Prestació per atenció de menors
Documentació i gestions

Obligatòria per a tots els règims

 1. Acreditació d'identitat dels interessats (també del causant si té 14 anys) mitjançant la següent documentació en vigor:
  • Espanyols: Document nacional d'identitat (DNI).
  • Estrangers: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent al seu país i el número d'identificació d'estranger (NIE) que exigeix l'AEAT a l'efecte de pagament.
 1. Llibre de família o certificació de la inscripció del fill al Registre Civil. En cas de no tenir llibre de família, resolució judicial en la qual s'acredita que s'ha constituït l'adopció o l'acolliment familiar.
 2. Acreditació de titularitat bancària.
 3. Sol·licitud de pagament directe (sol·licitud de prestació econòmica per a l'atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu).
 4. Acord entre progenitors (a excepció de famílies amb un sol progenitor o pares separats / divorciats).
 5. Informe hospitalari complet on s'acrediti una malaltia de la llista de malalties de l'annex 1 de l'Ordre TMS 103/2019.
 6. Declaració mèdica del Servei Públic de Salut on s'acredita una malaltia de la llista de malalties de l'annex 1 de l'Ordre TMS 103/2019.

Específica de l'empresa quan el treballador forma part del Règim General

 1. Certificat d'empresa amb la base de cotització de contingències professionals del mes anterior a l'inici de reducció de jornada. Si la jornada del treballador és a temps parcial, s'haurà de reflectir la quantia de la base de cotització corresponent als tres mesos anteriors a la reducció de jornada.
 2. Declaració de l'empresa sobre la reducció de jornada en la qual s'acredita la jornada que redueix el treballador.

Documentació específica per a compte propi o autònoms i assimilats

 1. Declaració de la situació d'activitat referida a la part de jornada professional que redueix el treballador autònom.
 2. Declaració de reducció de jornada sobre les persones responsables de l'ingrés de quotes.
 3. Acreditació de la cotització amb l'abonament dels 2 últims rebuts de les quotes de pagament d'autònoms. Acreditació de la cotització amb els rebuts de l'abonament de quotes.

Documentació específica per a règims especials

 1.  Dones de fer feines:
  • De caràcter fix, s'aportarà la declaració del responsable de la llar familiar sobre la reducció de jornada efectiva de la persona treballadora.
 2. Per als artistes i professionals taurins: Declaració d'activitats i justificants d'actuacions que no hagin estat presentats a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

   


Altra documentació

 • En el cas de no convivència dels progenitors, i en absència d'acord sobre el que ha de percebre la prestació:
  • Sentència de separació / divorci.
  • Documentació que acrediti la custòdia o a càrrec de qui està el menor (conveni regulador / mesures de custòdia / mesures de parentalitat).
 • Certificat de defunció de l'altre progenitor, quan n'hi hagi dos, al llibre de família i l'altre progenitor hagi mort.
 • Si l'altre progenitor no pertany al sistema de la Seguretat Social ha d'aportar:
  • Si l'altre progenitor és funcionari: certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball
  • Si l'altre progenitor pertany a una activitat laboral enquadrada en el sistema de classes passives: Certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball indicant que aquest fa una activitat laboral enquadrada en aquest sistema.
  • Si l'altre progenitor fa una activitat professional que no requereixi l'obligació d'afiliació a la Seguretat Social: Certificat del col·legi professional al qual pertanyi.
  • Si l'altre progenitor està treballant a l'estranger, haurà d'aportar el contracte de treball i la nòmina, per acreditar el manteniment de la seva activitat laboral.