Auxili per defunció

Publicat el: 23/11/2015

Les persones beneficiàries són les que hagin suportat les despeses del sepeli.

Llevat que hi hagi una prova en contra, es presumeix que aquestes despeses les ha suportat, per aquest ordre:

  • El/la cònjuge supervivent.
  • El/la supervivent d'una parella de fet.
  • Els fills/es.
  • Els parents de la persona difunta que hi convisquessin habitualment.

La quantia de la prestació ascendeix a 46,41€ per a defuncions ocorreguts l'any 2015.