Accidentes de traballo e EEPP. Como comunícanse? Como investíganse?

12
nov.
2021
12:00 - 13:30

Dirixido a

  • Empresarios/as, RRHH, técnicos/as de prevención, Interlocutores/as co SPA, Traballadores/as designado/as, delegados/as de prevención.

Impartido por

Sebastián García GalisteoTécnico de prevención de riscos laborais

682055907

Xornada técnica

Obxectivo

Coñecer o proceso que hai que seguir cando se produce un accidente laboral ou unha enfermidade profesional para comunicaros en prazo e forma. Dar as pautas para que na investigación se identifiquen as causas máis importantes que interviñeron no suceso, valórense e defínanse as medidas correctoras idóneas para evitar a súa repetición.

Contido

Comunicación á Administración e prazos.
Formalización dos partes de comunicación.
Investigación de accidentes:
- Que é?
- Pautas para unha investigación correcta.

Sesión en liña