Prórroga das medidas extraordinarias da Seguridade Social para traballadores autónomos afectados pola erupción volcánica da illa da Palma (artigo 176 do Real decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño)

Publicado o: 28/12/2022

O 28 de decembro de 2023, publicouse o Real decreto-lei 8/2023, do 27 de decembro, polo que se adoptan medidas para afrontar as consecuencias económicas e sociais derivadas dos conflitos en Ucraína e Oriente Próximo, así como para paliar os efectos da seca

No seu artigo 76 prorróganse ata o 30 de xuño do 2024 as prestacións extraordinarias de cesamento da actividade para os traballadores autónomos afectados pola erupción volcánica da Palma. En todo caso, será requisito indispensable recibir as correspondentes prestacións ata o 31 de decembro de 2023.

Artigo 76

Prestación de cesamento de actividade para os traballadores autónomos que se viron obrigados a cesar na actividade como consecuencia directa da erupción volcánica rexistrada na zona de Cimeira Vella da Palma

  1. Desde o 1 de xaneiro de 2024, os traballadores autónomos que viñesen percibindo o 31 de decembro de 2023 as prestacións por cesamento de actividade como consecuencia directa da erupción volcánica rexistrada na zona de Cimeira Vella da Palma, prevista no apartado un do artigo 176 do Real decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño, polo que se adoptan e prorrogan determinadas medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína, de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade; de transposición de directivas da Unión Europea en materia de modificacións estruturais de sociedades mercantís e conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores; e de execución e cumprimento do Dereito da Unión Europea; seguirán percibindoas, sen que se computen, para os efectos de consumir os períodos máximos de percepción establecida, os seis meses de prestación de cesamento de actividade prevista neste apartado. Considerarase como cumprido, aos efectos de poder acceder a estas prestacións por cesamento de actividade, o requisito de cotización, previsto no artigo 338 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.
  2. Estas prestacións por cesamento de actividade poderán comezar a devengarse con efectos do 1 de xaneiro de 2024 e terán unha duración máxima de seis meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais seguintes á entrada en vigor desta norma. En caso contrario, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte ao da presentación da solicitude. A duración destas prestacións non poderá exceder do 30 de xuño de 2024.

 

 

Accede ao texto completo do RDL 8/2023

Prórroga das medidas extraordinarias da Seguridade Social para traballadores autónomos afectados pola erupción volcánica da illa da Palma (artigo 176 do Real decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño)

Publicado o: 28/12/2022

O 29 de xuño de 2023, publicouse o Real decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño, polo que se adoptan e prorrogan determinadas medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína, de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade; de transposición de directivas da Unión Europea en materia de modificacións estruturais de sociedades mercantís e conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores; e de execución e cumprimento do Dereito da Unión Europea.

No artigo 176 prorróganse ata o 31 de decembro de 2023 as prestacións extraordinarias de cesamento da actividade para os traballadores autónomos afectados pola erupción volcánica da Palma. En todo caso, será requisito indispensable que se recibisen as correspondentes prestacións ata o 30 de xuño de 2023.

Esta nova prórroga devindicarase con efectos desde o 1 de xullo de 2023 e terá unha duración máxima de seis meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros 21 días naturais seguintes ao 30 de xuño de 2023.  En caso contrario, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte ao da presentación da solicitude. A duración destas prestacións non poderá exceder do 31 de decembro de 2023.

Xa podes cubrir o formulario de solicitude de prórroga e remitiro á caixa de correo: prestacionesLaPalma@mutuauniversal.net

Artigo 176

Prestación de cesamento de actividade para os traballadores autónomos que se viron obrigados a cesar na actividade como consecuencia directa da erupción volcánica rexistrada na zona de Cimeira Vella da Palma.

  1. Desde o 1 de xullo de 2023, os traballadores autónomos que viñesen percibindo o 30 de xuño de 2023 as prestacións por cesamento de actividade como consecuencia directa da erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja da Palma seguirán percibíndoas, sen que se computen, para os efectos de consumir os períodos máximos de percepción establecidos, os seis meses de prestación de cesamento de actividade prevista neste apartado.
  2. Estas prestacións por cesamento de actividade poderán comezar a devindicarse con efectos do 1 de xullo de 2023 e terán unha duración máxima de seis meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos primeiros vinte e un días naturais seguintes á entrada en vigor desta norma. En caso contrario, os efectos quedan fixados no primeiro día do mes seguinte ao da presentación da solicitude. A duración destas prestacións non poderá exceder do 31 de decembro de 2023.

Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas.

  1. Desde o 1 xullo de 2023, os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia dos danos ocasionados pola erupción volcánica que viñesen percibindo o 30 de xuño de 2023 a prestación extraordinaria poderán acceder á prestación de natureza extraordinaria de cesamento de actividade prevista neste apartado.

Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para aqueles traballadores autónomos que vexan afectadas as súas actividades como consecuencia dos danos ocasionados pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cimeira Vella da Palma.

  1. Desde o 1 de xullo de 2023, os traballadores autónomos cuxa actividade se vise afectada como consecuencia dos danos ocasionados pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja da Palma que viñesen percibindo o 30 de xuño de 2023 a prestación extraordinaria poderán acceder á prestación de natureza extraordinaria de cesamento de actividade prevista neste apartado.
Publicado o: 28/12/2022