"

Prestación extraordinaria para traballadores autónomos afectados pola crise ocasionada polo COVID-19

Publicado o: 09/04/2020

Quen pode solicitar a prestación extraordinaria por Cesamento de Actividade?

Calquera traballador autónomo, incluídos os autónomos societarios e os colaboradores familiares, así como aqueles autónomos en situación de pluriactividade.

Todos os traballadores autónomos deberán cumprir os seguintes requisitos:

 • Estar afiliado e de alta no Réxime Especial dos Traballadores Autónomos (RETA) ou como traballador por conta propia do Réxime Especial do Mar na data de declaración do estado de alarma (14 de marzo de 2020).
 • Estar ao corrente dos pagamentos e obrigas coa Seguridade Social. En caso de ter un adiamento de débeda, deberá ser anterior ao 14 de marzo de 2020 para considerarse o corrente de pagamento.
 • Que a actividade se suspendese en virtude do previsto no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, ou vísese reducida a súa facturación polo menos un 75% no mes anterior á solicitude, en relación ao termo medio do semestre anterior.

Que prazo existe para presentar a solicitude desta prestación extraordinaria?

O Real decreto-lei 13/2020, na súa Disposición final segunda, indica que o recoñecemento á prestación extraordinaria por cesamento de actividade poderá solicitarse ata o último día do mes seguinte ao que finalice o estado de alarma.

Se o motivo é suspensión da actividade, a data de devindicación é 14 de marzo, independentemente de cando solicítese.

Se o motivo é redución de facturación de, polo menos, o 75%:

 • Se a solicitude se presentou en marzo ou en abril, o beneficiario ten dereito á prestación desde o día 14.03.2020. A redución da facturación acredítase sobre o mes de marzo.
 • Se a solicitude se presentou en maio, o beneficiario ten dereito á prestación desde o día 01.04.2020. A redución da facturación acredítase sobre o mes de abril. 
 • Se a solicitude se presentou en xuño, o beneficiario ten dereito á prestación desde o día 01.05.2020. A redución da facturación acredítase sobre o mes de maio.

Cal é o período polo que corresponde o aboamento da prestación extraordinaria por cesamento de actividade?

O período polo que corresponde o aboamento da prestación extraordinaria por cesamento de actividade iniciarase na data do feito causante, momento en que se devindica o dereito á prestación e que non necesariamente ten que coincidir coa data de entrada en vigor do Real decreto 463/2020 que declarou o estado de alarma (14 de marzo de 2020). 

Cando a solicitude se producise por suspensión da actividade, a data de inicio da prestación é a do inicio do estado de alarma (14/03/2020), independentemente de cando cursásese a solicitude de prestación.

No caso de que o motivo fose redución de facturación de, polo menos, o 75%:

 • Se a facturación se viu reducida durante o mes de marzo, causa dereita á mesma o 14 de marzo.
 • Se a facturación se viu reducida durante o mes de abril, débese solicitar a prestación no mes de maio e causará dereito á mesma no 1 de abril.
 • Se a facturación se viu reducida durante o mes de maio, débese solicitar a prestación no mes de xuño e causará dereito á mesma no 1 de maio. 

En todos os casos a prestación estenderase ata o último día do mes en que finalice o estado de alarma.


Onde teño que solicitar a prestación extraordinaria por cesamento de actividade motivada por COVID-19?

Con carácter xeral, a xestión desta prestación corresponderá á mutua colaboradora coa Seguridade Social á que estea adscrito o traballador ou traballadora.

No caso dos autónomos en alta no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a xestión corresponde ao Instituto Social da Mariña. Finalmente, no suposto (residual) dos autónomos que teñen concertada a protección por continxencias profesionais co Instituto NACIONAL da Seguridade Social, a xestión corresponde ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).


Esíxese algún período mínimo de cotización para solicitara?

Non. Para solicitar esta prestación non cómpre cumprir o período mínimo de cotización esixida para outras prestacións, só cómpre estar de alta nalgún dos réximes (autónomos ou no réxime do mar por conta propia) e acharse ao corrente de pagamento das cotizacións sociais.


Que contía cobrarán os autónomos que - teñen o período mínimo de carencia?

Con carácter xeral, será equivalente ao 70 %da base reguladora, tendose en conta para o cálculo da mesma o termo medio das bases dos doce meses continuados e inmediatamente anteriores á situación legal de cesamento. As contías máximas e mínimas aplicaranse aplicando os pocentajes do IPREM legalmente establecido no RD Lexislativo 8/2015 (Texto refundido da Lei de Seguridade Social).

Para quen cotizase menos de doce meses con anterioridade á declaración do estado de alarma, a prestación será do 70 %da base mínima de cotización do colectivo ao que pertenza o traballador.


Existe a obriga de cotizar durante o período de percepción da prestación extraordinaria?

A prestación consiste en que quen cause dereito a ela non só non pagaraa, senón que ademais dito período se lle terá por cotizado, e non reducirá os períodos de percepción da prestación ordinaria por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro.

A Tesouraría Xeral da Seguridade Social non pasará o recibo durante a percepción desta prestación, pero se por calquera motivo cargáseo, a devolución será de oficio.


Se o traballador autónomo mantén débeda coa Seguridade Social, pode solicitar a devolución das cotas?

Si. Nestes casos, o crédito pola devolución será aplicada ao pagamento das débedas pendentes.


Que prazo existe para solicitar a devolución de cotas á Tesoreria Xeral da Seguridade Social?

Os traballadores autónomos aos que se lles recoñeza a prestación extraordinaria por cesamento na actividade á que se refire o artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, non deben cotizar á Seguridade Social durante o período que dure a citada prestación e que, no caso de que se lle chegue a cargar en conta as citadas cotas por parte do correspondente órgano xestor, as devanditas cotas serán devoltas de oficio pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, polo que non se precisa realizar respecto destas cotas ningunha solicitude de moratoria ou adiamento.


Como se pode solicitar a devolución das cotas ingresadas indebidamente?

Aqueles traballadores por conta propia aos que se lles recoñeza a prestación extraordinaria por cesamento na actividade non deben cotizar á Seguridade Social durante o período que dure a citada prestación. No caso de que se lle chegue a cargar en conta as citadas cotas por non ser recoñecida a tempo a prestación por parte do correspondente órgano xestor, as devanditas cotas serán devoltas de oficio pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, polo que non se precisa realizar respecto destas cotas ningunha solicitude de moratoria ou adiamento.


A prestación extraordinaria por cesamento de actividade do autónomo motivada por COVID-19 é compatible coas axudas ofrecidas polo Govern da Generalitat de Catalunya aos autónomos, ou ben, ten que renunciar á devandita axuda para cobrar a prestación de Seguridade social?

A prestación extraordinaria por cesamento de actividade do autónomo motivada por COVID-19 é incompatible coa axuda ofrecida pola Generalitat de Catalunya.

Esta axuda ofrecida pola Generalitat de Catalunya está destinada ás persoas traballadoras autónomas-persoas físicas - que acrediten unha redución drástica e involuntaria da súa facturación como consecuencia dos efectos do coronavirus na súa actividade económica, e sempre que figuren de alta en actividades de que as autoridades sanitarias decretaron o peche e non dispoñan doutras fontes alternativas de ingresos.


Existe algún documento da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social ao respecto desta prestación?

Si. Pódelo descargar nesta ligazón.


Como xustifico que a miña facturación se reduciu, polo menos, nun 75 %con respecto ao semestre anterior?

Toda solicitude deberá ir acompañada dunha declaración xurada en que se faga constar que cumpren todos os requisitos esixidos para causar dereito a esta prestación.

Toda a documentación que teña o autónomo en que basea a súa declaración xurada (libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; ou do libro de compras e gastos) debe estar a disposición da mutua, pero non ten que acompañar a solicitude.


Para os casos en que o RETA teña que presentar documentación acreditativa de redución de facturación de, polo menos, o 75% en relación ao termo medio do semestre anterior, como débese acreditar? sobre que mes valórase esa redución do 75 %?

Para as solicitudes presentadas no mes de marzo e abril, a comparativa realizarase sobre o mes de marzo con respecto ao período setembro-2019 a febreiro-2020, a pesar de que o Real decreto-lei 11/2020 fai referencia ao mes anterior ao que se solicita a prestación.

Para as solicitudes presentadas no mes de maio a comparativa realizarase sobre o mes de abril con respecto ao período outubro-2019 a marzo-20.

Para as solicitudes presentadas no mes de xuño a comparativa realizarase sobre o mes de maio con respecto ao período novembro-2019 a abril-20.

A acreditación da redución da facturación realizarase mediante a achega da información contable que o xustifique, podendo facerse a través da copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas; do libro diario de ingresos e gastos; do libro rexistro de vendas e ingresos; ou do libro de compras e gastos.

Aqueles traballadores autónomos que non estean obrigados a levar os libros que acreditan o volume de actividade, deberán acreditar a redución polo menos do 75 %esixida por calquera medio de proba admitida en dereito.

(Disposición final primeira do Real decreto-lei 11/2020, modificando o Real decreto-lei 8/2020).

Abondará con cubrir a solicitude da prestación, en que se inclúe unha declaración responsable, pola que o solicitante declara baixo a súa responsabilidade que cumpre cos requisitos para o acceso ao dereito á prestación extraordinaria de cesamento de actividade e presentar ou, se é o caso, pór a disposición da Mutua a documentación que se require. Esta documentación posta a disposición polo solicitante poderá ser requirida en calquera momento pola Mutua ante a que se formule a solicitude.


No caso de que a facturación se reduza, polo menos, nun 75 %en relación ao termo medio do semestre anterior, que ocorre se o traballador autónomo aínda non leva dado de alta no réxime seis meses?

Cando no mes de marzo 2020 o traballador autónomo NON leve de alta no réxime os seis meses naturais esixidos, a valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade que leve dado de alta.


Os autónomos agrarios e do mar, como xustifican que a súa facturación se reduciu, polo menos, nun 75 %?

Os traballadores autónomos agrarios de producións de carácter estacional incluídos no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrario, así como os traballadores de producións pesqueiras, marisqueiras ou de produtos específicos de carácter estacional incluídos no Réxime Especial de Traballadores do Mar, cando a súa facturación termo medio nos meses de campaña de produción anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida, polo menos, nun 75 %en relación cos mesmos meses da campaña do ano anterior.


Os autónomos do ámbito do cine, a televisión e o espectáculo, como xustifican que a súa facturación se reduciu, polo menos, nun 75 %?

Os traballadores autónomos que desenvolvan actividades nalgún dos seguintes códigos do CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 e entre o 9001 e o 9004 ambos os dous incluídos, sempre que, non cesando na súa actividade, a súa facturación no mes natural anterior ao que se solicita a prestación véxase reducida en, polo menos, un 75 por cento en relación coa efectuada nos 12 meses anteriores.


Como vaise a recoñecer a perda de facturación dun autónomo que tributa por módulos?

Aqueles traballadores autónomos que non estean obrigados a levar os libros que acreditan o volume de actividade, deberán acreditar a redución polo menos do 75 %esixida por calquera medio de proba admitida en dereito.

(Disposición final primeira do Real decreto-lei 11/2020, modificando o Real decreto-lei 8/2020).


Se suspenden a actividade, teñen que renunciar ás bonificacións de que gocen, condicionadas ao mantemento da actividade, como a tarifa plana?

Non. Neste sentido, o decreto indica que o tempo que se perciba esta prestación extraordinaria computará como efectivamente cotizado, polo que poderán solicitara os autónomos que estean recibindo estas axudas e non perderán as bonificacións condicionadas ao mantemento da actividade.


Que ocorre se, tras iniciar o cobramento da prestación, o autónomo retoma a actividade, ou ben, incrementa o volume de facturación?

Tanto se o motivo é suspensión de actividade coma se é redución de facturación, o autónomo percibirá a prestación ata o último día do mes de finalización do estado de alarma.


Que ocorre cos autónomos que están obrigados a seguir prestando servizo, como os taxistas?

Poderán acollerse, se é o caso, á prestación se acreditan a redución na súa facturación de, polo menos, un 75%. Neste caso, non haberá ningún problema en compatibilizar a prestación e a actividade.


Que ocorre se a solicitude foi formulada por suspensión da actividade e o autónomo dá cóntase de que a súa actividade non está encadrada dentro do RD 463/2020 (ou suspendida por normativa autonómica ou local), e ademais considera que:

NON poderá acreditar unha redución da facturación do 75 %en ningún dos meses que dure o estado de alarma con respecto ao semestre inmediato anterior. Neste caso pode:

 • Desistir da solicitude se aínda non se lle recoñeceu.
 • Renunciar se lle foi recoñecida. Esta decisión implica a devolución da prestación percibida.

SI poderá acreditar unha redución da facturación do 75 %nalgún dos meses que dure o estado de alarma con respecto ao semestre inmediato anterior. Neste caso pode modificar a solicitude indicando o mes que quere sinalar como referencia para a verificación posterior.


Que ocorre se a solicitude foi formulada por redución da facturación e dá cóntase que non poderá acreditara con respecto ao mes anterior e considera que:

NON poderaa acreditar en ningún dos meses seguintes. Neste caso pode:

 • Desistir da solicitude se aínda non se lle recoñeceu.
 • Renunciar se lle foi recoñecida. Esta decisión implica a devolución da prestación percibida.

SI poderaa acreditar nalgún dos meses seguintes. Neste caso pode modificar a solicitude indicando o mes que quere sinalar como referencia para a verificación posterior.


Ata cando percibirase a prestación extraordinaria por Cesamento de Actividade?

Ata o último día do mes en que finalice o estado de alarma, independentemente de que se reabra o negocio durante a desescalada.


Existe diferenza na contía da prestación se non se ten o período mínimo de carencia?

Si. Cando non se acredite o período mínimo de cotización percibirase o 70% da base mínima de cotización no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma ou, se é o caso, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, que lles corresponda por actividade.


Que prazo existe para presentar a solicitude da prestación extraordinaria?

O Real decreto-lei 13/2020, na súa Disposición final segunda, indica que o recoñecemento á prestación extraordinaria por cesamento de actividade poderá solicitarse ata o último día do mes seguinte ao que finalice o estado de alarma.


Pódese acceder incluso tendo algunha débeda coa Seguridade Social?

Si. A Seguridade Social permitirá a quen non estean ao corrente de pagamento das cotas á Seguridade Social na data da suspensión da actividade ou da redución da facturación, que ingresen as cotas debidas nun prazo de 30 días naturais. Unha vez realizado o pagamento, poderase acceder a esta prestación.


Un autónomo con adiamento de débeda e cumprindo prazos de pagamento da devandita débeda, ten dereito á prestación por cesamento de actividade motivada por COVID-19?

O traballador autónomo que ten concedido o adiamento de débeda por parte da Tesouraría Xeral da Seguridade Social antes do Decreto do estado de alarma (14 de marzo de 2020 – data suspensión das actividades), considérase ao corrente do pagamento no referente ás súas obrigas coa Seguridade Social, polo que poderá acceder como en calquera prestación económica da Seguridade Social.


Causan dereito á prestación extraordinaria aqueles autónomos que non cotizasen pola continxencia de Cesamento de Actividade?

Todos os autónomos, independentemente da súa condición, ten dereito á prestación extraordinaria de Cesamento de Actividade, desde que cumpran cos requisitos establecidos pola normativa.


Tamén poden pediro os autónomos que teñen traballadores ao seu cargo?

Si, pero danse dúas situacións diferenciadas:

- En caso de realizar a solicitude por redución da súa facturación, polo menos, un 75% con respecto ao semestre anterior, seguindo en funcionamento a actividade da empresa con traballadores, poden solicitar esta prestación extraordinaria de cesamento de actividade sen necesidade de tramitación de ERTE da empresa con traballadores.

- En caso de realizar a solicitude por suspensión da actividade como autónomo, previamente ten que tramitar ERTE da empresa con traballadores.


Que documentos debo presentar ou pór a disposición da mutua no caso de que séxanme requiridos en calquera momento, con posterioridade á solicitude da prestación?

 • Libro de familia ou documento equivalente en caso de estranxeiros, se existen fillos ao seu cargo.
 • Certificado de Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS) de estar ao corrente de pagamento.
 • Se existe adiamento de cotas pendentes de pagamento á Tesouraría Xeral da Seguridade Social: resolución da TXSS, do adiamento das cotas pendentes de pagamento, e xustificantes mensuais do pagamento e cumprimento dos prazos establecidos na mesma.
 • Se existen cotizacións no estranxeiro: documentación acreditativa das cotizacións realizadas no estranxeiro.
 • Resolución Administrativa ou Xudicial de recoñecemento da prestación ou axuda correspondente, se tivese algunha concedida.
 • Documentación específica cando se alegue redución da facturación mensual: Libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas; libro diario de ingresos e gastos; libro rexistro de vendas e ingresos; libro de compras e gastos, ou calquera outro medio de proba admitida en Dereito para acreditar a devandita redución na facturación

Se teño varias actividades por conta propia, pódese solicitar a prestación por todas elas?

Só poderá solicitar a prestación extraordinaria por unha das actividades por conta propia que estea levando a cabo. Malia o anterior, debido a que a alta é única no RETA independentemente das actividades que se desenvolvan, para ter acceso á prestación extraordinaria debe de cesar en todas elas ou reducir a facturación en todas elas nun 75 %.


Caso específico de autónomos familiares colaboradores, cal é a súa situación no tocante á esta prestación?

Todos os autónomos obrigados a suspender a súa actividade polo estado de alarma ou cunha redución da súa facturación de, polo menos, o 75%, teñen dereito á prestación extraordinaria de Cesamento de Actividade, independentemente da súa condición. Os familiares colaboradores ou autónomos colaboradores están incluídos dentro do Réxime Especial de Traballadores Autónomos, polo que teñen dereito á prestación extraordinaria, desde que cumpran os requisitos establecidos.


Aclaración e definición de AUTÓNOMO COLABORADOR

Un autónomo colaborador é un familiar directo do traballador autónomo titular que traballa para el. Os requisitos para cotizar como autónomo colaborador son os seguintes:

 • Familiar directo: cónxuxe, descendentes, ascendentes e demais parentes do empresario, por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive e, se é o caso, por adopción.
 • Que estean ocupados no seu centro ou centros de traballo de forma habitual. Non debe tratarse dunha colaboración puntual.
 • Aclarar que desde Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo, as parellas de feito xa poden estar de alta e cotizar no Réxime Especial de Traballadores Autónomos.

ESQUEMA ACLARATIVO FAMILIARES COLABORADORES OBRIGADOS A DARSE DE ALTA E A COTIZAR NO RÉXIME ESPECIAL DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS.

familiares colaboradores

Que ocorre a partir do momento en que presento a solicitude da prestación extraordinaria?

As entidades xestoras, de acordo coa solicitude presentada e os documentos se é o caso achegados, ditarán a resolución provisional que sexa procedente, estimando ou desestimando o dereito.

Finalizado o estado de alarma procederase a revisar todas as resolucións provisionais adoptadas. No suposto de que se desprenda que o interesado non ten dereito á prestación, iniciaranse os trámites de reclamación das cantidades indebidamente percibidas.


Que teño que facer se quero modificar, desistir ou renunciar ao dereito da prestación xa tramitada?

Se se produciron algunha das seguintes circunstancias:

 • Erro no motivo da solicitude xa que a actividade que desenvolvemento non pode encadrarse dentro das que quedaron suspendidas pola declaración do estado de alarma (RD 463/2020, do 14 de marzo). 
 • No mes previo á solicitude non acredito a redución de facturación superior ao 75 %con respecto ao semestre anterior. 

Debes remitir o formulario de "Solicitude de revisión da prestación extrordinaria por cesamento de actividade" ao caixa de correo administrativa do teu centro máis próximo.

Neste caso a sinatura do teu asesor laboral non será valida tendo en conta que é unha renuncia persoal dunha prestación económica.


O RETA ten que levar a cabo o trámite de darse de baixa do réxime de Seguridade Social e, ademais, presentar 036 de baixa no caso de peche de negocio, aínda que aos efectos ese tempo considérese como cotizado?

Trátase dunha prestación extraordinaria ANÁLOGA Á DE CESAMENTO DE ACTIVIDADE. É unha suspensión temporal de actividade pola declaración do estado de alarma, polo que os traballadores autónomos NON TEÑEN E NON DEBEN DE DARSE DE BAIXA NA AXENCIA TRIBUTARIA NIN NA TESORERIA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL.

O devandito período de percepción da prestación extraordinaria por Cesamento de Actividade considerarase como cotizado e non se descontará dos períodos de prestación por Cesamento de Actividade aos que o beneficiario poida ter dereito nun futuro.


O autónomo que cobre a prestación extraordinaria por cesamento de actividade motivada por COVID-19, ten igualmente que cotizar o mes de febreiro 2020 tendo en conta que no aquel momento aínda non se decretara o estado de alarma?

A prestación extraordinaria por Cesamento de Actividade ten efectos desde a declaración do estado de alarma (14.03.2020), polo tanto, as cotas anteriores ao Decreto deben de ser satisfeitas e é ademais un requisito para o acceso da prestación extraordinaria establecido no artigo 17.1 apartado C do Real decreto Lei 8/2020 do 18 de marzo:” Acharse ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social”.

 1.- As solicitudes para os traballadores autónomos cuxas actividades queden suspendidas en virtude do previsto no Real decreto 463/2020 poderanse realizar desde o 18 de marzo de 2020 (entrada en vigor do Real decreto-lei 8/2020 do 18 de marzo).

 2.- As solicitudes para os traballadores autónomos cuxas actividades non se suspenderon e non realizaron un ERTE do seu cadro de persoal, pero viron reducida a súa facturación en, polo menos, un 75% no mes de marzo con respecto ao semestre anterior, deberán presentar as solicitudes a partir do 01.04.2020, unha vez finalizada a mensualidade co obxecto de poder ter a facturación definitiva do mes e, polo tanto, poder acreditar a devandita redución na súa facturación.


Teño que pagar a cotización de marzo?

Deberase pagar a cotización correspondente aos días previos á declaración de estado de alarma. Non obstante, se se pagase todo o mes por non haberlle sido concedida a prestación antes do xiro das cotas, a TXSS devolverá a parte correspondente ao período que estivese percibindo a prestación de cesamento de actividade, esta devolución farase de oficio, pero nada impide ao interesado a súa reclamación a través do sistema RED.


As retribucións percibidas pola contratación temporal no sector agrario, que se desempeñen ao abeiro das medidas extraordinarias de flexibilización do emprego establecidas no RD-lei 13/2020, con compatibles coa prestación extraordinaria por cesamento de actividade motivada por COVID-19?

Non. O art.3 do RD-lei 13/2020 indica explicitamente que esta prestación é incompatible coas devanditas retribucións percibidas pola contratación temporal no sector agrario.


Se o traballador autónomo é beneficiario da prestación extraordinaria por cesamento de actividade, que ocorre se ingresou as cotas posteriores ao 14.03.2020?

Os traballadores autónomos aos que se lles recoñeza a prestación extraordinaria por cesamento na actividade á que se refire o artigo 17 do Real decreto-lei 8/2020, non deben cotizar á Seguridade Social durante o período que dure a citada prestación.

No caso de que se lle cheguen a cargar en conta as citadas cotas por non ser recoñecida a tempo a prestación por parte do correspondente órgano xestor, as devanditas cotas serán devoltas de oficio pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, na mesma conta bancaria onde se realizou o cargo, polo que non se precisa realizar respecto destas cotas ningunha solicitude de devolución.

 • As cotas correspondentes aos días comprendidos entre o 14 e 31 de marzo: devolveranse na segunda quincena do mes de maio.
 • As cotas correspondentes ao mes de abril que puidesen ser cargadas: devolveranse no mes de xuño.

Un autónomo que alcanza a idade de xubilación e acóllese á situación de xubilación activa (compatibiliza a xubilación coa súa actividade profesional), ten dereito á prestación extraordinaria por cesamento de actividade?

Esta prestación será compatible con calquera outra prestación de seguridade social que o beneficiario viñese percibindo e fóra compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.

(Disposición final segunda do Real decreto-lei 13/2020).


É compatible a prestación por Incapacidade temporal coa prestación extraordinaria por cesamento de actividade motivada por COVID-19?

Esta prestación extraordinaria é INCOMPATIBLE coa prestación por Incapacidade temporal, co subsidio por Risco no embarazo e a lactación, co cesamento de actividade para traballadores autónomos ordinario e maternidade/paternidade mentres o traballador autónomo perciba as devanditas prestacións, tendo en conta que as mesmas viñan sendo incompatibles co desempeño da actividade que desenvolvía.

(Disposición final segunda do Real decreto-lei 13/2020).

Os autónomos que estean percibindo unha prestación económica da Seguridade Social (prestación económica por incapacidade temporal, maternidade, paternidade etc…) deberán continuar nas devanditas situacións ata que haxa un motivo de extinción das mesmas.


Persoa traballadora acollida ao RETA e en situación de pluriactividade que estivese afectada por un ERTE como traballador conta allea, pode acollerse á prestación extraordinaria por cesamento de actividade de autónomos motivados por COVID-19?

Si, ambas as dúas prestacións son compatibles.


Persoa traballadora que está acollida ao RETA por ser propietario de negocio propio e, pola súa parte, é traballador por conta allea nunha empresa. En caso de reunir requisitos para a prestación extraordinaria por cesamento de actividade de autónomos motivados por cesamento de actividade de autónomos motivados por COVID-19, pode acollerse á devandita prestación, ou ben, ao ter ingresos como traballador por conta allea non tería dereito a ela?

 • Traballador Pluriactivo que segue vinculado á empresa para a que traballa por conta allea (sen que o seu contrato se vexa suspendido ou extinguido), cobrando un salario, e suspende actividade como traballador autónomo ou ve reducida a súa facturación, polo menos, un 75%, a causa do estado de alarma, SI ten dereito á prestación extraordinaria por cesamento de actividade.
 • Traballador Pluriactivo que causa baixa no réxime xeral ou está afectado por un ERTE (contrato suspendido ou extinguido), e pola súa parte, suspende actividade como traballador autónomo, ou ben, ve reducida a súa facturación, polo menos, un 75%, a causa do estado de alarma: Si, ambas as dúas prestacións son compatibles.

Que actividades quedan suspendidas en virtude do Real decreto polo que se declara o estado de alarma?

Para a comprobación de se a súa actividade se atopa entre as suspendidas pola declaración do estado de alarma (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, modificado polo Real decreto 465/2020, do 17 de marzo), ofrécese unha relación de CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) de carácter orientador, que non exclúe a posibilidade de que, en función da actividade efectivamente realizada polo traballador autónomo, esta puidese ter encaixe entre as devanditas actividades suspendidas, a pesar de non se atopar nesta relación, que se ofrece simplemente como axuda para o autónomo solicitante. Mutua Universal valorará, a posteriori, que a actividade non poida realizarse de forma non presencial ou que, por normativa autonómica ou local, fose suspendida. 

Ademais, lémbrase que, no caso de que a actividade do autónomo non se atopase entre as suspendidas pola devandita normativa, poderá solicitarse esta prestación se a facturación do mes anterior á solicitude se reducise polo menos nun 75% respecto da do termo medio mensual do semestre natural anterior a marzo de 2020 (estes prazos son diferentes para determinadas actividades de carácter cultural e para actividades agrarias de campaña).


Como afecta a suspensión de termos e interrupción dos prazos para os trámites administrativos para a Tesouraría da Seguridade Social?

A suspensión de prazos afecta á recadación, pero non á afiliación, liquidación e cotización. (NOVA)


Que supón a suspensión dos prazos polo estado de alarma no procedemento recadador?

Implica que todos aqueles actos administrativos que se realizan no ámbito do devandito procedemento viron suspendidos os prazos, polo que non se realizarán, mentres dure tal suspensión. Isto non implica que non se deba cotizar, xa que a liquidación e cotización están exceptuadas da suspensión dos prazos, polo que as empresas e os traballadores deben cotizar como viñeron facendo ata o momento. Todo iso, sen prexuízo de que os traballadores que se acollan á prestación por cesamento de actividade, non terán a obriga de cotizar.