Prestació per atenció de menors
Documentació i gestions

Obligatòria per a tots els règims

 1. Acreditació d'identitat dels interessats (també del causant si té 14 anys) mitjançant la següent documentació en vigor:
  • Espanyols: Document nacional d'identitat (DNI).
  • Estrangers: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent al seu país i el número d'identificació d'estranger (NIE) que exigeix l'AEAT a l'efecte de pagament.
 1. Llibre de família o certificació de la inscripció del fill o els fills al Registre Civil o, si escau, resolució judicial per la qual s'hagi constituït l'adopció, o la resolució judicial o administrativa per la qual s'hagi concedit l'acolliment familiar.
 2. Sol·licitud de pagament directe (sol·licitud de prestació econòmica per a l'atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu).
 3. Acord entre progenitors.
 4. Informe hospitalari on s'acrediti una malaltia de la llista de malalties del Reial decret 1148/2011.
 5. Certificat d'empresa amb la base de cotització de contingències professionals del mes anterior a l'inici de reducció de jornada.
 6. Declaració de l'empresa sobre la reducció de jornada.
 7. Model 145 IRPF.
 8. Certificat de no-pagament de prestació de l'altre progenitor no sol·licitant de la prestació: Document que acredita que l'altre sol·licitant no ha sol·licitat el subsidi a la seva entitat

Documentació específica per a compte propi o autònoms i assimilats

 1. Declaració de la situació d'activitat.
 2. Declaració de reducció de jornada sobre les persones responsables de l'ingrés de quotes.
 3. Acreditació de la cotització dels dos últims mesos.

Documentació específica per a règims especials

 1. Dones de fer feines:
  • De caràcter fix, s'aportarà la declaració del responsable de la llar familiar sobre la reducció de jornada efectiva de la persona treballadora.
 2. Per als artistes i professionals taurins: Declaració d'activitats i justificants d'actuacions que no hagin estat presentats a la Tresoreria General de la Seguretat Social

Altra documentació

 • En el cas de no convivència dels progenitors, i en absència d'acord sobre el que ha de percebre la prestació: documentació que acrediti la custòdia o a càrrec de qui està el menor.
 • En el cas de famílies monoparentals: Llibre de família on consti un sol progenitor o, en cas que hi constin dos progenitors, certificat de defunció d'un d'ells, o resolució judicial en la qual es declari l'abandonament de família d'un d'ells.
 • Si l'altre progenitor no pertany al sistema de la Seguretat Social ha d'aportar, si escau:
 • NOMÉS EN EL CAS QUE L'ALTRE PROGENITOR SIGUI FUNCIONARI, certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball.
 • Certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball indicant que aquest fa una activitat laboral enquadrada en el sistema de classes passives o
 • Certificat del col·legi professional al qual pertany si es tracta d'una activitat professional.