Auxili per defunció

Publicat el: 23/11/2015

Els beneficiaris són els qui hagin suportat les despeses del sepeli.

Llevat que hi hagi una prova en contra, es presumeix que aquestes despeses les ha suportat, per aquest ordre:

  • El cònjuge supervivent
  • El supervivent d'una parella de fet
  • Els fills
  • Els parents del mort que convisquessin habitualment amb ell

La quantia de la prestació puja a 46,41 € per a defuncions ocorregudes l'any 2015.