Real decreto-lei 9/2020
Do 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19

Publicado o: 30/03/2020

Mantemento de actividade de centros sanitarios e centros de atención a persoas maiores. Art.1

Entenderanse como servizos esenciais independentemente de seu ou o réxime de xestión, os centros, servizos e establecementos sanitarios, que determine o Ministerio de Sanidade, así como os centros sociais de maiores, persoas dependentes ou persoas con discapacidade. Os cales deberán manter a súa actividade, podendo unicamente proceder a reducir ou suspender a mesma parcialmente nos termos en que así permítano as autoridades competentes. O incumprimento ou a resistencia ás ordes das autoridades competentes en prol da o cumprimento do previsto neste artigo será sancionado


Medidas extraordinarias para a protección do emprego. Art. 2

A forza maior e as causas económicas, técnicas, organizativas e de produción en que se amparan as medidas de suspensión de contratos e redución de xornada prevista nos artigos 22 e 23 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, non se poderán entender como xustificativas da extinción do contrato de traballo nin do despedimento.


Medidas extraordinarias para axilizar a tramitación e aboamento de prestacións por desemprego. Art. 3

O procedemento de recoñecemento da prestación contributiva por desemprego, para todas as persoas afectadas por procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada baseada nas causas previstas nos artigos 22 e 23 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, iniciarase mediante unha solicitude colectiva presentada pola empresa ante a entidade xestora das prestacións por desemprego, actuando en representación daquelas.

 

Ademais da solicitude colectiva, incluirase información, de forma individualizada por cada un dos centros de traballo afectado.


Interrupción do cómputo da duración máxima dos contratos temporais. Art.5

A suspensión dos contratos temporais, incluídos os formativos, de relevo e interinidade, polas causas previstas nos artigos 22 e 23 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, suporá a interrupción do cómputo, tanto da duración destes contratos, como dos períodos de referencia equivalente ao período suspendido respecto das persoas traballadoras afectadas por estas suspensións.


Limitación da duración dos expedientes temporais de regulación de emprego baseado nas causas previstas no artigo 22 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo. Disposición adicional primeira.

  1. A duración dos expedientes de regulación de emprego non poderá estenderse máis alá do período en que se manteña a situación extraordinaria derivada do COVID-19. A súa duración máxima será a da duración do estado de alarma e as súas posibles prórrogas.
  2. Esta limitación resultará aplicable tanto naqueles expedientes respecto dos cales recaia resolución expresa como aos que sexan resoltos por silencio administrativo, con independencia do contido da solicitude empresarial concreta.

Réxime sancionador e reintegro de prestacións indebidas. Disposición adicional segunda

  1. De acordo co que se establece no texto refundido dos LISOS, as solicitudes presentadas pola empresa que contivesen falsidades ou incorreccións nos datos facilitados darán lugar ás sancións correspondentes. Sancionarase igualmente a conduta da empresa consistente en solicitar medidas, en relación ao emprego que non resultasen necesarias ou non tivesen conexión suficiente coa causa que as orixina, sempre que dean lugar á xeración ou percepción de prestacións indebidas.
  2. O recoñecemento indebido de prestacións á persoa traballadora por causa non imputable á mesma, como consecuencia dalgún dos incumprimentos anteriores, dará lugar á revisión de oficio do acto de recoñecemento. En tales supostos a empresa deberá ingresar á entidade xestora as cantidades percibidas pola persoa traballadora, deducindoas dos salarios deixados de percibir que correspondesen, co límite da suma de tales salarios.

Data de efectos das prestacións por desemprego derivado dos procedementos baseados nas causas referidas nos artigos 22 e 23 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. Disposición adicional terceira.

  1.  A data de efectos da situación legal de desemprego nos supostos de forza maior será a data do feito causante da mesma.
  2.  Cando a suspensión do contrato ou redución de xornada sexa debida á causa prevista no artigo 23 do Real decreto-lei 8/2020, a data de efectos da situación legal de desemprego terá que ser, en todo caso, coincidente ou posterior á data en que a empresa comunique á autoridade laboral a decisión adoptada.
  3.  A causa e data de efectos da situación legal de desemprego deberán figuraren o certificado de empresa, que se considerará documento válido para a súa acreditación.

Colaboración da entidade xestora das prestacións por desemprego e a Inspección de Traballo e Seguridade Social. Disposición adicional cuarta.

Cando a entidade xestora apreciase indicios de fraude para a obtención das prestacións por desemprego, comunicarao á Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS). 

A ITSS, en colaboración coa Axencia Estatal de Administración Tributaria e as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, incluirá, entre os seus plans de actuación, a comprobación da existencia das causas alegadas nas solicitudes e comunicacións de expedientes temporais de regulación de emprego baseado nas causas dos artigos 22 e 23 do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo.


Modificación do Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

«Disposición transitoria primeira. Limitación á aplicación aos expedientes de regulación de emprego.

 

  1. As medidas extraordinarias en materia de cotizacións e protección por desemprego previsto nos artigos 24 e 25 (antes tamén se facía referencia ao 26 e 27) serán de aplicación aos afectados polos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada comunicada, autorizados ou iniciados, con anterioridade á entrada en vigor deste real decreto-lei, sempre que deriven directamente do COVID-19

Modificación do artigo 16 do Real decreto-lei 7/2020, do 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19. Disposición final segunda.

«Artigo 16. Contratación.

 

1. A adopción de calquera tipo de medida directa ou indirecta por parte das entidades do sector público para facer fronte ao COVID-19 xustificará a necesidade de actuar de maneira inmediata, sendo de aplicación o artigo 120 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.2. De acordo coa previsión establecida no parágrafo anterior, a todos os contratos que teñan que celebrarse polas entidades do sector público para atender as necesidades derivadas da protección das persoas e outras medidas adoptadas polo Consello de ministros para facer fronte ao COVID-19, resultarálles de aplicación a tramitación de emerxencia. Nestes casos, se fose necesario realizar aboamentos a conta por actuacións preparatorias a realizar polo contratista, non será de aplicación o disposto con respecto ás garantías na mencionada Lei 9/2017, sendo o órgano de contratación quen determinará tal circunstancia en función da natureza da prestación a contratar e a posibilidade de satisfacer a necesidade por outras vías. Da xustificación da decisión adoptada deberá deixarse constancia no expediente

3. O libramento dos fondos necesarios para facer fronte aos gastos que xere a adopción de medidas para a protección da saúde das persoas fronte ao COVID-19 poderá realizarse a xustificar.

4. Cando a contratación para a atención destas necesidades deba producirse no exterior, porque os contratos se formalicen ou executen total ou parcialmente no estranxeiro, a formalización dos contratos corresponderá ao xefe da Misión ou Representación Permanente, con suxeición ás condicións libremente pactadas pola Administración co contratista estranxeiro, cando a intervención deste sexa absolutamente indispensable para a execución do contrato, por requiriro así a atención das necesidades derivadas da protección das persoas e outras medidas adoptadas polo Consello de ministros para facer fronte ao COVID-19, e así se acredite no expediente. Non obstante, esta competencia poderá avocarse polo titular do departamento Ministerial competente por razón da materia. Os contratos deberán formalizarse por escrito e suxeitaranse ás condicións pactadas pola Administración co contratista estranxeiro.

Os libramentos dos fondos aos que se refire o apartado terceiro deste artigo poderán realizarse ben a favor de caixeiros en España, ben a favor de caixeiros no exterior, mantendose a xestión financeira no ámbito do Ministerio de Sanidade e con cargo ao seu orzamento, sen prexuízo de que puidese realizarse igualmente o pagamento en firme a través do caixeiro de pagamentos no exterior. Non obstante, a persoa titular do ministerio de sanidade poderá delegar esta competencia de xestión financeira en órganos ou entidades, sexan ou non dependentes.

Cando fóra imprescindible de acordo coa situación do mercado e o tráfico comercial do Estado en que a contratación se leve a cabo, poderán realizarse a totalidade ou parte dos pagamentos con anterioridade á realización da prestación polo contratista, na forma prevista no apartado 2. O risco de quebranto que puidese derivarse destas operacións será asumido polo orzamento do Estado.

5. Exclúese da obriga de facturación electrónica establecida na Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, desde a entrada en vigor deste real decreto-lei, ás facturas emitidas por provedores non nacionais radicados no exterior que correspondan aos expedientes aos que fai referencia este artigo.»


Descarga o Real decreto 9/2020