Coberturas económicas por continxencia común

Enténdese por continxencia común a situación en que un traballador ou autónomo, por causa dun accidente ou enfermidade non laboral, non pode traballar e recibe asistencia sanitaria por parte do Sistema Público de Saúde. A alta e a baixa determínana os médicos da Seguridade Social.

Continxencia común e a empresa

Prestación económica

 • Do 1º ao 3º día de baixa (ambos os dous incluídos)
  A cargo do traballador

 • Do 4º ao 15º día da baixa
  60% da base reguladora a cargo da empresa

 • Do 16º ao 20º día da baixa
  60% da base reguladora a cargo de Mutua Universal

 • A partir do 21º día da baixa
  75% da base reguladora a cargo de Mutua Universal

 • A duración máxima é de 365 días. Pódese prorrogar outros 180 días cando se prevé a curación.

 Cales son os trámites que ten que realizar a empresa?

 1. Tramitar o parte de baixa do traballador
  Vía Sistema Red
  Prazo máximo 3 días hábiles

 2. Tramitar o parte de confirmación
  Vía Sistema Red
  Prazo máximo 3 días hábiles

 3. Alta
  Vía Sistema Red
  Prazo máximo 3 días hábiles

Que beneficios obtén a empresa?

 • Non ten custo adicional
 • Melloramos os procesos de baixa de cada traballador colaborando co Sistema Público de Saúde
 • Axilizamos os expedientes de invalidez
 • Xestionamos de forma personalizada cada un dos procesos co que garantimos óptimos resultados para a empresa e o paciente
 • Os nosos profesionais especializados e os nosos recursos están ao servizo do paciente

Continxencia común e o autónomo

Prestación económica

 • Do 1º ao 3º día de baixa (ambos os dous incluídos)
  Importe da prestación 0 euros

 • Do 4º ao 20º día da baixa
  60% da base reguladora a cargo de Mutua Universal

 • Do 16º ao 20º día da baixa
  60% da base reguladora a cargo de Mutua Universal 

 • A partir do 21º día da baixa
  75% da base reguladora a cargo de Mutua Universal

 • A duración máxima é de 365 días. Pódese prorrogar outros 180 días cando se prevé a curación.

 Cales son os trámites que ten que realizar o autónomo?

 1. O autónomo é atendido nun centro do Servizo Público de Saúde
 2. Entréganos o parte da baixa
  Prazo máximo 3 días hábiles

 3. Entréganos os partes periódicos de confirmación
  Prazo máximo 3 días hábiles

 4. Entréganos a alta
  Prazo máximo de 24 horas

Que beneficios obtén o autónomo?

 • Xestión e seguimento personalizado dos procesos médicos
 • Asesoramento e información médica e administrativa
 • Posibilidade de tramitar propostas de alta e expedientes de invalidez
 • Redución das listaxes de espera dos servizos públicos sanitarios
 • Confidencialidade no tratamento da información
 • Ampla experiencia no control da incapacidade temporal
 • Axilizamos os trámites en caso de invalidez ou de iniciación das posibles incapacidades permanentes