RDL 11/2021

Publicado o: 09/02/2021

Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego, a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos.

Resumo do RD-lei 11/2021