"

Prestació extraordinària per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada per la COVID-19

Publicat el: 09/04/2020

Qui pot sol·licitar la prestació extraordinària per Cessament d'Activitat?

Qualsevol treballador autònom, inclosos els autònoms societaris i els col·laboradors familiars, així com aquells autònoms en situació de pluriactivitat.

Tots els treballadors autònoms hauran de complir els següents requisits:

 • Estar afiliat i d'alta en el Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA) o com a treballador per compte propi del Règim Especial del Mar en la data de declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020).
 • Estar al corrent dels pagaments i obligacions amb la Seguretat Social. En cas de tenir un ajornament de deute, haurà de ser anterior al 14 de març de 2020 per considerar-se al corrent de pagament.
 • Que l'activitat s'hagi suspès en virtut del que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, o s'hagi vist reduïda la seva facturació almenys un 75% el mes anterior a la sol·licitud, amb relació a la mitjana del semestre anterior.

Quin termini existeix per presentar la sol·licitud d'aquesta prestació extraordinària?

El Reial Decret llei 13/2020, en la seva Disposició final segona, indica que el reconeixement a la prestació extraordinària per cessament d'activitat podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent a què finalitzi l'estat d'alarma.

Si el motiu és suspensió de l'activitat, la data de meritació és 14 de març, independentment de quan se sol·liciti.

Si el motiu és la reducció de la facturació de, com a mínim, el 75%:

 • Si la sol·licitud s'ha presentat en març o l'abril, el beneficiari té dret a la prestació des del dia 14.03.2020. La reducció de la facturació s'acredita sobre el mes de març.
 • Si la sol·licitud s'ha presentat en maig, el beneficiari té dret a la prestació des del dia 01.04.2020. La reducció de la facturació s'acredita sobre el mes d'abril. 
 • Si la sol·licitud s'ha presentat en juny, el beneficiari té dret a la prestació des del dia 01.05.2020. La reducció de la facturació s'acredita sobre el mes de maig.

Quin és el període pel qual correspon l'abonament de la prestació extraordinària per cessament d'activitat?

El període pel qual correspon l'abonament de la prestació extraordinària per cessament d'activitat s'iniciarà a la data del fet causant, moment en el qual es merita el dret a la prestació i que no necessàriament ha de coincidir amb la data d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020 que va declarar l'estat d'alarma (14 de març de 2020). 

Quan la sol·licitud s'hagi produït per suspensió de l'activitat, la data d'inici de la prestació és la de l'inici de l'estat d'alarma (14/03/2020), independentment de quan s'hagi cursat la sol·licitud de prestació.

En cas que el motiu fos la reducció de la facturació de, com a mínim, el 75%:

 • Si la facturació s'ha vist reduïda durant el mes de març, causa dret a la mateixa el 14 de març.
 • Si la facturació s'ha vist reduïda durant el mes d'abril, s'ha de sol·licitar la prestació el mes de maig i s'hi tindrà dret l'1 d'abril.
 • Si la facturació s'ha vist reduïda durant el mes de maig, s'ha de sol·licitar la prestació el mes de juny i s'hi tindrà dret l'1 de maig. 

En tots els casos, la prestació s'estendrà fins a l'últim dia del mes en el qual finalitzi l'estat d'alarma.


On he de sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d'activitat motivada per COVID-19?

Amb caràcter general, la gestió d'aquesta prestació correspondrà a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a què estigui adscrit el treballador o treballadora.

En el cas dels autònoms en alta en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la gestió correspon a l'Institut Social de la Marina. Finalment, en el supòsit (residual) dels autònoms que tenen concertada la protecció per contingències professionals amb l'Institut NACIONAL de la Seguretat Social, la gestió correspon al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).


S'exigeix algun període mínim de cotització per sol·licitar-la?

No. Per sol·licitar aquesta prestació no és necessari complir el període mínim de cotització exigida per a unes altres prestacions, només és necessari estar d'alta en algun dels règims (autònoms o en el règim del mar per compte propi) i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials.


Quina quantia cobraran els autònoms que tenen el període mínim de carència?

Amb caràcter general, serà equivalent al 70% de la base reguladora, tenint-se en compte per al càlcul de la mateixa la mitjana de les bases dels dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament. Les quanties màximes i mínimes s'aplicaran aplicant els pocentajes de l'IPREM legalment establerts en el RD Legislatiu 8/2015 (Text refós de la Llei de Seguretat Social).

Per a qui hagi cotitzat menys de dotze mesos amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma, la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu a què pertanyi el treballador.


Existeix l'obligació de cotitzar durant el període de percepció de la prestació extraordinària?

La prestació consisteix en què qui causi dret a ella no només no la pagarà, sinó que a més aquest període se li tindrà per cotitzat, i no reduirà els períodes de percepció de la prestació ordinària per cessament d'activitat a què el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

La Tresoreria General de la Seguretat Social no passarà el rebut durant la percepció d'aquesta prestació, però si per qualsevol motiu el carregués, la devolució serà d'ofici.


Si el treballador autònom manté deute amb la Seguretat Social, pot sol·licitar la devolució de les quotes?

Sí. En aquests casos, el crèdit per la devolució serà aplicat al pagament dels deutes pendents.


Que termini existeix per sol·licitar la devolució de quotes a la Tresoreria General de la Seguretat Social?

Els treballadors autònoms a què se'ls reconegui la prestació extraordinària per cessament en l'activitat a què es refereix l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020, no han de cotitzar a la Seguretat Social durant el període que duri l'esmentada prestació i que, en cas que se li arribi a carregar en compte les esmentades quotes per part del corresponent òrgan gestor, aquestes quotes seran tornades d'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual cosa no es precisa fer pel que fa a aquestes quotes cap sol·licitud de moratòria o ajornament.


Com es pot sol·licitar la devolució de les quotes ingressades indegudament?

Aquells treballadors per compte propi a què se'ls reconegui la prestació extraordinària per cessament en l'activitat no han de cotitzar a la Seguretat Social durant el període que duri l'esmentada prestació. En cas que se li arribi a carregar en compte les esmentades quotes per no haver estat reconeguda a temps la prestació per part del corresponent òrgan gestor, aquestes quotes seran tornades d'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual cosa no es precisa fer pel que fa a aquestes quotes cap sol·licitud de moratòria o ajornament.


La prestació extraordinària per cessament d'activitat de l'autònom motivada per COVID-19 és compatible amb les ajudes ofertes pel Govern de la Generalitat de Catalunya als autònoms o bé ha de renunciar a aquesta ajuda per cobrar la prestació de Seguretat social?

La prestació extraordinària per cessament d'activitat de l'autònom motivada per COVID-19 és incompatible amb l'ajuda oferta per la Generalitat de Catalunya.

Aquesta ajuda oferta per la Generalitat de Catalunya està destinada a les persones treballadores autònomes-persones físiques - que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de què les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'unes altres fonts alternatives d'ingressos.


Existeix algun document de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social al respecte d'aquesta prestació?

Sí. El pots baixar en aquest enllaç.


Com justifico que la meva facturació s'ha reduït, almenys, en un 75% respecte al semestre anterior?

Qualsevol sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una Declaració Jurada en què es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.

Tota la documentació que tingui l'autònom en què basa la seva Declaració Jurada (llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses) ha d'estar a disposició de la mútua, però no acompanyar a la sol·licitud.


Per als casos en què el RETA hagi de presentar documentació acreditativa de reducció de facturació de, almenys, el 75% amb relació a la mitjana del semestre anterior, com s'ha d'acreditar? sobre quin mes es valora aquesta reducció del 75%?

Per a les sol·licituds presentades els mesos de març i abril, la comparativa es farà sobre el mes de març respecte al període setembre-2019 a febrer-2020, malgrat que el Reial decret llei 11/2020 fa referència al mes anterior al qual se sol·licita la prestació.

Per a les sol·licituds presentades el mes de maig la comparativa es farà sobre el mes d'abril respecte al període octubre-2019 a març-20.

Per a les sol·licituds presentades el mes de juny, la comparativa es farà sobre el mes de maig respecte al període novembre-2019 a abril-20.

L'acreditació de la reducció de la facturació es farà mitjançant l'aportació de la informació comptable que el justifiqui, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.

Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

(Disposició final primera del Reial Decret llei 11/2020, modificant el Reial Decret llei 8/2020).

N'hi haurà prou amb complimentar la sol·licitud de la prestació, en què s'inclou una declaració responsable, per la qual el sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que compleix amb els requisits per a l'accés al dret a la prestació extraordinària de cessament d'activitat i presentar o, si escau, posar a disposició de la Mútua la documentació que es requereix. Aquesta documentació posada a disposició pel sol·licitant podrà ser requerida en qualsevol moment per la Mútua davant la que es formuli la sol·licitud.


En cas que la facturació es redueixi, almenys, en un 75% amb relació a la mitjana del semestre anterior, què ocorre si el treballador autònom encara no porta donat d'alta en el règim sis mesos?

Quan el mes de març 2020 el treballador autònom NO porti d'alta en el règim els sis mesos naturals exigits, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat que porti donat d'alta.


Els autònoms agraris i del mar, com justifiquen que la seva facturació s'ha reduït, almenys, en un 75%?

Els treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter estacional inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agrària, així com els treballadors de produccions pesqueres, marisqueres o de productes específics de caràcter estacional inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar, quan la seva facturació mitjana durant els mesos de campanya de producció anteriors a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l'any anterior.


Els autònoms de l'àmbit del cinema, la televisió i l'espectacle, com justifiquen que la seva facturació s'ha reduït, almenys, en un 75%?

Els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en algun dels següents codis de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 i entre el 9001 i el 9004 tots dos inclosos, sempre que, no cessant en la seva activitat, la seva facturació el mes natural anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda en, almenys, un 75 per cent en relació amb l'efectuada els 12 mesos anteriors.


Com es reconeixerà la pèrdua de facturació d'un autònom que tributa per mòduls?

Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

(Disposició final primera del Reial Decret llei 11/2020, modificant el Reial Decret llei 8/2020).


Si suspenen l'activitat, han de renunciar a les bonificacions de què gaudeixin, condicionades al manteniment de l'activitat, com la tarifa plana?

No. En aquest sentit, el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzat, per la qual cosa podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquestes ajudes i no perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l'activitat.


Què passa si, després d'haver iniciat el cobrament de la prestació, l'autònom reprèn l'activitat, o bé, incrementa el volum de facturació?

Tant si el motiu és la suspensió d'activitat com si és la reducció de facturació, l'autònom percebrà la prestació fins a l'últim dia del mes de finalització de l'estat d'alarma.


Què ocorre amb els autònoms que estan obligats a seguir prestant servei, com els taxistes?

Podran acollir-se, si escau, a la prestació si acrediten la reducció en la seva facturació de, almenys, un 75%. En aquest cas, no hi haurà cap problema a compatibilitzar la prestació i l'activitat.


Què passa si la sol·licitud ha estat formulada per suspensió de l'activitat i l'autònom s'adona que la seva activitat no està enquadrada dins l'RD 463/2020 (o suspesa per normativa autonòmica o local) i, a més, considera que:

NO podrà acreditar una reducció de la facturació del 75% en cap dels mesos que duri l'estat d'alarma respecte al semestre immediatament anterior. En aquest cas pot:

 • Desistir de la sol·licitud si encara no se li ha reconegut.
 • Renunciar-hi si li ha estat reconeguda. Aquesta decisió implica la devolució de la prestació percebuda.

podrà acreditar una reducció de la facturació del 75% durant algun dels mesos que duri l'estat d'alarma respecte al semestre immediatament anterior. En aquest cas, pot modificar la sol·licitud indicant el mes que vol assenyalar com a referència per a la verificació posterior.


Què passa si la sol·licitud ha estat formulada per reducció de la facturació i s'adona que no la podrà acreditar respecte al mes anterior i considera que:

NO no la podrà acreditar en cap dels mesos següents. En aquest cas pot:

 • Desistir de la sol·licitud si encara no se li ha reconegut.
 • Renunciar-hi si li ha estat reconeguda. Aquesta decisió implica la devolució de la prestació percebuda.

la podrà acreditar durant algun dels mesos següents. En aquest cas, pot modificar la sol·licitud indicant el mes que vol assenyalar com a referència per a la verificació posterior.


Fins quan es percebrà la prestació extraordinària per cessament d'activitat?

Fins a l'últim dia del mes en el qual finalitzi l'estat d'alarma, independentment que es reobri el negoci durant la desescalada.


Existeix diferència en la quantia de la prestació si no es té el període mínim de carència?

Sí. Quan no s'acrediti el període mínim de cotització es percebrà el 70% de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, que els correspongui per activitat.


Quin termini existeix per presentar la sol·licitud de la prestació extraordinària?

El Reial Decret llei 13/2020, en la seva Disposició final segona, indica que el reconeixement a la prestació extraordinària per cessament d'activitat podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent a què finalitzi l'estat d'alarma.


Es pot accedir fins i tot tenint algun deute amb la Seguretat Social?

Sí. La Seguretat Social permetrà a qui no estiguin al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació, que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies naturals. Una vegada fet el pagament, es podrà accedir a aquesta prestació.


Un autònom amb ajornament de deute i complint terminis de pagament d'aquest deute, té dret a la prestació per cessament d'activitat motivada per COVID-19?

El treballador autònom que té concedit l'ajornament de deute per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del Decret de l'estat d'alarma (14 de març de 2020 – data suspensió de les activitats), es considera al corrent del pagament pel que fa a les seves obligacions amb la Seguretat Social, per la qual cosa podrà accedir com en qualsevol prestació econòmica de la Seguretat Social.


Causen dret a la prestació extraordinària aquells autònoms que no hagin cotitzat per la contingència de Cessament d'Activitat?

Tots els autònoms, independentment de la seva condició, té dret a la prestació extraordinària de Cessament d'Activitat, sempre que compleixin amb els requisits establerts per la normativa.


També poden demanar-ho els autònoms que tenen treballadors a càrrec seu?

Sí, però es donen dues situacions diferenciades:

- En cas de fer la sol·licitud per reducció de la seva facturació, almenys, un 75% respecte al semestre anterior, seguint en funcionament l'activitat de l'empresa amb treballadors, poden sol·licitar aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat sense necessitat de tramitació d'ERTO de l'empresa amb treballadors.

- En cas de fer la sol·licitud per suspensió de l'activitat com autònom, prèviament ha de tramitar ERTO de l'empresa amb treballadors.


Quins documents he de presentar o posar a disposició de la mútua en cas que em siguin requerits en qualsevol moment, amb posterioritat a la sol·licitud de la prestació?

 • Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers, si existeixen fills a càrrec seu.
 • Certificat de Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) d'estar al corrent de pagament.
 • Si existeix ajornament de quotes pendents de pagament a la Tresoreria General de la Seguretat Social: resolució del TGSS, de l'ajornament de les quotes pendents de pagament, i justificants mensuals del pagament i compliment dels terminis establerts en la mateixa.
 • Si existeixen cotitzacions a l'estranger: documentació acreditativa de les cotitzacions realitzades a l'estranger.
 • Resolució Administrativa o Judicial de reconeixement de la prestació o ajuda corresponent, si tingués alguna concedida.
 • Documentació específica quan s'al·legui reducció de la facturació mensual: Llibre de registre de factures emeses i rebudes; llibre diari d'ingressos i despeses; llibre registre de vendes i ingressos; llibre de compres i despeses, o qualsevol altre mitjà de prova admès en Dret per acreditar aquesta reducció en la facturació

Si tinc diverses activitats per compte propi, es pot sol·licitar la prestació per totes elles?

Només podrà sol·licitar la prestació extraordinària per una de les activitats per compte propi que estigui duent a terme. No obstant això, a causa de que l'alta és única al RETA independentment de les activitats que es desenvolupin, per tenir accés a la prestació extraordinària deu haver cessat en totes elles o reduir la facturació en totes elles en un 75%.


Cas específic d'autònoms familiars col·laboradors, quin és la seva situació pel que fa a aquesta prestació?

Tots els autònoms obligats a suspendre la seva activitat per l'estat d'alarma o amb una reducció de la seva facturació de, almenys, el 75%, tenen dret a la prestació extraordinària de Cessament d'Activitat, independentment de la seva condició. Els familiars col·laboradors o autònoms col·laboradors estan inclosos dins el Règim Especial de Treballadors Autònoms, per la qual cosa tenen dret a la prestació extraordinària, sempre que compleixin els requisits establerts.


Aclariment i definició d'AUTÒNOM COL·LABORADOR

Un autònom col·laborador és un familiar directe del treballador autònom titular que treballa per a ell. Els requisits per cotitzar com autònom col·laborador són els següents:

 • Familiar directe: cònjuge, descendents, ascendents i altres parents de l'empresari, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si escau, per adopció.
 • Que estiguin ocupats en el seu centre o centres de treball habitualment. No ha de tractar-se d'una col·laboració puntual.
 • Aclarir que des de Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, les parelles de fet ja poden estar d'alta i cotitzar en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

ESQUEMA ACLARATIVO FAMILIARS COL·LABORADORS OBLIGATS A DONAR-SE D'ALTA I A COTITZAR EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS.

familiars col·laboradors

Què ocorre a partir del moment en què presento la sol·licitud de la prestació extraordinària?

Les entitats gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents si escau aportats, dictaran la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Finalitzat l'estat d'alarma es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades. En cas que es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.


Què he de fer si vull modificar, desistir o renunciar al dret de la prestació ja tramitada?

Si s'han produït alguna de les següents circumstàncies:

 • Error en el motiu de la sol·licitud ja que l'activitat que desenvolupo no pot enquadrar-se dins les que han quedat suspeses per la declaració de l'estat d'alarma (RD 463/2020, de 14 de març). 
 • El mes previ a la sol·licitud no acredito la reducció de facturació superior al 75% respecte al semestre anterior. 

Has de remetre el formulari de "Sol·licitud de revisió de la prestació extrordinaria per cessament d'activitat" al bústia administrativa del teu centre més pròxim.

En aquest cas la signatura del teu assessor laboral no serà valguda atès que és una renúncia personal d'una prestació econòmica.


El RETA ha de dur a terme el tràmit de donar-se de baixa del règim de Seguretat Social i, a més, presentar 036 de baixa en el cas de tancament de negoci, encara que per a aquests efectes aquest temps es consideri com a cotitzat?

Es tracta d'una prestació extraordinària ANÀLOGA A LA DE CESSAMENT D'ACTIVITAT. És una suspensió temporal d'activitat per la declaració de l'estat d'alarma, per la qual cosa els treballadors autònoms NO TENEN I NO DEUEN DONAR-SE DE BAIXA EN L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA NI EN LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.

Aquest període de percepció de la prestació extraordinària per Cessament d'Activitat es considerarà com a cotitzat i no es descomptarà dels períodes de prestació per Cessament d'Activitat a què el beneficiari pugui tenir dret en un futur.


L'autònom que cobri la prestació extraordinària per cessament d'activitat motivada per COVID-19, té igualment que cotitzar el mes de febrer 2020 tenint en compte que en l'aquell moment encara no s'havia decretat l'estat d'alarma?

La prestació extraordinària per Cessament d'Activitat té efectes des de la declaració de l'estat d'alarma (14.03.2020), per tant, les quotes anteriors al Decret deuen ser satisfetes i és a més un requisit per a l'accés de la prestació extraordinària establert en l'article 17.1 apartat C del Reial decret Llei 8/2020 de 18 de març:” Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social ”.

 1.- Les sol·licituds per als treballadors autònoms de les quals activitats quedin suspeses en virtut del previst en el Reial decret 463/2020 es podran fer des del 18 de març de 2020 (entrada en vigor del Reial Decret llei 8/2020 de 18 de març).

 2.- Les sol·licituds per als treballadors autònoms de les quals activitats no s'han suspès i no han fet un ERTO de la seva plantilla, però han vist reduïda la seva facturació en, almenys, un 75% el mes de març respecte al semestre anterior, hauran de presentar les sol·licituds a partir del 01.04.2020, una vegada finalitzada la mensualitat per tal de poder tenir la facturació definitiva del mes i, per tant, poder acreditar aquesta reducció en la seva facturació.


He de pagar la cotització de març?

S'haurà de pagar la cotització corresponent als dies previs a la declaració d'estat d'alarma. No obstant això, si es pagués tot el mes per no haver-li estat concedida la prestació abans del gir de les quotes, la TGSS tornarà la part corresponent al període que estigués percebent la prestació de cessament d'activitat; aquesta devolució es farà d'ofici, però res no impedeix a l'interessat la seva reclamació a través del sistema RED.


Les retribucions percebudes per la contractació temporal en el sector agrari, que es desenvolupin a l'empara de les mesures extraordinàries de flexibilització del treball establertes en el RD-llei 13/2020, amb compatibles amb la prestació extraordinària per cessament d'activitat motivada per COVID-19?

No. L'art.3 del RD-llei 13/2020 indica explícitament que aquesta prestació és incompatible amb aquestes retribucions percebudes per la contractació temporal en el sector agrari.


Si el treballador autònom és beneficiari de la prestació extraordinària per cessament d'activitat, què ocorre si ha ingressat les quotes posteriors al 14.03.2020?

Els treballadors autònoms a què se'ls reconegui la prestació extraordinària per cessament en l'activitat a què es refereix l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020, no han de cotitzar a la Seguretat Social durant el període que duri l'esmentada prestació.

En cas que se li arribin a carregar en compte les esmentades quotes per no haver estat reconeguda a temps la prestació per part del corresponent òrgan gestor, aquestes quotes seran tornades d'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el mateix compte bancari on es va fer el càrrec, per la qual cosa no es precisa fer pel que fa a aquestes quotes cap sol·licitud de devolució.

 • Les quotes corresponents als dies compresos entre el 14 i 31 de març: es tornaran en la segona quinzena del mes de maig.
 • Les quotes corresponents al mes d'abril que poguessin ser carregades: es tornaran el mes de juny.

Un autònom que assoleix l'edat de jubilació i s'acull a la situació de jubilació activa (compatibilitza la jubilació amb la seva activitat professional), té dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat?

Aquesta prestació serà compatible amb qualsevol altra prestació de seguretat social que el beneficiari vingués percebent i fora compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

(Disposició final segona del Reial Decret llei 13/2020).


És compatible la prestació per Incapacitat temporal amb la prestació extraordinària per cessament d'activitat motivada per COVID-19?

Aquesta prestació extraordinària és INCOMPATIBLE amb la prestació per incapacitat temporal, amb el subsidi per risc en l'embaràs i la lactància, amb el cessament de l'activitat per a treballadors autònoms ordinari i amb la maternitat/paternitat mentre el treballador autònom percebi aquestes prestacions, atès que eren incompatibles amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

(Disposició final segona del Reial Decret llei 13/2020).

Els autònoms que estiguin percebent una prestació econòmica de la Seguretat Social (prestació econòmica per incapacitat temporal, maternitat, paternitat etc…) hauran de continuar en aquestes situacions fins que hi hagi un motiu d'extinció de les mateixes.


Persona treballadora acollida al RETA i en situació de pluriactivitat que estigués afectada per un ERTO com a treballador compte aliè pot acollir-se a la prestació extraordinària per cessament d'activitat d'autònoms motivada per COVID-19?

Sí, ambdues prestacions són compatibles.


Persona treballadora que està acollida al RETA per ser propietari de negoci propi i, al seu torn, és treballador per compte d'altri en una empresa. En cas de reunir requisits per a la prestació extraordinària per cessament d'activitat d'autònoms motivada per cessament d'activitat d'autònoms motivada per COVID-19, pot acollir-se a aquesta prestació, o bé, en tenir ingressos com a treballador per compte d'altri no tindria dret a ella?

 • Treballador Pluriactiu que segueix vinculat a l'empresa per a què treballa per compte d'altri (sense que el seu contracte es vegi suspès o extingit), cobrant un salari, i suspèn activitat com a treballador autònom o veu reduïda la seva facturació, almenys, un 75%, a causa de l'estat d'alarma, SÍ té dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat.
 • Treballador Pluriactiu que causa baixa en el règim general o està afectat per un ERTO (contracte suspès o extingit), i al seu torn, suspèn activitat com a treballador autònom, o bé, veu reduïda la seva facturació, almenys, un 75%, a causa de l'estat d'alarma: Sí, ambdues prestacions són compatibles.

Quines activitats queden suspeses en virtut del Reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma?

Per a la comprovació de si la seva activitat es troba entre les suspeses per la declaració de l'estat d'alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març), s'ofereix una relació de CNAE (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques) de caràcter orientatiu, que no exclou la possibilitat que, en funció de l'activitat efectivament realitzada pel treballador autònom, la mateixa pogués tenir encaix entre aquestes activitats suspeses, malgrat no trobar-se en aquesta relació, que s'ofereix als mers efectes d'ajuda per a l'autònom sol·licitant. Mutua Universal valorarà, a posteriori, que l'activitat no es pugui fer de forma no presencial o que, per normativa autonòmica o local, hagi estat suspesa. 

Així mateix, es recorda que, en cas que l'activitat de l'autònom no es trobés entre les suspeses per l'esmentada normativa, podrà sol·licitar-se aquesta prestació si la facturació del mes anterior a la sol·licitud s'hagués reduït almenys en un 75% pel que fa a la de la mitjana mensual del semestre natural anterior a març de 2020 (aquests terminis són diferents per a determinades activitats de caràcter cultural i per a activitats agràries de campanya).


Com afecta la suspensió de termes i interrupció dels terminis per als tràmits administratius per a la Tresoreria de la Seguretat Social?

La suspensió de terminis afecta a la recaptació, però no a l'afiliació, liquidació i cotització. (NOVA)


Què suposa la suspensió dels terminis per l'estat d'alarma en el procediment recaptatori?

Implica que tots aquells actes administratius que es fan en l'àmbit d'aquest procediment han vist suspesos els terminis, per la qual cosa no es faran, mentre duri tal suspensió. Això no implica que no s'hagi de cotitzar, ja que la liquidació i cotització estan exceptuades de la suspensió dels terminis, per la qual cosa les empreses i els treballadors han de cotitzar com han vingut fent fins al moment. Tot això, sense perjudici que els treballadors que s'acullin a la prestació per cessament d'activitat, no tindran l'obligació de cotitzar.