Sobre les prestacions per mort o supervivència

Publicat el: 10/02/2016

Quina situació protegeix aquesta prestació?

Les prestacions per mort i supervivència són prestacions econòmiques que tracten de compensar la situació de necessitat econòmica que produeix, per a determinades persones, la defunció d'altres persones.

Aquestes prestacions estan incloses en l'acció protectora, tant del règim general com dels règims especials.

Mutua Universal cobreix la mort i supervivència tot el que deriva d'accident de treball i malaltia professional, i ofereix les prestacions següents:

  • Assumeix el cost de les prestacions de pagament únic derivades d'accident de treball i malaltia professional mitjançant l'abonament directe al beneficiari, de les prestacions a un tant alçat per mort, auxili per defunció i subsidi a favor de familiars. Les prestacions de pagament únic (llevat de l'auxili per defunció) derivades d'accident de treball i malaltia professional estan subjectes a tributació en els termes establerts a l'article 17.2 de la Llei 35/2006, de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
  • Assumeix el cost de les prestacions de pensions derivades d'accident de treball i malaltia professional mitjançant la constitució a la Tresoreria General de la Seguretat Social del capital cost corresponent.

Si necessites ajuda en una d'aquestes situacions no dubtis a