Solicitude de prestación de pagamento directo por incapacidade temporal 12/18 meses

En virtude dos artigos 169 e 170 do Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, o pagamento directo da incapacidade temporal 12/18 meses consiste en que a mutua colaboradora coa Seguridade Social aboa directamente á persoa traballadora que se encontre de baixa médica , xa sexa por continxencia común ou profesional, o pagamento correspondente á prestación económica por incapacidade temporal a partir dos 365 días en situación de incapacidade temporal, prorrogables a outros 180 días, desde que se presuma que neste tempo a persoa traballadora poida ser dada de alta por curación, sendo o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) o único organismo competente para determinar a situación da persoa traballadora.

Desde o día que determine a resolución que dite o referido organismo, cesará a colaboración obrigatoria da empresa no pagamento da prestación por incapacidade temporal (modalidade denominada pagamento delegado), polo que pasará a ser directamente a mutua colaboradora coa Seguridade Social a que aboe o subsidio correspondente (modalidade de pagamento directo) durante o período que transcorra desde a data de efectos da citada resolución do INSS ata a alta. 

Quen pode solicitar esta prestación?

Poderán solicitar o pagamento directo por incapacidade temporal 12/18 meses as persoas traballadoras protexidas por Mutua Universal que se encontren en situación de baixa médica , xa sexa por continxencia común ou profesional, nos seguintes supostos:

  • A partir dos 365 días en situación de incapacidade temporal, sempre que se presuma que neste tempo a persoa traballadora poida ser dada de alta por curación, desde o día que determine a resolución do INSS e durante o período que transcorra desde a data de efectos da citada resolución ata a alta.

Tramitar a prestación

Solicitude de prestación de pagamento directo por extinción de contrato

O pagamento directo da incapacidade temporal por extinción de contrato consiste en que a mutua colaboradora coa Seguridade Social aboa directamente á persoa traballadora que está en situación de baixa médica a prestación económica de incapacidade temporal, xa sexa por continxencia común ou profesional, unha vez finalizado ou suspendido o contrato. 

Quen pode solicitar esta prestación?

Poderán solicitar o pagamento directo da incapacidade temporal aquelas persoas traballadoras incluídas no réxime xeral que estean de baixa médica e encóntrense nalgún dos seguintes supostos

  • Extinción de contrato.
  • Despedimento.
  • Expediente de Regulación de Emprego (ERE) de extinción.
  • Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) de suspensión de días.
  • Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) de redución de xornada.
  • Fixos descontinuos.

Tramitar a prestación