Prestació per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Publicat el: 30/09/2015

El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que pateixen les persones que han de reduir la seva jornada de treball, amb la consegüent disminució de salari, per la necessitat de cuidar de manera directa, contínua i permanent la persona malalta durant el temps de la seva hospitalització i tractament continuat de la malaltia.


Què protegeix i qui?

Està destinada a les persones treballadores de tots els règims del sistema de la Seguretat Social (per compte d'altri o per compte propi i similars) que hagin de reduir la seva jornada de treball per a l'atenció de menors a càrrec seu, afectats per càncer o una altra malaltia greu, que requereixin ingrés hospitalari i tractament continuat de la malaltia.

Per a la consideració de malalties greus/càncer es tindrà en compte l'annex 1 que figura en l'Ordre TMS/103/2019, de 6 de febrer, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu.

La disposició final vint-i-dosena de la Llei 22/2021, de pressupostos generals de l’estat per a l'any 2022, modifica el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu. Es dona nova redacció a l'article 7 del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol.

Amb posterioritat, el Reial decret 677/2023, de 18 de juliol del 2023 pel qual es modifica de forma parcial el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu, introdueix novetats en el règim jurídic de la prestació i els diversos canvis posteriors a la publicació del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol del 2011.


Requisits per a l'accés a la prestació

 • Les persones progenitores, adoptants o acollidores han d'estar afiliades i en alta en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social i han d'acreditar els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas. Es poden consultar els requisits de cotització en l'article 5, paràgraf 2n del Reial decret 1148/2011.
 • Les persones progenitores, adoptants o acollidores han de reduir la seva jornada de treball en almenys un 50% de la seva durada i com a màxim un 99,99%.
 • La persona malalta ha de patir qualsevol malaltia greu de la llista annex I de l'Ordre TMS/103/2019, que hagi requerit en algun moment un ingrés hospitalari (no és necessari que en el moment actual la persona malalta estigui hospitalitzada).
 • La malaltia que origina la sol·licitud de la prestació econòmica per malaltia greu ha de precisar una atenció directa, contínua i permanent per part del sol·licitant de la prestació.
 • Per al reconeixement inicial de la prestació, la persona malalta ha de tenir menys de 18 anys.

Excepcions per fer el reconeixement a majors de 18 anys:

 • Persones malaltes de més de 18 anys i fins a 23 anys, la malaltia de les quals hagi suposat un ingrés hospitalari abans dels 18 anys per un dels diagnòstics de la llista Annex 1 de l'Ordre TMS 103/2019.
 • Persones malaltes la prestació per malaltia greu de les quals s'hagi extingit per haver complert 23 anys, però puguin acreditar un grau de discapacitat de més del 65%. En aquesta situació, és possible reconèixer la prestació fins als 26 anys sempre que se segueixi complint el requisit d'acreditar la discapacitat.

Altres consideracions

 • Les persones treballadores contractades a temps parcial tindran dret al subsidi per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu quan la seva jornada efectiva de treball sigui superior al 25%. Si hi ha més d'un contracte a temps parcial, es computa per al reconeixement de la prestació el total de percentatges de jornades de treball.
 • En les situacions de pluriactivitat, es podrà percebre el subsidi en cadascun dels règims de la Seguretat Social en què es reuneixin els requisits exigits.
 • Únicament podrà gaudir de la prestació una de les dues persones progenitores, amb la possibilitat d'alternar la prestació mitjançant acord entre les persones progenitores, adoptants o acollidores i l'empresa.
 • És imprescindible per al reconeixement i abonament de la prestació que les persones responsables de l'ingrés de quotes es trobin al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • En els supòsits de separació o divorci, el dret serà reconegut a la persona progenitora, guardadora o acollidora amb qui convisqui la persona malalta.
 • Quan per procés d'incapacitat temporal o descans per maternitat la persona sol·licitant de la prestació no pugui fer-se càrrec de la persona menor malalta, es podrà reconèixer un nou subsidi per atenció de menors a l'altra persona progenitora, guardadora o acollidora, sempre que aquesta reuneixi els requisits per tenir dret al subsidi.
 • Quan la persona sol·licitant contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser-ne beneficiari. 
 • La prestació per cura de menors afectats per malaltia greu és una renda exempta d'acord amb el que s'estableix a l'article 7.z) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost de la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (BOE de 29 de novembre)
 • Es tracta d'un subsidi en què no hi ha obligació de cotitzar durant la seva percepció pel que fa a la part de jornada reduïda (ja que no està imposada en la normativa de la Seguretat Social), per la qual cosa ni l'empresa de la persona treballadora, ni l'entitat que sigui la responsable del pagament de la prestació econòmica haurà d'ingressar ni la quota empresarial ni la quota corresponent a la persona treballadora.

Durada

Es tindrà dret al subsidi per atenció de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu a partir del mateix dia en què s'iniciï la reducció de jornada corresponent, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de tres mesos des de la data en què s'hagi produït aquesta reducció.

Transcorregut aquest termini, els efectes econòmics del subsidi tindran una retroactivitat màxima de tres mesos.

El subsidi es reconeixerà per un període d'un mes, prorrogable inicialment per un període de dos mesos i des del 20 de juliol del 2023, successius de quatre mesos (abans 2 mesos), quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del causant, que s'acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent responsable de l'assistència mèdica del causant i, com a màxim, fins que aquest compleixi els 23 anys o els 26 anys si acredita un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.


Quantia

La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora derivada de contingències professionals en funció del percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball. Quan la persona treballadora no tingui la cobertura dels riscos professionals, serà competent per a la gestió de la prestació l'entitat gestora o la mútua que assumeixi la cobertura de la incapacitat temporal per contingències comunes.


Suspensió i extinció

La percepció del subsidi quedarà en suspens:

 • En les situacions d'incapacitat temporal, durant els períodes de descans per naixement i atenció del menor i en els supòsits de risc durant l'embaràs i de risc durant la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per atenció de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu concorri amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.

  No obstant això, quan, per motius de salut, la persona que es feia càrrec del causant no pugui atendre'l i es trobi en situació d'incapacitat temporal o en període de descans obligatori per naixement i atenció del menor en cas de naixement d'un nou fill/filla, es podrà reconèixer un subsidi nou per atenció de menors a l'altra persona progenitora, guardadora o acollidora, sempre que aquesta compleixi els requisits per tenir dret al subsidi. Quan la persona causant contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser-ne beneficiària.

 • En el supòsit d'alternança en la percepció del subsidi entre les persones progenitores, guardadores o acollidores.

 • Per la no presentació de la declaració mèdica del personal facultatiu del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent, responsable de l'assistència mèdica de la persona causant.

 

La percepció del subsidi quedarà extingida:

 • Per la reincorporació plena al treball o la represa total de l'activitat laboral de la persona beneficiària; cessarà la reducció de jornada per atenció de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu, sigui quina sigui la causa que determini aquest cessament.
 • Per no existir la necessitat de l'atenció directa, contínua i permanent del menor, a causa de la millora del seu estat o de l'alta mèdica per cura, segons l'informe del personal facultatiu del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent responsable de l'assistència sanitària del causant.
 • Quan una de les persones progenitores/adoptants/acollidores/cònjuge o parella de fet (majors de 18 anys) de la persona menor cessi en la seva activitat laboral.
 • Per complir el causant 23 anys i no acreditar una discapacitat superior al 65% abans de fer aquesta edat.
 • Per defunció de la persona malalta.
 • Per defunció de la persona beneficiària de la prestació.
 • Per deixar d'acreditar el grau de discapacitat requerit o, en qualsevol cas, quan el causant compleixi els 26 anys .
 • Per la finalització de la cobertura de les contingències professionals amb l'entitat gestora.
 • Per complir el causant 26 anys.

Resolució i notificació del subsidi

L'entitat gestora corresponent dictarà resolució en el termini de trenta dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Com es tramita aquesta prestació?