Junta General

Publicat el: 21/10/2015

La Junta General és l'òrgan superior de govern de l'entitat i està integrada per una representació de tots els associats. La composició, les competències i el funcionament estan establerts en els articles 26 al 34 dels vigents Estatuts de Mutua Universal. 

Qui forma la Junta General?

La Junta General està integrada per tots els associats. Així mateix, forma part de la Junta General un representant dels treballadors al servei de l'entitat.

Imatge d'arxiu d'una Junta General de Mutua Universal

Qui té dret a vot?

Tenen dret a vot tots els associats que estiguin al corrent del compliment de les obligacions socials.

Puc delegar el meu vot?

En el cas que l'associat no pugui assistir-hi, pot delegar la representació i el vot per escrit a favor d'un altre associat a Mutua Universal mitjançant el formulari adjunt degudament signat i segellat per ell, pel seu representant o per un apoderat amb poder suficient. Tota delegació en la qual no s'indiqui expressament l'associat en el qual es delega la representació, s'entendrà conferida a favor del president de la Junta Directiva o del membre de la Junta designat per aquest.

Procés de delegació de vot

Si sou associat de Mutua Universal i esteu al corrent de les vostres obligacions socials, podeu delegar el vot baixant el formulari que disponible al següent enllaç Delegació de vot. Una vegada signat i segellat per l'associat, el seu representant o un apoderat amb poder suficient, us agrairem que el feu arribar al vostre interlocutor de Mutua Universal.

Per tenir més informació sobre la Junta General

Si teniu algun dubte respecte d'aquest punt, podeu contactar amb l'interlocutor habitual de Mutua Universal.