Reial decret llei 11/2021, del 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms

Publicat el: 31/05/2021

El govern ha establert, des de la declaració de l'estat d'alarma segons el reial decret 463/2020, del 14 de març, mesures excepcionals en matèria de seguretat social en favor dels treballadors autònoms més afectats per les conseqüències de la crisi sanitària que s'ha produït arran el virus SARS-CoV-2, si bé el 31 de maig finalitza el termini previst per a les últimes mesures que van adoptar-se i preveure al reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener. 

De conformitat amb el reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener, es regulava, a l'article 5, la prestació extraordinària per suspensió d'activitat d'una manera similar a la qual s'introdueix a l'article 13.1 del reial decret-llei 30/2020, del 29 de setembre, en favor dels treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats, en virtut de la resolució que es pugui adoptar al respecte. 

Així mateix, l'article 6 d'aquest reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener, introduïa la possibilitat d'accedir a una prestació extraordinària de suspensió d'activitat als treballadors autònoms que, tot i no haver estat afectats per la suspensió d'activitat, experimentin una reducció d'ingressos i no tinguin accés a la prestació ordinària de suspensió d'activitat que es regula a l'article 7 o als articles 327 i següents del text refós de la llei general de la seguretat social (d'ara endavant, TRLGSS). 

De la mateixa manera, l'article 8 del reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener, establia una prestació extraordinària de suspensió d'activitat per als treballadors autònoms de temporada que duguin a terme la seva activitat almenys durant tres mesos a la primera meitat de l'any, mentre que la disposició transitòria segona prorrogava la prestació extraordinària de suspensió d'activitat per als treballadors autònoms que estiguin afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat, com a conseqüència de la resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus de la Covid-19 establerta a l'apartat 1 de l'article 13 del reial decret-llei 30/2020, del 29 de setembre, sempre que mantinguin, amb data 1 de febrer, el requisit de carència que ha donat lloc a aquest reconeixement. 

Aquestes mesures, tal com s'ha indicat, finalitzen el 31 de maig de 2021 sense que s'hagi solucionat la situació de crisi sanitària que ha provocat el virus SARS-CoV-2, per la qual cosa cal mantenir fins al 30 de setembre de 2021 la prestació per suspensió d'activitat per als treballadors autònoms en els quals concorren les condicions per a la seva percepció, així com facilitar l'accés a la resta dels treballadors autònoms que, sense haver percebut la prestació extraordinària per suspensió d'activitat que es preveu al reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener, acreditin les condicions que s'exigeix en aquest reial decret-llei per tenir dret a aquesta prestació, que, també en aquest cas, es podrà percebre fins al 30 de setembre de 2021.

Així mateix, s'incorpora una nova mesura que ja es va contemplar al reial decret-llei 24/2020, del 26 de juny, per permetre l'exempció en la cotització dels treballadors autònoms. Aquestes noves mesures tenen per objecte protegir tant als treballadors autònoms que disposen de carència per causar el dret a la prestació ordinària de suspensió d'activitat com als altres que no arribin a disposar de la carència requerida o siguin treballadors autònoms de temporada, en els casos que hi hagi una suspensió total de l'activitat o quan es presten serveis per compte propi o d'altri, sempre que es compleixen els requisits exigits al reial decret-llei.

S'ha considerat necessari encomanar a la comissió de seguiment de les mesures de suport per a la recuperació de l'activitat dels treballadors autònoms en l'àmbit de la Seguretat Social, que es constitueix a l'empara de la disposició addicional sisena del reial decret-llei 24/2020, del 26 de juny, el seguiment i avaluació de les mesures que s'estableixen en aquest reial decret-llei.

TÍTOL II – Mesures per a la protecció dels treballadors autònoms


Article 5. Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut qualsevol modalitat de prestació per suspensió d'activitat a l'empara de les disposicions del reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures social en defensa de l'ocupació.

A partir de l'1 de juny de 2021, tindran dret a l'exempció de les seves cotitzacions els treballadors autònoms d'alta al RETA o al Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors de la Mar que hagin rebut almenys alguna de les prestacions per suspensió d'activitat que es preveuen als articles 6 i 7 del reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener. (art. 6. Prestació extraordinària de suspensió d'activitat per als treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de suspensió d'activitat prevista a l'article 7 d'aquest reial decret-llei o a la prestació de suspensió d'activitat que es regula als articles 327 i següents del TRLGSS i a l'article 7 per suspensió d'activitat compatible amb el treball per compte propi).

Les disposicions en aquest precepte s'aplicaran als treballadors autònoms que esgotin les prestacions a les quals es fa referència a l'article 6 d'aquest reial decret-llei (prestacions per una suspensió temporal de l'activitat com a conseqüència d'una resolució de l'autoritat competent), a partir de la finalització de les exempcions a les quals es fa referència a l'apartat 4 de l'article esmentat i fins al 30 de setembre de 2021.

Quanties de l'exempció:

 1. a) 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny.
 2. b) 75% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
 3. c) 50% de les cotitzacions corresponents al mes d'agost.
 4. d) 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

La base de cotització per determinar l'exempció serà la base amb la qual cotitzava el treballador autònom abans d'accedir a la prestació per suspensió d'activitat. 

Requisits: 

Perquè siguin aplicables els beneficis de la cotització, hauran de mantenir l'alta fins al 30 de setembre de 2021. 

Incompatibilitats:  

La percepció de la prestació per suspensió d'activitat en qualsevol de les seves modalitats serà incompatible amb l'exempció en la cotització que s'estableix en aquest precepte. 

Exempcions indegudes: 

L'obtenció de les exempcions que s'estableixen en aquest precepte que siguin indegudes com a conseqüència de la pèrdua del dret a les prestacions de suspensió d'activitat segons els articles 6 i 7 del reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener, donarà lloc a la revisió d'ofici per part de l'entitat o organisme competent.


Article 6. Prestació extraordinària de suspensió d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de la resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus de la Covid-19.

Es manté la prestació extraordinària per a tots els treballadors autònoms que mantinguin la suspensió temporal de la seva activitat com a conseqüència d'una resolució de l'autoritat competent i es reconeix la mateixa prestació als treballadors que, a partir de l'1 de juny, es vegin afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat pels mateixos motius..

La durada serà d'un màxim de quatre mesos, i el dret a la prestació finalitzarà l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 30 de setembre de 2021, si aquesta última data és anterior. El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Naixement del dret:

El dret a la prestació naixerà per als treballadors autònoms que la mantinguin a partir de l'1 de juny i per a la resta d'afectats per una mesura posterior a aquesta data, a partir de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament de l'activitat que estableixi l'autoritat competent.

Requisits:

Per beneficiar-se de la prestació, caldrà reunir els requisits següents:

 1. Afiliació i alta al RETA o al Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors de la Mar, almenys 30 dies naturals abans de la resolució que acordi la suspensió de l'activitat i, en tot cas, abans de la data d'inici de l'activitat quan s'hagi decretat abans de l'1 de juny de 2021.
 2. Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. Encara que no es compleixi aquest requisit, es podrà requerir la regularització per part de l'ens gestor, en un termini improrrogable de 30 dies naturals i el descobert produirà plens efectes un cop estigui regularitzat.

Quantia:

La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització que correspongui a l'activitat desenvolupada. Si conviuen al mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de suspensió d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Efectes i durada:

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa, es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent i el treballador quedarà exonerat de l'obligació de cotitzar.. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat, o bé des de l'1 de juny de 2021 quan es mantingui la suspensió d'activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l'últim dia del mes següent al qual s'aixequi aquesta mesura, o bé fins al 30 de setembre de 2021 si aquesta última data és anterior.

El període durant el qual el treballador autònom està exempt de l'obligació de cotitzar s'entendrà com a cotitzat i les cotitzacions que corresponguin al període les assumiran les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobreixi la prestació corresponent. La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d'aquesta prestació extraordinària serà, en qualsevol cas, l'establerta en el moment d'inici d'aquesta prestació.

La durada màxima i la resta de condicions d'aplicació de les deduccions en la cotització a les quals pugui tenir dret el treballador beneficiari d'aquesta prestació extraordinària per cessament en l'activitat no es modificaran per la percepció d'aquesta última.

Les mútues col·laboradores i l'Institut Social de la Marina proporcionaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació necessària, a través dels procediments que estableixi la tresoreria, per a l'aplicació d'allò que s'estableix en aquest apartat, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com a la revisió posterior, de conformitat amb allò que s'estableix a l'apartat 9.

Incompatibilitats per percebre la prestació:

 • Desenvolupament d'un treball per compte d'altri, excepte quan l'ingrés sigui inferior a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • L'acompliment d'una altra activitat per compte propi.
 • Percepció de rendiments procedents de la societat afectada pel tancament.
 • Percepció d'una prestació de la Seguretat Social, excepte en el cas que s'hagi percebut i sigui compatible amb l'activitat que desenvolupa.
 • En el cas dels treballadors de la mar, que hagin percebut ajudes per paralització de la flota. 

Els socis treballadors de cooperatives de treball associat enquadrats dins del RETA tindran dret també a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits.

Gestió de la prestació:

La gestió de la prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i a l'Institut Social de la Marina.

Sol·licitud, Dins dels primers vint-i-un naturals següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat, o bé abans del 21 de juny quan la suspensió d'activitat s'hagi acordat amb anterioritat a l'1 de juny de 2021 i no s'estigui percebent la prestació extraordinària que es contempla a l'article 5 del reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener.

En el cas que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud. En aquests casos, el treballador autònom quedarà exempt de l'obligació de cotitzar des del dia que tingui dret a percebre la prestació.

Les entitats encarregades de la gestió d'aquesta prestació, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents aportats, si escau, dictaran la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret. A la sol·licitud de la prestació, la persona interessada haurà d'aportar les dades següents:

Finalitzada la mesura de tancament d'activitat, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. En cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes, havent d'ingressar, a més, en aquests casos les cotitzacions corresponents a tot el període de percepció indeguda de la prestació, aplicant-se el procediment de gestió recaptatòria del sistema de la Seguretat Social en tots els seus termes.

A la sol·licitud de la prestació, la persona interessada haurà d'aportar les dades següents:

 • Comunicar a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació els membres que integren la unitat familiar i si n'hi ha algun que sigui o pugui ser perceptor de la prestació de suspensió d'activitat o si tenen algun altre tipus d'ingressos.
 • Aportar el consentiment de tots els membres de la unitat familiar per a l'accés a la informació tributària.
 • Una declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau, com a conseqüència del treball per compte d'altri.
 • Una autorització a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores que s'encarreguen de la gestió de la prestació per recopilar de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació.
 • Un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació.

Article 7. Prestació per suspensió d'activitat compatible amb el treball per compte propi.

Es prorroga la prestació fins al 30 de setembre de 2021per als treballadors que l'hagin estat percebent (article 7 del reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener), sempre que no hagin esgotat els períodes de prestació que s'estableixen a l'article 338.1 del TRLGSS i que durant el segon i el tercer trimestre de 2021 compleixen amb els requisits que s'indiquen en aquest article.

Així mateix, Podran sol·licitar la prestació per suspensió d'activitat que s'estableix a l'article 327 del TRLGSS, els treballadors autònoms que compleixin els requisits que s'indiquen als apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1[1] del TRLGSS i compleixin els requisits que es consideren en aquest article. El dret a la percepció d'aquesta prestació finalitzarà el 30 de setembre de 2021.

[1] Estar afiliats i en alta al RETA o al Règim Especial de Treballadors de la Mar. Tenir cobert el període mínim de cotització segons l'article 338 (12 mesos), no haver superat l'edat per causar dret a pensió contributiva de jubilació —llevat que no tingui acreditat el període requerit—, trobar-se al corrent de pagament de les quotes, tot i que es podrà incitar al pagament en un termini de 30 dies i la regularització produirà efectes plens.

Acreditació:

 • Segon i tercer trimestre de 2021: reducció d'ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% del mateix període del 2019.
 • No haver obtingut al mateix període rendiments nets computables fiscalment superiors als 7.980 euros.

Per al càlcul de la reducció d'ingressos, es considera el període en alta durant el segon i tercer trimestre de 2019 i es compara amb el segon i tercer trimestre del 2021.

En el cas dels treballadors a càrrec, s'acreditarà, en sol·licitar la prestació, el compliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Es farà mitjançant declaració responsable i les mútues o entitats gestores podran requerir els documents que ho acreditin.

Reconeixement de la prestació:

Per les mútues col·laboradores o l'Institut Social de la Marina (d’ara endavant, ISM) provisionalment amb efectes l'1 de juny de 2021 si se sol·licita durant els primers 21 dies de juny o amb efectes des del dia primer del mes següent a la sol·licitud en un altre cas, amb regularització obligatòria a partir de l'1 d'abril de 2022. Data a partir de la qual podran recollir dades tributàries de l'exercici 2021.

Per admetre-la a tràmit, s'autoritzarà a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores gestores de la prestació per a la recollida de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació.

Si no tenen accés a les dades tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar durant els deu dies següents al requeriment de les dades el següent:

 1. Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'IVA corresponent al segon i tercer trimestre de 2019 i 2021.
 2. Els treballadors autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària o qualsevol altra prova que serveixi per a acreditar els ingressos exigits.

No obstant això, s'entendrà que els treballadors autònoms que tributin per estimació objectiva han experimentat la reducció d'ingressos del 50% exigida, sempre que el nombre mitjà diari de persones treballadores afiliades i en alta al sistema de la Seguretat Social en l'activitat econòmica corresponent, que s'expressa amb quatre dígits (CNAE), durant el període a què correspongui la prestació, sigui inferior en més d'un 7,5% al nombre mitjà diari corresponent al segon i tercer trimestre de 2019.

Si no es compleixen els requisits, es reclamaran les prestacions percebudes, tot fixant la data d'ingrés sense interessos ni recàrrec. Un cop hagi transcorregut el termini fixat a la resolució, la TGSS reclamarà el deute pendent amb els recàrrecs i interessos que esdevinguin. En el cas de suspensió definitiva de l'activitat abans del 30/09/2021, es prendran de manera proporcional al temps de durada de l'activitat els límits dels requisits que es fixen en aquest article. Es prendrà íntegrament el mes en què es produeixi la baixa al règim de la Seguretat Social. 

Durant el temps que percebi la prestació, el treballador autònom haurà d'ingressar al TGSS la totalitat de les cotitzacions, a les quals caldrà aplicar els tipus vigents que corresponguin. La mútua o l'ISM abonarà al treballador, juntament amb la prestació per suspensió d'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que hauria d'haver ingressat de trobar-se el treballador sense desenvolupar cap activitat d'acord amb l'article 329 del TRLGSS.

En el cas de suspensió definitiva de l'activitat abans del 30/09/2021, es prendran de manera proporcional al temps de durada de l'activitat els límits dels requisits que es fixen en aquest article. Es prendrà íntegrament el mes en què es produeixi la baixa al règim de la Seguretat Social.

El treballador autònom que hagi sol·licitat la prestació podrà dur a terme les següents accions: renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31/08/2021; en aquest cas, la renúncia esdevindrà efectiva el mes següent a la comunicació, o bé tornar la prestació sense esperar a la reclamació quan consideri que superarà els ingressos que s'estableixen com a llindar, amb la consegüent pèrdua del dret a la prestació.

Compatibilitat amb el treball per compte d'altri: 

 • Els ingressos nets computables físicament pel treball per compte d'altri i per compte propi no superaran la quantitat equivalent a 2,2 vegades l'import de l'SMI. Els ingressos per compte d'altri no superaran la quantitat equivalent a 1,25 vegades l'import de l'SMI.
 • La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui.
 • Haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud una declaració jurada dels ingressos que percep per compte d'altri, sens perjudici de l'obligació que assisteix de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora.
 • S'aplicaran les disposicions en apartats anteriors que no contradiguin allò que s'indica en aquest apartat.

 


Article 8. Prestació extraordinària de suspensió d'activitat per als treballadors autònoms que exerceixen activitat i, amb data 31 de maig de 2021, percebessin alguna de les prestacions de suspensió d'activitat que s'indiquen als articles 6 i 7 del reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa del treball, i no puguin causar dret a la prestació ordinària de suspensió d'activitat que s'indica a l'article 7 d'aquest reial decret-llei.

Es podrà accedir, a partir de l'1 de juny de 2021, a la prestació de suspensió d'activitat extraordinària que s'indica en aquest article.

Requisits:

 • Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi des d'abans de l'1 d'abril de 2020 (si en data de la presentació de la sol·licitud no es compleix el requisit d'estar al corrent en el pagament de les cotitzacions, l'òrgan gestor convidarà al pagament).
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi en el segon i tercer trimestre de 2021 superiors als 6.650 euros.
 • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als del primer trimestre del 2020 (es considerarà el període en alta durant el primer trimestre de 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que s'han obtingut durant el segon i tercer trimestre de 2021 en la mateixa proporció). 

Quantia: 

50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. Si conviuen en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tenen dret a aquesta prestació de suspensió d'activitat o una altra equivalent, la quantia d'aquesta prestació serà del 40%. 

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors a càrrec seu, caldrà acreditar, en el moment de sol·licitar la prestació, el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. S'emetrà amb aquest efecte una declaració responsable i les mútues col·laboradores de la Seguretat Social o l'entitat gestora podran requerir els treballadors autònoms que aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem. 

Meritació i durada: 

Es podrà començar a meritar amb data 1 de juny de 2021 i tindrà una durada màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de juny. En cas contrari, els efectes queden fixats al primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. La durada d'aquesta prestació no podrà excedir el 30 de setembre de 2021. 

Incompatibilitats: 

El cobrament de la prestació serà incompatible amb el cobrament d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri, amb l'acompliment d'una altra activitat per compte d'altri, amb el cobrament de rendiments provinents d'una societat i amb el cobrament d'una prestació de la Seguretat Social, exceptuant les prestacions que el beneficiari estigués percebent per ser compatibles amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava. Per als treballadors per compte propi que estiguin inclosos en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació serà, a més, incompatible amb les ajudes per paralització de la flota. 

Alta i cotitzacions: 

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà de romandre en alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions, a les quals s'aplicaran els tipus vigent a la base de cotització corresponent. 

La mútua col·laboradora o, si escau, l'Institut Social de la Marina, abonarà al treballador autònom, juntament amb la prestació per suspensió d''activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que el treballador autònom hauria d'haver ingressat si es trobés sense desenvolupar cap activitat, en aplicació de les disposicions de l'article 329 del text refós de la llei general de la seguretat social. 

La base de cotització aplicable durant tot el període de cobrament d'aquesta prestació extraordinària serà, en qualsevol cas, la que s'estableix en el moment d'inici d'aquesta prestació. 

Les mútues col·laboradores i l'Institut Social de la Marina proporcionaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació necessària, a través dels procediments que estableixi aquesta última, tant en el moment del reconeixement provisional de la prestació com en la revisió posterior. 

Extinció:

S'extingirà el dret a la prestació si durant el seu cobrament concorren els requisits per causar dret a la prestació de suspensió d'activitat de l'article 7 d'aquesta norma o a la prestació de suspensió d'activitat de l'article 327 i següents del text refós de la llei general de la seguretat social. 

Socis treballadors de cooperatives de treball associat: 

Si han optat per l'enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial corresponent, tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària sempre que reuneixin els requisits. 

Gestió de la prestació: 

La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina, que dictaran la resolució provisional procedent, i n'estimaran o desestimaran el dret a percebre. 

Per poder admetre a tràmit la sol·licitud, caldrà aportar una declaració jurada dels ingressos que es perceben, si escau, com a conseqüència del treball per compte d'altri i una autorització a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores que s'encarreguen de la gestió de la prestació per recopilar de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació. Tot això es farà sens perjudici de l'obligació que assisteix al perceptor de la prestació de presentar un certificat d'empresa i la declaració de la renda a l'entitat gestora de la prestació. 

Revisió a partir del 2022:

A partir de l'1 de gener de 2022, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. 

Amb aquest fi, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social obtindran de l'administració tributària corresponent les dades tributàries relatives al primer trimestre del 2020 i els tres primers trimestres del 2021. 

Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina no poguessin tenir accés a les dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora durant els deu dies següents al seu requeriment:

1r. Còpia del model 390 de declaració resum anual de l'IVA de l'any 2020 i liquidacions trimestrals (models 303), així com les liquidacions del segon i tercer trimestre de l'any 2021 (models 303). 

Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació de cada trimestre a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'any 2020, així com les autoliquidacions del primer, segon i tercer trimestre de l'any 2021. Declaració de la renda de les persones físiques o certificat d'empreses on constin les retribucions percebudes per compte d'altri. 

2n. Els treballadors autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) han d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte. 

No obstant això, a l'efecte d'acreditació de la reducció dels ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi, així com el límit de rendiments nets, s'entendrà que els treballadors autònoms que tributin per estimació objectiva han experimentat aquestes circumstàncies sempre que el nombre mitjà diari de persones treballadores afiliades i en alta al sistema de la Seguretat Social en l'activitat econòmica corresponent, que s'expressa amb quatre dígits (CNAE), durant el període a què correspongui la prestació, sigui inferior en més d'un 7,5% al nombre mitjà diari corresponent al segon i tercer trimestre de 2019. 

En cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes. 

Amb aquest fi, l'entitat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució i fixarà l'import de la quantitat per reintegrar, que caldrà fer sense interessos ni recàrrecs en el termini que es fixi a la resolució. 

Un cop hagi transcorregut el termini fixat a la resolució que es dicti amb aquest efecte, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que s'escaiguin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació que s'estableix al reglament general de recaptació de la Seguretat Social. 

Sol·licitud de la prestació: 

 En el moment de sol·licitar la prestació, l'interessat ha de comunicar a la mútua o a l'entitat gestora de la prestació els membres que integren la unitat familiar i si algun d'ells és o pot ser perceptor de la prestació de cessament d'activitat o si compten amb algun altre tipus d'ingressos.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

 1. Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2021; en aquest cas, la renúncia tindrà efecte el mes següent a la seva comunicació.
 2. Tornar per iniciativa pròpia la prestació per suspensió d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el primer i segon trimestre de 2021 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

 


Article 9. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms de temporada.

Definició:

Es consideren treballadors de temporada els treballadors autònoms l'únic treball dels quals durant els anys 2018 i 2019 s'hagi desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set a cadascun dels anys referits. 

Requisits: 

 • Haver estat d'alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set a cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal comprengui un mínim de dos mesos entre els mesos de juny i setembre d'aquests anys. 
 • No haver estat d'alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri al règim corresponent de la Seguretat Social més de seixanta dies durant el segon i tercer trimestre de l'any 2021. 
 • No obtenir durant el segon i tercer trimestre del 2021 ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social (si no es compleix aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes). 

Quantia:  

El 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Meritació i durada:  

Es podrà començar a meritar amb data 1 de juny de 2021 i tindrà una durada màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de juny. En cas contrari, els efectes queden fixats al primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no pot excedir el 30 de setembre de 2021.

Alta i cotitzacions:  

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim de Seguretat Social corresponent. 

Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran assumides per les entitats amb càrrec a dels quals pressuposats es cobreixi la corresponent prestació.

Incompatibilitats:  

Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent llevat que fora compatible amb l'acompliment de l'activitat com treballador per compte propi. Així mateix, serà incompatible amb el treball per compte propi i amb el cobrament de rendiments provinents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin durant el segon i tercer trimestre de l'any 2021 superin els 6.650 euros. Per als treballadors per compte propi que estiguin inclosos en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, serà incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota. 

Socis treballadors de cooperatives de treball associat: 

Si han optat per l'enquadrament com a treballadors per compte propi al règim especial corresponent, tindran dret a aquesta prestació extraordinària sempre que reuneixin els requisits establerts. 

Gestió de la prestació: 

La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina, que dictaran la resolució provisional procedent, i n'estimaran o desestimaran el dret a percebre.

Per poder admetre a tràmit la sol·licitud, s'autoritzarà a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues col·laboradores encarregades de la gestió de la prestació per a la recollida de l'administració tributària corresponent les dades tributàries necessàries per a la revisió dels requisits d'accés a la prestació. 

El reconeixement de la prestació podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprès entre l'entrada en vigor de la norma i el mes d'agost de 2021. 

Revisió a partir del 2022,

A partir de l'1 de gener de 2022, es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. 

Amb aquest fi, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina obtindran de l'administració tributària corresponent les dades tributàries relatives al segon i tercer trimestre de l'any 2021. 

Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina no poguessin tenir accés a les dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora durant els deu dies següents al seu requeriment:

 1. Còpia del model 303 de declaració del segon i tercer trimestre de l'any 2021. Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del primer, segon i tercer trimestre de l'any 2021. 
 2. Els treballadors autònoms que tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) han d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte. 

En cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes. 

Amb aquest fi, l'entitat competent per al reconeixement de la prestació dictarà resolució i fixarà l'import de la quantitat per reintegrar, que caldrà fer sense interessos ni recàrrecs en el termini que es fixi a la resolució. 

Un cop hagi transcorregut el termini fixat a la resolució que es dicti amb aquest efecte, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que s'escaiguin de conformitat amb el procediment administratiu de recaptació que s'estableix al reglament general de recaptació de la Seguretat Social. 

Sol·licitud de la prestació: 

El treballador autònom de temporada que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà dur a terme les següents accions: 

 1. Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 30 d'agost de 2021; en aquest cas, la renúncia tindrà efecte el mes següent a la seva comunicació.
 2. Tornar per iniciativa pròpia la prestació per suspensió d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre de l'activitat durant el temps que pot causar-hi dret superaran els llindars establerts amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS, TRANSITÒRIES I FINALS

Disposició addicional sisena. Pròrroga de la vigència de l'article 6 del reial decret-llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19.

Es prorroga fins al 30 de setembre de 2021 l'article 6 del reial decret-llei 8/2020, del 17 de març, pel qual es regula el Pla MECUIDA. 

Disposició transitòria segona. Prestació extraordinària de suspensió d'activitat per als treballadors autònoms que s'hagin vist afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat i vinguessin percebent, amb data 31 de maig de 2021, la prestació que s'estableix a l'article 5 o a la disposició transitòria segona del reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa del treball.

Els treballadors autònoms que, amb data 31 de maig de 2021, vinguessin percebent la prestació extraordinària de suspensió d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat, com a conseqüència d'una resolució de l'autoritat competent o com a mesura de contenció de la propagació del virus de la Covid-19 establerta en l'article 5 o en la disposició transitòria segona del reial decret-llei 2/2021, del 26 de gener, podran percebre la prestació que s'indica en l'article 6 d'aquest reial decret-llei durant el temps en què l'activitat romangui suspesa i fins a l'últim dia del mes següent en què s'acordi l'aixecament de les mesures, o bé fins al 30 de setembre de 2021 si aquesta última data és anterior. 

Disposició final primera. Modificació de la llei 43/2006, del 29 de desembre, per a la millora i el creixement de l'ocupació.

S'afegeix un nou apartat 4 quáter a l'article 2 de la llei 43/2006, del 29 de desembre, per a la millora i el creixement de l'ocupació, amb la següent redacció: «4 quáter. Els ocupadors que contractin per temps indefinit a persones amb capacitat intel·lectual límit tindran dret, des de la data de celebració del contracte, a una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social o, si escau, pel seu equivalent diari, per treballador contractat de 125 euros/mes (1.500 euros/any) durant quatre anys.

Es consideraran persones amb capacitat intel·lectual límit les persones que el Govern determini reglamentàriament».  

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

El mateix dia de la seva publicació al BOE el 28 de maig de 2021. 

Per excepció, la disposició final primera entra en vigor l'1 de juny de 2021.