Sol·licitud de prestació de pagament directe per incapacitat temporal 12/18 mesos

En virtut dels articles 169 i 170 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, el pagament directe de la incapacitat temporal 12/18 mesos consisteix en què la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social abona directament a la persona treballadora que es trobi de baixa mèdica , ja sigui per contingència comuna o professional, el pagament corresponent a la prestació econòmica per incapacitat temporal a partir dels 365 dies en situació d'incapacitat temporal, prorrogables a uns altres 180 dies, sempre que es presumeixi que en aquest temps la persona treballadora pugui ser donada d'alta per cura, sent l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) l'únic organisme competent per determinar la situació de la persona treballadora.

Des del dia que determini la resolució que dicti aquest organisme, cessarà la col·laboració obligatòria de l'empresa en el pagament de la prestació per incapacitat temporal (modalitat denominada pagament delegat), passant a ser directament la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social la que aboni el subsidi corresponent (modalitat de pagament directe) durant el període que transcorri des de la data d'efectes de la resolució esmentada de l'INSS fins a l'alta. 

Qui pot sol·licitar aquesta prestació?

Podran sol·licitar el pagament directe per incapacitat temporal 12/18 mesos les persones treballadores protegides per Mutua Universal que es trobin en situació de baixa mèdica , ja sigui per contingència comuna o professional, en els supòsits següents :

  • A partir dels 365 dies en situació d'incapacitat temporal, sempre que es presumeixi que en aquest temps la persona treballadora pugui ser donada d'alta per cura, des del dia que determini la resolució de l'INSS i durant el període que transcorri des de la data d'efectes de la resolució esmentada fins a l'alta.

Tramitar la prestació

Sol·licitud de prestació de pagament directe per extinció de contracte

El pagament directe de la incapacitat temporal per extinció de contracte consisteix que la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social abona directament a la persona treballadora que es troba en situació de baixa mèdica la prestació econòmica d'incapacitat temporal, ja sigui per contingència comuna o professional, una vegada s'hagi finalitzat o suspès el contracte. 

Qui pot sol·licitar aquesta prestació?

Podran sol·licitar el pagament directe de la incapacitat temporal aquelles persones treballadores incloses en el règim general que estiguin de baixa mèdica i es trobin en algun dels supòsits següents

  • Extinció de contracte.
  • Acomiadament.
  • expedient de regulació d'ocupació (ERO) d'extinció.
  • expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de suspensió de dies.
  • expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de reducció de jornada.
  • Fixos discontinus.

Tramitar la prestació