Equipos de protección individual
Como persoa empresaria debes identificar a necesidade de EPI, comprar e controlar o seu estado e mantemento.

Temas: Prevención de riscos laborais| Etiquetas: Avaliación, Informe, Medida preventiva, Normativa, Prevención, Protección, Riscos
Como persoa empresaria debes identificar a necesidade de EPI, comprar e controlar o seu estado e mantemento.

Os equipamentos de protección individual (EPI) son equipamentos, complementos ou accesorios destinados a ser levados ou suxeitados pola persoa traballadora para que a protexan dun ou de varios riscos.

A obriga do uso de EPI vén determinado por unha Avaliación de Riscos. A parte de garantir a súa compra, débese garantir unha correcta entrega, uso e mantemento, documentando cada punto. É importante implicar todos para que informen de forma inmediata de calquera anomalia.