Agència Espanyola de Protecció de Dades

Publicat el: 19/03/2020

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el context de l'emergència de salut pública derivada de l'extensió del coronavirus (COVID-19), dona resposta a les preguntes més freqüents realitzades per part d'empreses i treballadors amb relació al compliment de la normativa de protecció de dades sobre el tractament de dades personals relatius a la salut. 

Destaquen els següents aspectes: 

  1. En aquesta situació excepcional, els empresaris podran tractar la informació dels treballadors en cas d'estar infectats pel coronavirus, d'acord amb la normativa sanitària, laboral i en especial de prevenció de riscos laborals, per garantir la seva salut i adoptar les mesures necessàries per les autoritats competents, assegurant el dret a la protecció de la salut de la resta del personal i evitar els contagis al si dels centres de treball.

  2. La informació podrà obtenir-se mitjançant preguntes al personal, sent limitades exclusivament a indagar sobre l'existència de símptomes o si la persona treballadora ha estat diagnosticada com encomanada o subjecta a quarantena. Seria contrari a la normativa en matèria de protecció de dades, circular qüestionaris de salut extensos o que incloguin preguntes no relacionades amb la malaltia.

  3. La informació no podrà proporcionar-se identificant a la persona afectada a la resta de l'empresa sense el seu consentiment, per bé que, podria transmetre's a requeriment de les autoritats competents o si fora necessari per assolir la finalitat de protecció de la salut de la resta del personal.

  4. És possible sol·licitar informació als empleats i visitants externs sobre símptomes o factors de risc sense necessitat de demanar el seu consentiment explícit. Les preguntes haurien d'estar limitades al marc temporal d'incubació de la malaltia.

  5. No s'han d'obstaculitzar o limitar les mesures que adoptin les autoritats competents en la lluita contra la pandèmia. La normativa vigent en matèria de protecció de dades ja disposa del permís per adoptar les mesures necessàries per salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques, l'interès públic essencial en l'àmbit de la salut, la realització de diagnòstics mèdics o el compliment d'obligacions legals en l'àmbit laboral. Tanmateix s'ha de continuar observant els principis de minimització, de limitació de la finalitat i de terminis de conservació.

  6. Els treballadors que, després d'haver tingut contacte amb un cas de coronavirus, poguessin estar afectats per aquesta malaltia i que, per aplicació dels protocols establerts per les Autoritats Sanitàries competents, es veuen sotmesos al corresponent aïllament preventiu per evitar els riscos de contagi derivats d'aquesta situació fins tant es disposi del corresponent diagnòstic, hauran d'informar al seu ocupador i al servei de prevenció o, si escau, als delegats de prevenció (Llei de Prevenció de Riscos Laborals).

Actualitzarem aquesta informació en matèria de Protecció de Dades a mesura que les Autoritats competents facin noves consideracions o es publiqui normativa específica sobre això.