Lexislación sobre o radon

Publicado o: 07/09/2023

Directiva 2013/59/Euratom do Consello do 5 de decembro de 2013 pola que se establecen normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes.

A directiva europea regula tanto a exposición a radiacións ionizantes no ámbito médico para mellorar a seguridade de pacientes, profesionais sanitarios e equipos, como as exposicións ocupacionais e poboacionais a radiacións e, de forma expresa, ao radon.

Esta directiva establece como valor límite de exposición laboral a radon de 300 Bq/m3 e a necesidade de elaborar por parte dos países membros un Plan Nacional contra o Radon.

Esta directiva foi trasposta en España de forma fraccionada e en diferentes tempos por:

  • Real decreto 732/2019, do 20 de decembro, polo que se modifica o Código técnico da Edificación (CTE), que inclúe medidas de loita contra o radon.

Dispón a nova sección HS6: “Protección fronte á exposición ao Radon ”dentro dos documentos básicos de salubridade do CTE. Establece medidas regulamentarias se se supera o nivel de referencia de 300 Bq/m3. As medidas para limitar a penetración do radon nos edificios establécense en función do nivel de risco de radon do municipio en que se situen:

1. Zonas de risco I: entre 300 e 600 Bq/m3

2. Zonas de risco II: se superan os 600 Bq/m3 

Os municipios aparecen relacionados no Apéndice B. As medidas serán de aplicación en obras novas e en intervencións en edificios existentes, como ampliacións, cambios de uso ou reformas. 

O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana publicou unha guía titulada: “Rehabilitación frente al radón” (setembro 2020), para axudar proxectistas de obras e persoas usuarias de edificios afectados na posta en marcha das medidas preventivas que aparecen no CTE.

 

  • Real decreto 1029/2022, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre protección da saúde contra os riscos derivados da exposición ás radiacións ionizantes.

Esta normativa derroga o Real decreto 783/2001, sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes, cun ámbito de aplicación similar pero actualizandoo e adaptandoo aos niveis de protección europea.  Destacar que, con respecto ao radon adóptase o nivel europeo de referencia para a concentración de radon en aire termo medio anual de 300 Bq/m3, antes 600 Bq/m3

Establécese a obriga do Goberno de impulsar e aprobar un Plan Nacional contra o Radon, necesario para protexer a saúde da poboación e reducir o risco que supón a exposición a longo prazo a radon. Especifícanse as obrigas no relativo ao cumprimento deste nivel de referencia permitida. No caso das exposicións ocupacionais ao radon, establécese o nivel de dose anual a partir do que a exposición dos traballadores deberá xestionarse como unha situación de exposición planificada.

No Artigo 75, dedicado ás Obrigas do titular, especifícanse as actividades laborais afectadas, que son as seguintes:

a) Lugares de traballo subterráneo, tales como obras, túneles, minas ou covas.
b) Lugares onde se procese, manipule ou aproveite auga de orixe subterránea, tales como actividades termais e balnearios.
c) Todos os lugares de traballo situado en planta baixa rasante ou planta baixa dos termos municipais de actuación prioritaria.