Cesamento de actividade

Publicado o: 28/12/2022

Se, como traballador autónomo, o meu sector de actividade viuse afectado pola aplicación dun Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego.

O Mecanismo REDE constitúe unha medida de flexibilización e estabilización do emprego e actívase polo Consello de ministros para un sector da economía ou por un ciclo temporal determinado.

Durante a vixencia destas medidas, as persoas traballadoras autónomas poderán acceder a unha das dúas prestacións reguladas nas disposicións adicionais 48 e 49 do Real decreto-lei 13/2022, do 26 de xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e mellórase a protección por cesamento de actividade:

  • Prestación para a sostibilidade da actividade das persoas traballadoras autónomas dun sector de actividade afectado polo Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego na súa modalidade cíclica, regulado no artigo 47 bis do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
  • Prestación para a sostibilidade da actividade das persoas traballadoras autónomas dun sector de actividade afectado polo Mecanismo REDE de Flexibilidade e Estabilización do Emprego na súa modalidade sectorial, regulado no artigo 47 bis do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.