Prestació per orfandat

Publicat el: 23/11/2015

1. Beneficiaris

Cadascun dels fills del causant, sigui quina sigui la seva naturalesa o filiació

A partir del 2 d'agost de 2011:

  • Menors de 21 anys o incapacitats per al treball en un grau de I.P.A o G.I.
  • Més grans de 21 anys sempre que no treballin o percebin rendiments del treball inferiors en quantia anual al SMI. Cobraran fins al compliment dels 25 anys

2. Prestació

Quantia de la pensió:  20% de la base reguladora.

En els casos d'orfandat absoluta, les prestacions corresponents a l'orfe s'incrementaran en els termes i les condicions recollides en el Reial decret 296/2006, de 6 de març, que va incorporar un nou article 38 al Decret 3158/1966, de 23 de desembre (Reglament general que determina la quantia de les prestacions econòmiques del règim general de la Seguretat Social)

En els supòsits de violència de gènere, quan el progenitor supervivent hagués perdut la condició de beneficiari de la pensió de viduïtat, l'orfe tindrà dret als increments previstos per als casos d'orfandat absoluta.

Així mateix, s'assimila a orfe absolut l'orfe d'un sol progenitor conegut.

Indemnització a un tant alçat per accident de treball o malaltia professional. En cas d'accident de treball o malaltia professional, es concedeix a més de la pensió, una indemnització tant alçat equivalent a 1 mensualitat de la base reguladora.


3. Extinció

  • Per complir 21 anys (llevat que, en tal moment, estigui afectat d'IPA o GI) o, si escau, els nous límits d'edat als quals es fa referència en l'apartat de beneficiaris.
  • Per contreure matrimoni o constituir una parella de fet, llevat que estigui afectat d'IPA o GI.
  • Per cessar la incapacitat que li atorgava el dret a la pensió.                     
  • Per defunció.
  • Per comprovar-se que no va morir la persona treballadora desapareguda en accident.