"

Documento a elaborar para realizar calquera trámite durante o estado de alarma por coronavirus

Publicado o: 20/03/2020

Declaro baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos que consigno na presente solicitude, que subscribo para que se me recoñeza a prestación económica que solicito manifestando que quedo decatado da obriga de comunicar a Mutua Universal calquera variación dos mesmos que poida producirse mentres perciba a prestación.

Rogo autoricen a presentación da solicitude sen sinatura por non dispor dos medios axeitados, mentres dure o estado de alarma recoñecido polo RD 463/2020, do 14 de marzo polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Unha vez quede sen efecto esta norma, é a miña responsabilidade remitir novamente a solicitude orixinal asinada.

 

Asinado

Nome e apelidos

DNI

Data