Novo criterio sobre dereito a prestación extraordinaria de cesamento de actividade para autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia de resolución da autoridade competente

Publicado o: 12/11/2020

Atendendo a que en distintas Comunidades Autónomas, ao adoptar medidas de contención da propagación do virus COID-19, acordaron, con posterioridade á entrada en vigor do Real decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, a suspensión parcial da actividade de hostalaría e restauración permitindo que poidan levar a cabo o servizo de comida de entrega a domicilio ou recollida no establecemento ou en vehículo, acórdase que:

  • PRIMEIRO.- Os traballadores autónomos que optasen pola non realización do servizo de entrega a domicilio ou recollida no establecemento ou en vehículo desde o momento en que se acordou pola comunidade autónoma a adopción das medidas de contención, poderán acceder, sempre que cumpran os requisitos establecidos en artigo 13 do Real decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro á prestación extraordinaria que nel contémplase, sendo suficiente para iso que, en aplicación do previsto no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, cubran e subscriban ante a Mutua Colaboradora coa Seguridade Social declaración responsable sobre a devandita suspensión temporal total da súa actividade por conta propia, en que, ademais, comprométanse a achegar ante a Entidade Colaboradora calquera documentos que se lle requiran no seu momento para acreditar a concorrencia da situación protexida por esta prestación.

    Os efectos económicos da prestación terá lugar desde o día seguinte á adopción da medida de peche de actividade adoptada pola autoridade competente sempre que a declaración responsable se presente xunto á solicitude da prestación dentro dos primeiros quince días seguintes á entrada en vigor do acordo ou resolución de peche de actividade. No caso de que a solicitude se presente transcorrido os primeiros quince días o dereito á prestación iniciarase o día da presentación da solicitude e a declaración responsable.

  • SEGUNDO.- Os traballadores autónomos que optasen pola realización deste servizo, pero que con posterioridade decidisen suspender totalmente a súa actividade, sempre que cumpran os requisitos establecidos en artigo 13 do Real decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, poderán acceder á prestación extraordinaria que nel contémplase, sendo suficiente para iso que, en aplicación do previsto no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, cubran e subscriban ante a Mutua Colaboradora coa Seguridade Social declaración responsable sobre a devandita suspensión temporal total da súa actividade por conta propia, en que, ademais, comprométanse a achegar ante a Entidade Colaboradora calquera documentos que se lle requiran no seu momento para acreditar a concorrencia da situación protexida por esta prestación.

    Os efectos económicos neste suposto terán lugar desde o día seguinte á adopción da medida de peche de actividade adoptada pola autoridade competente sempre que a declaración se presente dentro dos primeiros quince días seguintes á entrada en vigor do acordo ou resolución de peche de actividade. No caso de que a solicitude se presente transcorrido os primeiros quince días o dereito á prestación iniciarase o día da presentación da solicitude e a declaración responsable ou desde a data en que se acorde o cesamento total da actividade se é posterior á solicitude.

  • TERCEIRO.- Naqueles supostos en que se denegase o dereito á prestación extraordinaria a un traballador autónomo que optase polo cesamento total da actividade nunha comunidade autónoma onde a suspensión da actividade non alcanza ao servizo de entrega a domicilio ou recollida no establecemento ou en vehículo, a Mutua colaboradora coa Seguridade Social poderá deixar sen efecto o devandito acordo, sempre que se achegue polo autónomo solicitante a indicada declaración responsable e cúmpranse todos os requisitos previstos no artigo 13 do Real decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, para acceder ao dereito.

    Os efectos económicos neste suposto terán lugar nos termos previstos no apartado primeiro. Se a denegación da prestación vén determinada por optar inicialmente por levar a cabo o servizo de entrega a domicilio ou recollida no establecemento ou en vehículo e posteriormente o traballador autónomo decide suspender totalmente a súa actividade por conta propia, a Mutua colaboradora coa Seguridade Social poderá deixar sen efecto o devandito acordo, sempre que se achegue polo autónomo solicitante a indicada declaración responsable e cúmpranse todos os requisitos previstos no artigo 13 do Real decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, para acceder ao dereito. Nestes casos os efectos económicos serán os previstos no apartado segundo.