Real decreto-lei 8/2020

Publicado o: 18/03/2020

Novidades introducidas polo Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

O Real decreto-lei ten como prioridade absoluta en materia económica protexer e dar soporte ao tecido produtivo e social para minimizar o impacto e lograr que, unha vez finalizada a alarma sanitaria, prodúzase canto antes un rebote na actividade.

Para iso adóptanse diferentes medidas en que se mobilizan 200.000 millóns de euros para afrontar a crise económica producida polo COVID-19.

De seguido resúmense as principais medidas consistentes en:

Apoio ás empresas

Durante este tempo as empresas non pagarán cotas á Seguridade Social, co obxectivo de que non despidan traballadores.


Apoio ao teletraballo

Favorecer e facilitar o traballo a distancia facilitando os trámites a través da autoavaliación do posto de traballo.


Dereito ao coidado familiar

Todos os traballadores e traballadoras terán dereito a reorganizar ou reducir a súa xornada laboral, incluso ata o 100%, para coidar familiares, maiores e servizos sociais.


Para autónomos

Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para autónomos cuxas actividades quedasen suspendidas ou que vexan decaer a súa facturación nun 75 %en relación co termo medio do semestre anterior.

Esta medida terá vixencia dun mes.


Persoas afectadas por un ERTE

Todas as persoas que se vea afectadas por Expedientes Temporais de Regulación de Emprego serán beneficiarias da prestación por desemprego, incluso aquelas que non tivesen dereito a ela por non ter o tempo de cotización suficiente.

Ademais, este tempo de prestación non computará para o desemprego de despois. É dicir, esas persoas non haberán esgotado a súa prestación por desemprego, e se son despedidas no futuro, empezarán a cobrara desde cero.

Esta medida se completa co feito de que as empresas durante este tempo non pagarán cotas á Seguridade Social, co obxectivo de que non despidan traballadores.