Ata que idade do menor percíbese a prestación?

A prestación pode ser recoñecida ata os 23 anos de idade sempre que o menor acredita a necesidade de tratamento directo, continuo e permanente. Así mesmo, manterase a prestación económica ata que o causante cumpra os 26 anos se antes de acadar os 23 anos acreditase, ademais, un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por cento


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?