Axencia Española de Protección de Datos

Publicado o: 19/03/2020

A Axencia Española de Protección de Datos, no contexto da emerxencia de saúde pública derivada da extensión do coronavirus (COVID-19), dá resposta ás preguntas máis frecuentes realizadas por parte de empresas e traballadores en relación ao cumprimento da normativa de protección de datos sobre o tratamento de datos persoais relativos á saúde. 

Destacan os seguintes aspectos: 

  1. Nesta situación excepcional, os empresarios poderán tratar a información dos traballadores en caso de estar infectados polo coronavirus, de acordo coa normativa sanitaria, laboral e en especial de prevención de riscos laborais, para garantir a súa saúde e adoptar as medidas necesarias polas autoridades competentes, asegurando o dereito á protección da saúde do resto do persoal e evitar os contaxios no seo dos centros de traballo.

  2. A información poderá obterse mediante preguntas ao persoal, sendo limitadas exclusivamente a indagar sobre a existencia de síntomas ou se a persoa traballadora foi diagnosticada como contaxiada ou suxeita a corentena. Sería contrario á normativa en materia de protección de datos, circular cuestionarios de saúde extensa ou que inclúan preguntas non relacionadas coa enfermidade.

  3. A información non poderá proporcionarse identificando a persoa afectada ao resto da empresa sen o seu consentimento, aínda que, podería transmitirse a requirimento das autoridades competentes ou se fose necesario para acadar a finalidade de protección da saúde do resto do persoal.

  4. É posible solicitar información aos empregados e visitantes externos sobre síntomas ou factores de risco sen necesidade de pedir o seu consentimento explícito. As preguntas deberían estar limitadas ao marco temporal de incubación da enfermidade.

  5. Non se deben obstaculizar ou limitar as medidas que adopten as autoridades competentes na loita contra a pandemia. A normativa vixente en materia de protección de datos xa dispón do permiso para adoptar as medidas necesarias para salvagardar os intereses vitais das persoas físicas, o interese público esencial no ámbito da saúde, a realización de diagnósticos médicos ou o cumprimento de obrigas legais no ámbito laboral. Porén débese continuar observando os principios de minimización, de limitación da finalidade e de prazos de conservación.

  6. Os traballadores que, tras ter contacto cun caso de coronavirus, puidesen estar afectados pola devandita enfermidade e que, por aplicación dos protocolos establecidos polas Autoridades Sanitarias competentes, vense sometidos ao correspondente illamento preventivo para evitar os riscos de contaxio derivados da devandita situación ata tanto dispóñase do correspondente diagnóstico, deberán informar ao seu empregador e ao servizo de prevención ou, se é o caso, aos delegados de prevención (Lei de Prevención de Riscos Laborais).

Actualizaremos a presente información en materia de Protección de Datos a medida que as Autoridades competentes realicen novas consideracións ou publíquese normativa específica ao respecto.