Reial Decret llei 19/2020
De 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, de treball i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Publicat el: 27/05/2020

El Reial Decret llei recull un conjunt d'en els àmbits agrari, científic, econòmic, laboral i de la Seguretat Social i tributari.

Destaquem els següents aspectes per la seva rellevància:

CONSIDERACIÓ COM A CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL DERIVADA D'ACCIDENT DE TREBALL LES MALALTIES PATIDES PEL PERSONAL QUE PRESTA SERVEI EN CENTRES SANITARIS O SOCIOSANITARIS COM A CONSEQÜÈNCIA DEL CONTAGI DEL VIRUS SARS-COV2 DURANT L'ESTAT D'ALARMA (art.9)

a) Les prestacions de Seguretat Social que causi el personal que presta serveis en centres sanitaris o sociosanitaris, que hagin contret el virus SARS-CoV2 durant qualsevol de les fases de l'epidèmia, per haver estat exposat a aquest risc específic durant la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris es consideraran derivades d'accident de treball.L'exposició al risc s'acreditarà pels serveis de Prevenció de Riscos laborals i Salut Laboral. 

b) Aquesta previsió s'aplicarà als contagis del virus SARS-CoV2 produïts fins al mes posterior a la finalització de l'estat d'alarma, acreditant aquest extrem mitjançant el corresponent comunicat d'accident de treball que haurà d'haver-se expedit dins el mateix període de referència.

c) En els casos de defunció, es considerarà que la causa és accident de treball sempre que la defunció s'hagi produït dins els cinc anys següents al contagi de la malaltia i derivat de la mateixa.


EFECTES DE LA QUALIFICACIÓ COM CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL DERIVADA D'ACCIDENTIN DE TREBALL DE LES MALALTIES PATIDES PEL PERSONAL QUE PRESTA SERVEI EN CENTRES SANITARIS O SOCIOSANITARIS COM A CONSEQÜÈNCIA DEL CONTAGI DEL VIRUS SARS-COV2 DURANT L'ESTAT D'ALARMA. (Disposició transitòria tercera)

a) L'assistència sanitària oferta als treballadors pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del contagi del virus SARS-CoV2 durant l'estat d'alarma que, fins a la data d'entrada en vigor d'aquesta norma, s'ha vingut considerant com a derivada de contingència comuna , mantindrà aquesta qualificació. 

b) Una vegada reconeguda la contingència professional de la prestació en els termes de l'article 9 l'assistència sanitària, derivada de la recaiguda com a conseqüència del contagi del virus SARS-CoV2 durant l'estat d'alarma, tindrà la naturalesa de contingència professional.


MODIFICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE març, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT AL IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL covinya-19.

Art. 17.4 (Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covinya-19): 

«4. La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest article tindrà una durada d'un mes, ampliant-se, si escau, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en cas que aquest es prorrogui i teniu una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entén cotitzat, no hi ha l’obligació de cotitzar i no redueix els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. 

Les cotitzacions per les quals no existeixi obligació de cotitzar seran a càrrec dels pressupostos de la Seguretat Social en el cas de l'aportació per contingències comunes, de les mútues col·laboradores o, si escau, entitat gestora corresponent, en el cas de l'aportació per contingències professionals i cessament de l'activitat, i amb càrrec als pressupostos de les entitats corresponents en el cas de la resta d'aportacions.»

Art. 24.2 (Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionades amb el covinya-19): 

«2. Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d'aquest període com a efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulti d'aplicació el que estableix l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei General de la Seguretat Social.» 

Art. 40.3 (Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat):

 «L'obligació de formular els comptes anuals, ordinàries o abreujades, individuals o consolidades, en el termini de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social que incumbeix a l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica i, quan fos legalment exigible, l'informe de gestió i altres documents exigibles segons la legislació de societats, queda suspesa fins a l'1 de juny de 2020, reprenent-se novament per uns altres tres mesos a comptar d'aquesta data. No obstant això, serà vàlida la formulació dels comptes que faci l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica durant l'estat d'alarma podent igualment fer la seva verificació comptable dins el termini legalment previst o acollint-se a la pròrroga prevista en l'apartat següent.» 

Art. 40.5(Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat): 

«5. La junta general ordinària, per aprovar els comptes de l'exercici anterior, es reunirà necessàriament dins els dos (abans 3) mesos següents a comptar de que finalitzi el termini per formular els comptes anuals.»


MODIFICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE març, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER FER FRONT AL COVID-19.

Art. 48.1 (Mesures extraordinàries aplicables en relació amb els terminis de formulació i rendició de comptes anuals de l'exercici 2019 de les entitats del sector públic estatal i de remissió del Compte General de l'Estat al Tribunal de Comptes):

«1. Les entitats de dret públic pertanyents al sector públic estatal i les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social procuraran formular i rendir els comptes anuals de 2019 d'acord amb els terminis previstos en la normativa. No obstant això, quan amb motiu de la declaració d'estat d'alarma això no fos possible i així fora acordat i comunicat pel comptedant a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, quedaran suspesos els terminis previstos en la normativa que resultés d'aplicació, des de la declaració d'aquest estat, reprenent-se el seu còmput quan desaparegui aquesta circumstància o ampliant-se el termini previst en un període equivalent al de la durada efectiva de l'estat d'alarma.»

 

Vigor: 28 de maig de 2020.

Descàrrega el Reial Decret llei 19/2020