 de xuño cando a suspensión de actividade se acordase con anterioridade ao 1 de xuño de 2021 e non se estivese percibindo a prestación extraordinaria contemplada no artigo 5 do Real decreto lei 2/2021, do 26 de xaneiro.

No caso de que a solicitude se presente fóra do prazo establecido, o dereito á prestación iniciarase o primeiro día do mes seguinte ao da solicitude. Nestes casos, o traballador autónomo quedará exento da obriga de cotizar desde o día que teña dereito a percibir a prestación.

As entidades encargadas da xestión desta prestación, de acordo coa solicitude presentada e os documentos se é o caso achegados, ditará a resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito. Na solicitude da prestación o interesado deberá achegar os seguintes datos:

Finalizada a medida de peche de actividade procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas. No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas, debendo ademais nestes casos ingresar as cotizacións correspondentes a todo o período de percepción indebida da prestación, aplicandose o procedemento de xestión recadadora do sistema da Seguridade Social en todos os seus termos.

Na solicitude da prestación o interesado deberá achegar os seguintes datos:

 • Comunicar á mutua ou á entidade xestora da prestación os membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da prestación de cesamento de actividade ou se contan con algún outro tipo de ingresos,
 • Achegar o consentimento de todos os membros da unidade familiar para o acceso á información tributaria.
 • Unha declaración xurada dos ingresos que se perciben, se é o caso, como consecuencia do traballo por conta allea.
 • Unha autorización á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras encargadas da xestión da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación.
 • Un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación.

Artigo 7. Prestación por cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia.

Prorrógase a prestación ata o 30 de setembro de 2021, para os traballadores que a estivesen percibindo (artigo 7 do Real decreto-lei 2/2021, de 26 de xaneiro) cando non esgotasen os períodos de prestación previstos no artigo 338.1 do TRLXSS, sempre que durante o segundo e o terceiro trimestre de 2021 cumpran os requisitos previstos neste artigo.

Así mesmo, poderán solicitar a prestación por cesamento de actividade prevista no art. 327 do TRLGSS, os traballadores autónomos que cumpran cos requisitos previstos nos apartados a), b), d) e e) do artigo 330.1[1] do TRLGSS e cumpran os requisitos que se contemplan neste artigo. O dereito á percepción desta prestación finalizará o 30 de setembro de 2021.

[1] Estar afiliados e en alta no RETA ou Réxime Especial dos Traballadores do Mar. Ter cuberto o período mínimo de cotización art. 338 (12 meses), non cumprir idade para causar dereito a pensión contributiva de xubilación, non sendo que non tivese acreditado o período requirido, acharse ao corrente de pagamento das cotas se bine poderá convidarse ao pagamento en prazo de 30 días e a regularización producirá plenos efectos.

Acreditación:

 • Segundo e terceiro trimestre de 2021: redución de ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia de máis do 50 %do mesmo período de 2019.
 • Que non se obtivesen no mesmo período uns rendementos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros.

Para o cálculo da redución de ingresos ten en cóntase o período en alta no segundo e terceiro trimestre de 2019 e compárase co segundo e terceiro trimestre do 2021.

En caso de traballadores a cargo acreditarase ao solicitar a prestación, o cumprimento das obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas. Realizarase mediante declaración responsable, podendo ser requiridos polas mutuas ou entidade xestora documentos que o acrediten.

Recoñecemento da prestación:

Polas mutuas colaboradoras ou o Instituto Social da Mariña (de agora en diante ISM) provisionalmente con efectos 1 de xuño de 2021 se se solicita os primeiros 21 días de xuño ou con efectos desde o día primeiro do mes seguinte á solicitude noutro caso, debendo regularizarse a partir do 1 de abril de 2022. Data a partir da que poderán conseguir os datos tributarios do exercicio 2021.

Para admitira a trámite autorizarase á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras xestoras da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación.

De non ter acceso aos datos tributarios os traballadores autónomos achegarán nos dez días seguintes ao seu requirimento:

 1. Copia do modelo 303 de autoliquidación do IVE correspondente ao segundo e terceiro trimestre de 2019 e 2021.
 2. Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria ou calquera outro medio de proba que sirva para acreditar os ingresos esixidos.

Non obstante, entenderase que os traballadores autónomos que tributen por estimación obxectiva experimentaron a redución de ingresos do 50 %esixida, sempre que o número medio diario das persoas traballadoras afiliadas e en alta ao sistema da Seguridade Social na actividade económica correspondente, expresada a 4 díxitos (CNAE), durante o período ao que corresponda a prestación, sexa inferior en máis dun 7,5 %ao número medio diario correspondente ao segundo e terceiro trimestre de 2019.

Se non se cumprisen os requisitos reclamaranse as prestacións percibidas, fixando a data de ingreso sen xuros ou recarga. Transcorrido o prazo fixado na resolución a TXSS reclamará a débeda pendente coas recargas e intereses que procedan. En caso de cesamento definitivo da actividade antes do 30/09/21, tomaranse de maneira proporcional ao tempo de duración da actividade os límites dos requisitos fixados neste artigo. Tomandose na súa integridade o mes en que se produza baíxaa no réxime de Seguridade Social. 

Durante o tempo que perciba a prestación o traballador autónomo deberá ingresar na TXSS a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes que correspondan. A mutua ou o ISM aboará ao traballador canda a prestación por cesamento de actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de encontrarse o traballador sen desenvolver actividade algunha de acordo co art. 329 do TRLGSS.

En caso de cesamento definitivo da actividade antes do 30/09/21, tomaranse de maneira proporcional ao tempo de duración da actividade os límites dos requisitos fixados neste artigo. Tomandose na súa integridade o mes en que se produza baíxaa no réxime de Seguridade Social.

O traballador autónomo que solicitase a prestación poderá: renunciar a ela en calquera momento antes do 31/08/21, provendo efectos a renuncia ao mes seguinte da súa comunicación ou ben devolver a prestación sen esperar á reclamación cando considere que superará os ingresos establecidos como limiar coa consecuente perda do dereito á prestación.

Compatibilidade co traballo por conta allea: 

 • Os ingresos netos computables fisicamente por trabállolle por conta allea e por conta propia non superen 2,2 veces o importe do SMI. Os ingresos por conta allea non superarán 1,25 veces o importe do SMI.
 • A contía da prestación será o 50% da base de cotización mínima que lle corresponda.
 • Deberá achegar coa solicitude unha declaración xurada d eles ingresos que percibe do traballo por conta allea, sen prexuízo do certificado de empresa e declaración da renda á entidade xestora.
 • Aplicarase o que se dispón en apartados anteriores que non contradigan o indicado neste apartado.

 


Artigo 8. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para aqueles traballadores autónomos que exercen actividade e a 31 de maio de 2021 viñesen percibindo algunha das prestacións de cesamento de actividade prevista nos artigos 6 e 7 do Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, de reforzo e consolidación de medidas sociais en defensa do emprego e non poidan causar dereito á prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista no artigo 7 deste real decreto-lei.

Poderase acceder a partir do 1 de xuño de 2021 á prestación de cesamento de actividade extraordinaria prevista neste artigo.

Requisitos:

 • Estar dado de alta e ao corrente no pagamento das cotizacións no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia desde antes do 1 de abril de 2020 (se na data da presentación da solicitude non se cumprise o requisito de estar ao corrente no pagamento das cotizacións, o órgano xestor convidará ao pagamento).
 • Non ter rendementos netos computables fiscalmente procedentes da actividade por conta propia no segundo e terceiro trimestre de 2021 superiores a 6.650 euros.
 • Acreditar no segundo e terceiro trimestre do 2021 uns ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia inferiores a habídosos no primeiro trimestre do 2020 (tera en contase o período en alta no primeiro trimestre de 2020 e compararase coa parte proporcional dos ingresos habidos no segundo e terceiro trimestre de 2021 na mesma proporción). 

Contía: 

50 % da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida. Cando convivan nun mesmo domicilio persoas unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, e dous ou máis membros teñan dereito a esta ou outra prestación de cesamento de actividade, a contía desta prestación será do 40 %. 

No caso dos traballadores autónomos que teñan un ou máis traballadores ao seu cargo, deberá acreditarse, ao tempo de solicitar a prestación, o cumprimento de todas as obrigas laborais e de Seguridade Social que teñan asumidas, emitindo para tal fin unha declaración responsable, podendo ser requiridos polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou pola entidade xestora para que acheguen os documentos precisos que acrediten este extremo. 

Devindicación e duración: 

Poderá comezar a devengarse con efectos do 1 de xuño de 2021 e terá unha duración máxima de catro meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais de xuño. En caso contrario, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte ao da presentación da solicitude. A duración desta prestación non poderá exceder do 30 de setembro de 2021. 

Incompatibilidades: 

O percibo da prestación será incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, co desempeño doutra actividade por conta propia, coa percepción de rendementos procedentes dunha sociedade e coa percepción dunha prestación de Seguridade Social, agás aquela que o beneficiario viñese percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía. Para os traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar será ademais incompatible coas axudas por paralización da frota. 

Alta e cotizacións: 

O traballador autónomo durante o tempo que estea percibindo a prestación deberá permanecer en alta no réxime de Seguridade Social correspondente e ingresar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social a totalidade das cotizacións aplicando os tipos vixentes á base de cotización correspondente. 

A mutua colaboradora ou, se é o caso, o Instituto Social da Mariña, aboará ao traballador autónomo canda a prestación por cesamento na actividade, o importe das cotizacións por continxencias comúns que lle correspondese ingresar de encontrarse o traballador autónomo sen desenvolver actividade algunha, en aplicación do que se dispón no artigo 329 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. 

A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será, en todo caso, a establecida no momento de inicio da devandita prestación. 

As mutuas colaboradoras e o Instituto Social da Mariña proporcionarán á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a información necesaria, a través dos procedementos que estableza esta última, tanto no momento do recoñecemento provisional da prestación como na revisión posterior. 

Extinción:

Extinguirase o dereito á prestación se durante a percepción da mesma concorren os requisitos para causar dereito á prestación de cesamento de actividade do artigo 7 desta norma ou á prestación de cesamento de actividade do artigo 327 e seguintes do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. 

Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado: 

Se optaron polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria sempre que reúnen os requisitos. 

Xestión da prestación: 

A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña, que ditarán a resolución provisional procedente, estimando ou desestimando o dereito. 

Para poder admitir a trámite a solicitude deberase achegar unha declaración xurada dos ingresos que se perciben, se é o caso, como consecuencia do traballo por conta allea, e autorización á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras encargadas da xestión da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación. Todo iso sen prexuízo da obriga que asiste o perceptor da prestación de presentar un certificado de empresa e a declaración da renda á entidade xestora da prestación. 

Revisión a partir de 2022:

A partir do 1 de xaneiro de 2022 procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas. 

A tal obxecto, as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social conseguirán da administración tributaria correspondente os datos tributarios relativos ao primeiro trimestre de 2020 e os tres primeiros trimestres de 2021. 

Se as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña non puidesen ter acceso aos datos que constan nas administracións tributarias, os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora nos dez días seguintes ao seu requirimento:

1.º Copia do modelo 390 de declaración resumo anual IVE do ano 2020 e as súas liquidacións trimestrais (modelos 303), así como as liquidacións do segundo e terceiro trimestre do ano 2021 (modelos 303). 

Copia do modelo 130 correspondente á autoliquidación de cada trimestre a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do ano 2020, así como as autoliquidacións do primeiro, segundo e terceiro trimestre do ano 2020. Declaración da renda das persoas físicas ou certificado de empresas onde consten as retribucións percibidas por conta allea. 

2.º Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto. 

Non obstante, e para os efectos de acreditación da redución dos ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia, así como o límite de rendementos netos, entenderase que os traballadores autónomos que tributen por estimación obxectiva experimentaron estas circunstancias sempre que o número medio diario das persoas traballadoras afiliadas e en alta ao sistema da Seguridade Social na actividade económica correspondente, expresada a catro díxitos (CNAE), durante o período ao que corresponda a prestación, sexa inferior en máis dun 7,5 %ao número medio diario correspondente ao segundo e terceiro trimestre de 2019. 

No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas. 

A tal obxecto, a entidade competente para o recoñecemento da prestación ditará resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar que deberá facerse sen xuros ou recarga no prazo que se determine na resolución. 

Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social. 

Solicitude da prestación: 

 Ao tempo de solicitar a prestación, o interesado deberá comunicar á mutua ou á entidade xestora da prestación os membros que integran a unidade familiar e se algún deles é ou pode ser perceptor da prestación de cesamento de actividade ou se contan con algún outro tipo de ingresos.

O traballador autónomo que solicitase o pagamento da prestación regulada neste artigo poderá:

 1. Renunciar a ela en calquera momento antes do 31 de agosto de 2021, provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
 2. Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos percibidos durante o primeiro e segundo trimestre de 2021 ou a caída da facturación nese mesmo período superarán os limiares establecidos coa correspondente perda do dereito á prestación.

 


Artigo 9. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores autónomos de tempada.

Definición:

Considéranse traballadores de tempada aqueles traballadores autónomos cuxo único traballo ao longo dos anos 2018 e 2019 desenvolvésese no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar durante un mínimo de catro meses e un máximo de sete meses en cada un dos anos referidos. 

Requisitos: 

 • Estar de alto e cotizado no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar como traballador por conta propia durante un mínimo de catro meses e un máximo de sete meses de cada un dos anos 2018 e 2019, sempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dous meses entre os meses de xuño e setembro deses anos. 
 • Non estar en alta ou asimilado á alta como traballador por conta allea no réxime de Seguridade Social correspondente máis de sesenta días durante o segundo e terceiro trimestre do ano 2021. 
 • Non obter durante o segundo e terceiro trimestre do ano 2021 uns ingresos netos computables fiscalmente que superen os 6.650 euros.
 • Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social (se non se cumprise este requisito, o órgano xestor convidará ao pagamento ao traballador autónomo para que no prazo improrrogable de trinta días naturais ingrese as cotas debidas). 

Contía:  

70 % da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desempeñada no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

Devindicación e duración:  

Poderá comezar a devengarse con efectos do 1 de xuño de 2021 e terá unha duración máxima de catro meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais de xuño. En caso contrario, os efectos quedarán fixados ao día primeiro do mes seguinte da presentación da solicitude e a súa duración non poderá exceder do 30 de setembro de 2021.

Alta e cotizacións:  

Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo o traballador en situación de alta ou asimilada á alta no réxime de Seguridade Social correspondente. 

As cotizacións polas que non exista obriga de cotizar serán asumidas polas entidades con cargo a cuxos orzamentos se cubra a correspondente prestación.

Incompatibilidades:  

Esta prestación será incompatible co traballo por conta allea e con calquera prestación de Seguridade Social que o beneficiario viñese percibindo non sendo que fóra compatible co desempeño da actividade como traballador por conta propia. Así mesmo, será incompatible co traballo por conta propia e coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche, cando os ingresos que se perciban no segundo e terceiro trimestre do ano 2021 superen os 6.650 euros. Para os traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar será incompatible coa percepción das axudas por paralización da frota. 

Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado: 

Se optaron polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito a esta prestación extraordinaria sempre que reúnen os requisitos establecidos. 

Xestión da prestación: 

A xestión desta prestación corresponderá ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou ao Instituto Social da Mariña, que ditarán a resolución provisional procedente, estimando ou desestimando o dereito.

Para poder admitir a trámite a solicitude autorizarase á Administración da Seguridade Social e ás mutuas colaboradoras encargadas da xestión da prestación para conseguir da administración tributaria correspondente os datos tributarios necesarios para a revisión dos requisitos de acceso á prestación. 

O recoñecemento da prestación poderá solicitarse en calquera momento durante o período comprendido entre a entrada en vigor da norma e o mes de agosto de 2021. 

Revisión a partir de 2022:

A partir do 1 de xaneiro de 2022 procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas. 

A tal obxecto, as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña conseguirán da administración tributaria correspondente os datos tributarios correspondentes ao segundo e terceiro trimestre do ano 2021. 

Se as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social ou o Instituto Social da Mariña non puidesen ter acceso aos datos que constan nas administracións tributarias, os traballadores autónomos deberán achegar á mutua colaboradora nos dez días seguintes ao seu requirimento:

 1. Copia do modelo 303 de declaración do segundo e terceiro trimestre do ano 2021.Copiado modelo 130 correspondente á autoliquidación en pagamento fraccionado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do primeiro, segundo e terceiro trimestre do ano 2021. 
 2. Os traballadores autónomos que tributen no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por estimación obxectiva (modelo 131) deberán achegar a documentación necesaria para acreditar os ingresos esixidos neste precepto. 

No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas. 

A tal obxecto, a entidade competente para o recoñecemento da prestación ditará resolución fixando o importe da cantidade a reintegrar que deberá facerse sen xuros ou recarga no prazo que se determine na resolución. 

Transcorrido o prazo fixado na resolución que para ese fin dítese, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a reclamar a débeda pendente, coas recargas e intereses que procedan conforme ao procedemento administrativo de recadación establecida no Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social. 

Solicitude da prestación: 

O traballador autónomo de tempada que solicitase o pagamento da prestación poderá: 

 1. Renunciar a ela en calquera momento antes do 30 de agosto de 2021 provendo efectos a renuncia o mes seguinte á súa comunicación.
 2. Devolver por iniciativa propia a prestación por cesamento de actividade, sen necesidade de esperar á reclamación da mutua colaboradora coa Seguridade Social ou da entidade xestora, cando considere que os ingresos que pode percibir polo exercicio da actividade durante o tempo que pode causar dereito a ela superarán os limiares establecidos coa correspondente perda do dereito á prestación.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS, TRANSITORIAS E FINAIS

Disposición adicional sexta. Prórroga da vixencia do artigo 6 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

Prorrógase ata o 30 de setembro de 2021 o artigo 6 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, polo que se regula o Plan MECUIDA. 

Disposición transitoria segunda. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade que viñesen percibindo a 31 de maio de 2021 a prestación contemplada no artigo 5 ou na disposición transitoria segunda do Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, de reforzo e consolidación de medidas sociais en defensa do emprego.

Os traballadores autónomos que a 31 de maio de 2021 viñesen percibindo a prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade, como consecuencia de resolución da autoridade competente, como medida de contención da propagación do virus COVID-19 contemplada no artigo 5 ou na disposición transitoria segunda do Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, poderán percibir a prestación prevista no artigo 6 deste real decreto-lei durante o tempo en que permaneza a actividade suspendida e ata o último día do mes seguinte en que se acorde o levantamento das medidas ou ata o 30 de setembro de 2021, se esta última data é anterior. 

Disposición final primeira. Modificación da Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora e o crecemento do emprego.

Engádese un novo apartado 4 quáter ao artigo 2 da Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora e o crecemento do emprego, coa seguinte redacción: «4 quáter. Os empregadores que contraten por tempo indefinido a persoas con capacidade intelectual límite terán dereito, desde a data de celebración do contrato, a unha bonificación mensual da cota empresarial á Seguridade Social ou, se é o caso, polo seu equivalente diario, por traballador contratado de 125 euros/mes (1.500 euros/ano) durante catro anos.

Consideraranse persoas con capacidade intelectual límite aquelas que o Goberno determine regulamentariamente.»  

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

O mesmo día da súa publicación no BOE 28 de maio de 2021. 

Por excepción, a disposición final primeira entra en vigor o 1 de xuño de 2021.