9. errege Lege-dekretua/2020
. Honen bidez, martxoaren 27ko osagarriak neurriak hartzen dira, lan-eremuan, deribatutako efektuak arintzeko del COVID-19

-an argitaratutakoa: 2020/03/30

Adineko pertsonei arretaren osasun zentro eta zentroen jardueraren mantentzea. 1. artikulua

Funtsezko zerbitzu bezala ulertuko dute alde batera utzita bere edo zehaztu nagusien sozialak Osasun Ministerioa eta halaber zentroak kudeaketaren erregimena, zentro, zerbitzuak eta establezimendu sanitarioak,, ezinduak edo pertsona ezinduak. Eta hauek bere jarduera mantendu behar izango dute, ahal izanez bakarrik burutu gutxitu edo partzialki bera hitzetan eten horrela lo aukera eman agintari eskudunak. Agintari eskudunen ordenetara ez betetzea edo erresistentzia aldareetan betetzera artikulu honetan aurreikusitakoaren zigortua izango da


Lanbidearen babeserako ezohiko neurriak. 2. artikulua

Ezinbestea eta arrazoiak ekonomikoak, teknikak, antolatzaileak eta. Hauen ekoizpenaren kontratu eta lanaldi-laburtzearen etenduraren neurriak babesten dira 22. artikuluetan aurreikusitakoak eta 23 martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko, lanaren kontratua amaitzearen justifikatzaile bezala ezin izango dira ulertu edo kaleratzearen.


Langabeziaren dirulaguntzen izapidea eta ordainketa arintzeko ezohiko neurriak. 3. artikulua

Kotizaziopeko prestazioaren onespenaren prozedura langabeziagatik, etenduraren prozedurek eragina izanda pertsona guztientzat kontratu eta lanaldi-laburtzearen oinarritutakoak 22. artikuluetan aurreikusitako arrazoietan eta 23 martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko, enpresak aurkeztutako eskaera kolektibo baten bidez hasiko da langabeziaren dirulaguntzen erakunde kudeatzailearen aurrean, jokatzen haien ordez.

 

Eskaera kolektiboaz gain, informazioak barne hartuko du, indibidualizatuta bakoitzak erasandako lantokien.


Aldi baterako kontratuen iraupen maximoaren zenbaketaren etenaldia. 5. artikulua

Errelebu eta bitartekotasunaren hezitzaileak barne aldi baterako kontratuen etendura,, aurreikusitako arrazoiek 22. artikuluetan eta 23 martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko, zenbaketaren etenaldia, pentsatuko du bai kontratu hauen iraupenaren, bezala erreferentzia baliokideen aldien pertsonei dagokionez etendako aldira etendura hauek erasandako langileak.


Ekaitz espedienteen iraupenaren muga oinarritutako enplegu-erregulazioaren 8/2020 Errege Lege-dekretuko 22. artikuluan aurreikusitako arrazoietan, martxoaren 17ko. Lehen xedapen gehigarria.

  1. Ezohiko egoera mantendu den enplegua erregulatzeko espedienteen iraupenak aldiaren haraindian ezin izango du hedatu deribatua del COVID-19. Bere iraupen maximoa alarmaren estatuaren iraupena izango da eta bere luzapen posibleak.
  2. Muga hau aplikagarria izango da bai espediente haietan dagokionez eta hauek berriz erori berariazko ebazpena bezala eta haiei izan isiltasun administratiboak seguruak, enpresako eskaeraren edukiari kasurik egin gabe zehazten du.

Erregimen zigortzailea eta prestazio okerren itzulketa. Bigarren xedapen gehigarria

  1. LEUNEN testu bateginean ezarritakoaren araberen, izango zezaten enpresak aurkeztutako eskaerak erraztutako datuetan faltsukeria edo zuzentasunik ezek dagozkion zigorrak eragingo dituzte. Enpresa trinkoaren portaera era berean zigortuko da neurriak eskatzean, lanbideari dagokionez ez izango beharrezkoak edo ez izango zezaten sorrarazten ditu kausarekin konexio nahikoa, eraginean prestazio okerren belaunaldia edo pertzepzioa.
  2. Pertsona langileari prestazioen onespen okerra kausak ez berari egozgarria, ez betetze losetako baten ondorioz aurrekoek, onespenaren ekitaldiaren ofiziozko berrikusketa eragingo du. Halako egoeretan enpresak pertsona langileak jasotako kopuruak erakunde kudeatzailera sartu behar izango du, ondorioztatzen utzitako soldaten jasotzeko egokitu, halako soldaten baturaren mugarekin.

Langabeziaren dirulaguntza ondorioztatuen ondorioetarako data oinarritutako prozeduren 22. artikuluetan aipatutako arrazoietan eta 23 martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko, premiazko neurrien eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19. Hirugarren xedapen gehigarria.

  1.  Langabeziaren legezko egoeraren ondorioetarako data ezinbestearen egoeretan beraren gertaera eragilearen data izango da.
  2.  Kontratuaren etendura edo lanaldi-laburtzea izan aurreikusitako kausara bidezkoa 8/2020 Errege Lege-dekretuko 23. artikuluan, ondorioetarako data langabeziaren legezko egoeraren izan behar izango du, dena den, aldi berekoa edo ondorengoa datara enpresa komunikatu laneko agintariari erabaki adoptatua.
  3.  Langabeziaren legezko egoeraren kausak eta ondorioetarako datak behar izango dute figuraren enpresa-ziurtagiria, bere egiaztapenerako baliozko dokumentua gogoan hartuko dena.

Langabeziaren dirulaguntza eta Laneko eta Gizarte-segurantzako ikuskatzailetzaren erakunde kudeatzailearen lankidetza. Laugarren xedapen gehigarria.

Erakunde kudeatzailea baloratuko zezan langabeziaren dirulaguntzen lorpenerako iruzurraren aztarnak, Laneko eta Gizarte-segurantzako ikuskatzailetzara komunikatuko du (ITSS). 

La ITSS, Zerga Administrazioko Estatuko Agentziarekin lankidetzan eta Estatuaren Segurtasun Indar Eta Kidegoak, barne hartuko du, bere jarduera-planen artean, ekaitz espedienteen eskaeretan eta komunikazioetan argudiatutako arrazoien existentziaren frogapena arrazoietan oinarritutako enplegu-erregulazioaren 22. artikuluen eta 23 martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko.


Martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuko aldaketa, premiazko neurrien eragin ekonomiko eta sozialera aurre egiteko ezohikoak del COVID-19.

«Lehen xedapen iragankorra. Enplegua erregulatzeko espedienteetara aplikaziora muga.

 

  1. Kotizazio eta langabezia babesaren arloan ezohiko neurriak 24. artikuluetan aurreikusitakoak eta 25 (lehenago ere 26an aipatzen zen eta 27) aplikaziotik izango dira erasandakoei kontratu eta lanaldi-laburtzearen etenduraren prozedurek komunikatuak, baimena emandakoak edo hasitakoak, errege lege-dekretu honen indarrean sartzea baino lehen, cuando ondorioztatu zuzenean del COVID-19

7/2020 Errege Lege-dekretuko 16. artikuluaren aldaketa,. Honen bidez, martxoaren 12ko eragin ekonomikora erantzuteko premiazkoak neurriak hartzen dira del COVID-19. Bigarren azken xedapena.

«16. artikulua. Kontratazioa.

 

1. Edozein neurri motaren adopzioa zuzenekoa edo sektore publikoaren erakundeen aldetik zeharresana aurre egiteko al COVID-19 berehala jokatzeko beharra justifikatuko du, izanez 9/2017 Legeko 120. artikulua aplikazioaren, Kontratuen azaroaren 8ko Sektore Publikoaren,, horren bidez Espainiako ordenamendu juridikoari tokiz aldatzen zaizkio Europako Parlamentuaren eta 2014/23 Kontseiluko Zuzentarauak/EB eta 2014/24/otsailaren 26ko EB de 2014.2. Aurreko paragrafoan ezarritako aurreikuspenaren arabera, ospatu behar izango dezaten kontratu guztiei sektore publikoaren erakundeek artatzeko pertsonen babesaren behar ondorioztatuak eta beste neurri batzuk Ministro Kontseiluak adoptatuak aurre egiteko al COVID-19, larrialdiaren izapidea aplikazioaren izango zaie. Kasu hauetan, egin beharreko prestakuntza jarduerek kontura ordainketak egin beharrezkoa izatekotan kontratistak, ez da izango aplikazioaren bermeei dagokionez prestatutakoa aipatutako Legean 9/2017, kontratazio-organoa izanez prestazioaren izaeraren arabera halako zirkunstantzia zehaztuko du kontratatzera eta beharra asetzeko aukera beste bide batzuk. Erabaki adoptatuaren justifikazioaren behar izango du utzi irmotasuna espedientean

3. El libramiento beharrezko hondoen sortu pertsonen osasunaren babeserako neurrien adopzioa gastuetara aurre egiteko aurrean el COVID-19 egiaztatzeko. egin ahal izango du

4. Behar hauen arretarako kontratazioak atzerrian, gertatu behar duenean zeren eta kontratuak formalizatu edo exekutatu osorik edota partzialki atzerrian, kontratuen formalizazioa Misioaren Buruari egokituko zaio edo Ordezkapen Iraunkorra, loturarekin baldintzetara Administrazioak libreki hitzartutak kontratista atzerritarrarekin, honen esku-hartzea izan kontratuaren exekuziorako erabat ezinbesteko, por behar izan horrela babesaren behar ondorioztatuen arreta pertsonen eta beste neurri batzuk Ministro Kontseiluak adoptatuak aurre egiteko al COVID-19, eta horrela espedientean. egiaztatu da Dena den, eskuduntza honek ahal izango du avocarse Ministroaren sail trebearen tituluak materiaren arrazoiak. Kontratuek idatziz formalizatu behar izango dute eta Administrazioak hitzartutako baldintzetara eutsiko dira kontratista atzerritarrarekin.

Lo libramientos eta haiei hondoen artikulu honen hirugarren atala aipatzen da kutxazainen alde ondo egin ahal izango dute Espainian, ondo atzerrian kutxazainen alde, Osasun Ministerioa eremuan kudeaketa finantzarioa mantentzen eta bere aurrekontuaren kontura, kalterik gabe egin ahal izango zezan kutxazainaren bidez behin betiko ordainketa era berean atzerrian ordainketen. Dena den, osasun ministerioaren pertsona titularrak organoetan kudeaketa finantzarioaren eskuduntza hau eskuordetu ahal izango du edo erakundeak, izan edo ez saltzaileak.

Kanpoan egoeraren arabera nahitaezkoa Estatuaren merkatu eta zirkulazio komertzialaren. Honen kontratazioa burutu da, prestazioaren egitea baino lehen ordainketen osotasuna edo zatia egin ahal izango dute kontratistak, 2. atalean aurreikusitako eran. Ondorioztatu ahal izango zezan kalteordainaren arriskua operazio hauen hartua izango da Estatuaren aurrekontuak.

5. Kanpoan uzten du de fakturazioko beharra ezarritako elektronika 25/2013 Legean, bultzadaren abenduaren 27ko faktura elektronikoaren eta fakturen kontabilitateko erregistroaren sorkuntza Sektore Publikoan, indarrean sartzetik errege lege-dekretu honen, hornitzaileek igorritako fakturetara ez atzerrian errotutako nazionalak dagozkionek eta haiei espedienteetara erreferentzia egiten du artikulu hau.»


Deskarga 9/2020 Errege-Dekretua