Equipos de protección individual
Como empresario debes identificar a necesidade de EPI, compraros e controlar o seu estado e mantemento.

Temas: Prevención de riscos laborais | Etiquetas: Avaliación, Informe, Medida preventiva, Normativa, Prevención, Protección, Riscos
Como empresario debes identificar a necesidade de EPI, compraros e controlar o seu estado e mantemento.

Os equipos de protección individual (EPI) son un equipo, complemento ou accesorio destinado a ser levado ou suxeitado polo traballador para que lle protexa dun ou varios riscos.

A obriga do uso de EPI vén determinado por unha Avaliación de Riscos. A parte de garantir a súa compra, débese garantir unha correcta entrega, uso e mantemento, documentando cada punto. É importante implicar todos para que informen de forma inmediata de calquera anomalia.