Real decreto-lei 19/2020
Do 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributaria para paliar os efectos do COVID-19.

Publicado o: 27/05/2020

O Real decreto-lei recolle un conxunto de nos ámbitos agrarios, científico, económico, laboral e da Seguridade Social e tributario.

Destacamos os seguintes aspectos pola súa relevancia:

CONSIDERACIÓN COMO CONTINXENCIA PROFESIONAL DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABALLO AS ENFERMIDADES PADECIDAS POLO PERSOAL QUE PRESTA SERVIZO EN CENTROS SANITARIOS Ou SOCIOSANITARIOS COMO CONSECUENCIA DO CONTAXIO DO VIRUS SARS-COV2 DURANTE O ESTADO DE ALARMA (art.9)

a) As prestacións de Seguridade Social que cause o persoal que presta servizos en centros sanitarios ou sociosanitarios, que contraesen o virus SARS-CoV2 durante calquera das fases da epidemia , por estar exposto a ese risco específico durante a prestación de servizos sanitarios e sociosanitarios consideraranse derivadas de accidente de traballo .A exposición ao risco acreditarase polos servizos de Prevención de Riscos laborais e Saúde Laboral. 

b) Esta previsión aplicarase aos contaxios do virus SARS-CoV2 producidos ata o mes posterior á finalización do estado de alarma, acreditando este extremo mediante o correspondente parte de accidente de traballo que deberá haberse expedido dentro do mesmo período de referencia.

c) Nos casos de falecemento, considerarase que a causa é accidente de traballo sempre que o falecemento se producise dentro dos cinco anos seguintes ao contaxio da enfermidade e derivado da mesma .


EFECTOS DA CUALIFICACIÓN COMO CONTINXENCIA PROFESIONAL DERIVADA DE ACCIDENTEN DE TRABALLO DAS ENFERMIDADES PADECIDAS POLO PERSOAL QUE PRESTA SERVIZO EN CENTROS SANITARIOS Ou SOCIOSANITARIOS COMO CONSECUENCIA DO CONTAXIO DO VIRUS SARS-COV2 DURANTE O ESTADO DE ALARMA. (Disposición transitoria terceira)

a) A asistencia sanitaria prestada aos traballadores polo persoal que presta servizo en centros sanitarios ou sociosanitarios como consecuencia do contaxio do virus SARS-CoV2 durante o estado de alarma que, ata agora de entrada en vigor desta norma, veuse considerando como derivada de continxencia común, manterá a devandita cualificación. 

b) Unha vez recoñecida a continxencia profesional da prestación nos termos do artigo 9 a asistencia sanitaria, derivada da recaída como consecuencia do contaxio do virus SARS-CoV2 durante o estado de alarma, terá a natureza de continxencia profesional.


MODIFICACIÓN DO REAL DECRETO-LEI 8/2020, DO 17 DE marzo, DE MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRONTE Ao IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19.

Art. 17.4 (Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19): 

«4. A prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada neste artigo terá unha duración dun mes, ampliandose, se é o caso, ata o último día do mes en que finalice o estado de alarma, no suposto de que este prorróguese e teña unha duración superior ao mes. O tempo da súa percepción entenderase como cotizado, non existirá obriga de cotizar e non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro. 

As cotizacións polas que non exista obriga de cotizar serán a cargo dos orzamentos da Seguridade Social no caso da achega por continxencias comúns, das mutuas colaboradoras ou, se é o caso, entidade xestora correspondente, no caso da achega por continxencias profesionais e cesamento da actividade, e con cargo aos orzamentos das entidades correspondentes no caso do resto de achegas.»

Art. 24.2 (Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por forza maior relacionado co COVID-19): 

«2. A devandita exoneración non terá efectos para a persoa traballadora, mantendose a consideración do devandito período como efectivamente cotizado a todos os efectos, sen que resulte de aplicación o que se establece no apartado 1 do artigo 20 da Lei Xeral da Seguridade Social.» 

Art. 40.3 (Medidas extraordinarias aplicables ás persoas xurídicas de Dereito privado):

 «A obriga de formular as contas anuais, ordinarias ou abreviadas, individuais ou consolidadas, no prazo de tres meses contado desde o peche do exercicio social que incumbe ao órgano de goberno ou administración dunha persoa xurídica e, cando for legalmente esixible, o informe de xestión e demais documentos esixibles segundo a lexislación de sociedades, queda suspendida ata o 1 de xuño de 2020, retomandose de novo por outros tres meses contado desde esa data. Malia o anterior, será válida a formulación das contas que realice o órgano de goberno ou administración dunha persoa xurídica durante o estado de alarma podendo igualmente realizar a súa verificación contable dentro do prazo legalmente previsto ou acollendose á prórroga prevista no apartado seguinte.» 

Art. 40.5(Medidas extraordinarias aplicables ás persoas xurídicas de Dereito privado): 

«5. A xunta xeral ordinaria, para aprobar as contas do exercicio anterior, reunirase necesariamente dentro dos dous (antes 3) meses seguintes contado desde que finalice o prazo para formular as contas anuais.»


MODIFICACIÓN DO REAL DECRETO-LEI 11/2020, DO 31 DE marzo, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E ECONÓMICO PARA FACER FRONTE Ao COVID-19.

Art. 48.1 (Medidas extraordinarias aplicables en relación cos prazos de formulación e rendición de contas anuais do exercicio 2019 das entidades do sector público estatal e de remisión da Conta Xeral do Estado ao Tribunal de Contas):

«1. As entidades de dereito público pertencentes ao sector público estatal e as mutuas colaboradoras coa Seguridade Social procurarán formular e render as contas anuais de 2019 de acordo cos prazos previstos na normativa. Non obstante, cando con motivo da declaración de estado de alarma iso non fóra posible e así fóra acordado e comunicado polo contadante á Intervención Xeral da Administración do Estado, quedarán suspendidos os prazos previstos na normativa que resultase de aplicación, desde a declaración do devandito estado, retomandose o seu cómputo cando desapareza a devandita circunstancia ou ampliandose o prazo previsto nun período equivalente ao da duración efectiva do estado de alarma.»

 

Vigor: 28 de maio de 2020.

Descarga o Real decreto-lei 19/2020