Responsables amb el medi ambient

Publicat el: 12/01/2016
Publicat el: 19/02/2016

A Mutua Universal promovem polítiques, accions i projectes per promoure el comportament responsable amb el medi ambient i la sostenibilitat. Tot això a través d'una política mediambiental, la sensibilització, l'impuls d'iniciatives que redueixen els residus i un sstema de gestió certificat.


Eficiència

Mutua Universal promou un comportament responsable i respectuós amb el Medi Ambient a través de campanyes de sensibilització interna, fomentant el reciclatge, els hàbits de consum responsable i la formació mediambiental.

El projecte de digitalització de la imatge radiològica en tots els centres de treball ha suposat la desaparició dels residus químics perillosos generats (líquids de revelat) minimitzant així el nostre impacte ambiental. D'altra banda, la implantació definitiva de la Clínica En línia ha permès una disminució de la necessitat de desplaçaments amb la consegüent reducció de les emissions de CO2.

El compromís de Mutua Universal amb el Medi Ambient queda reflectit en la nostra Política Mediambiental, centrada en el desenvolupament d'accions encaminades a aconseguir un elevat respecte sobre els principis de protecció del Medi Ambient i la prevenció de la contaminació.

A més, també vetllem per incorporar principis d'eficiència, materials respectuosos i mesures de reducció de consum energètic en els nostres centres.


Sistema de gestió

Mutua Universal, des de l'any 2006, té implantat el Sistema de Gestió Mediambiental UNE-EN-ISO 14001:2004 (SGMA 14001) en les seves instal·lacions a l'àmbit nacional.

Actualment, el Sistema de Gestió Mediambiental es troba implantat en els 137 centres de treball de Mútua, estant 46 d'ells certificats per l'Entitat Certificadora EQA (European Quality Assurance)