Indicadores de sinistralidade internacionais
Solicitude de informe

Publicado o: 09/12/2015

Para poder emitir os indicadores de sinistralidade é preciso dispor de información sobre a empresa, o país de licitación, o período de cálculo e a persoa de contacto. Solicitámosche que cubras os datos que se indican a continuación. Os datos marcados con (*) son obrigatorios, e sen eles non é posible emitir o informe.

En caso de necesitar soporte, podes pórte en contacto enviando un correo electrónico a indicadoresISI@mutuauniversal.net

Datos de contacto

Número de teléfono completo (código do país+indicativo do aboado), onde o usuario desexa que se contacte con el en caso necesario

Datos de sinistralidade da empresa

Número medio anual de traballadores da empresa obxecto do informe, no período correspondente a este

Introducir o dato real de horas traballadas durante o período correspondente ao informe

Número de casos de morte e incapacidade

NON contabilizar os casos acontecidos in itinere ou non traumáticos (por exemplo, accidentes cardiovasculares)

Introducir o número de casos no período clasificados como Grande invalidez, Incapacidade absoluta ou Incapacidade total. NON contabilizar os casos acontecidos in itinere ou non traumáticos (por exemplo, accidentes cardiovasculares)

Introducir o número de casos no período clasificados como Incapacidade permanente parcial. NON contabilizar os casos acontecidos in itinere ou non traumáticos (por exemplo, accidentes cardiovasculares), nin as lesións permanentes non invalidantes

Accidentes con baixa, sen baixa e outros casos rexistrables

Son os accidentes EN XORNADA DE TRABALLO que produciron baixa, pero non foron contabilizados no cadro de incapacidades xa cuberto

Accidentes EN XORNADA DE TRABALLO sen baixa que requiriron de asistencia médica necesariamente

Introducir os casos EN XORNADA DE TRABALLO que foron atendidos con curas de caixa de primeiros auxilios e que non precisan tratamento médico, aínda que recibisen o devandito tratamento

Número de casos de enfermidade

Introducir soamente os casos que a Mutua declarou e foron oficialmente aceptados

Casos especiais

Accidentes EN XORNADA DE TRABALLO nos que resulta lesionado máis dun traballador

Xornadas perdidas

Número de días de baixa causada por accidentes de traballo ACONTECIDOS EN XORNADA DE TRABALLO. As recaídas sumaranse ao accidente que as produciu

Número de días de baixa causada por enfermidade profesional. As recaídas sumaranse ao caso que as produciu

Número de días de baixa causada por casos de incapacidade permanente ACONTECIDOS EN XORNADA DE TRABALLO. As recaídas sumaranse ao accidente que as produciu

Please tick the rates that have to be mentioned in the report
Seleccionar os indicadores que teñen que aparecer no informe

FATALITY RATES

Índice de accidentes mortais (Nº de mortes por 100.000 traballadores a tempo completo)

LOST TIME INJURIES RATESNúmero de casos con baixa

Índice de frecuencia de accidentes con baixa

Índice de frecuencia accidentes con baixa por 100 traballadores a tempo completo (Nº accidentes con baixa/horas traballadas no período x 200.000)

Índice de incidencia accidentes con baixa (Nº accidentes con baixa/Nº medio de traballadores no período x 100)

SEVERITY OR SERIOUSNESS RATES Indicadores de gravidade

Índice de gravidade (Nº de xornadas perdidas/horas totais traballadas no período x 1.000.000)

Índice de gravidade (Nº xornadas perdidas/horas totais traballadas no período x 200.000)

Índice de gravidade (Nº de xornadas perdidas/horas traballadas no período x 100.000)

Índice de gravidade (Nº xornadas perdidas / Horas traballadas no período x 1.000)

Índice de gravidade (Nº de xornadas perdidas / Horas de traballo totais anuais x 1.000)

Duración media dos casos (Xornadas perdidas totais / Nº de casos)

COMBINED RATES Indicadores combinados

Casos mortais ou con baixa

Índice de frecuencia de casos baixa ou con tratamento médico (Nº casos con baja+nº casos tratamento médico)/horas exposición x 200.000)

TOTAL INJURIES AND ILLNESS RATES Indicadores totais de accidentes e enfermidades

Índice de incidencia OSHA-DART (casos con baixa ou con traballo restrinxido ou recolocación) ((Nº casos baixa + Nº casos con recolocación + Nº casos traballo con restricións) / Horas totais traballadas no período x 200.000)

OSHA-Índice de frecuencia de casos rexistrables (TIRFR) por 1.000.000 de horas traballadas((Nº mortes + Nº casos con baixa + Nº de casos con recolocación ou restrición no traballo + Nº de casos só con asistencia médica) / Horas traballadas no período x 1.000.000)

Índice de frecuencia total de accidentes rexistrables ((Nº mortes + Nº casos con baixa + Nº de casos con recolocación ou restrición no traballo +
Nº de casos só con asistencia médica) / Horas traballadas no período x 200.000)

Índice de incidencia de accidentes e enfermidades por 100 traballadores a tempo completo ((Nº Accidentes + Nº enfermidades) / Número medio anual de traballadores x 100

OTHERS

Indicar o nome que se desexa que apareza no informe e a fórmula de cálculo

A información facilitada gardarase nun rexistro co único obxectivo de emitir os certificados e mellorar o estudo que lle serve de base metodolóxica. Os depositarios da base de datos serán a CNC e Mutua Universal. Os datos non serán transferidos a terceiros, nin usados para fins promocionais, agás o envío de información relativa ao obxecto do proxecto