Prestació per viduïtat

Publicat el: 20/11/2015

1. Beneficiaris

Cònjuge supervivent

Separats judicialment o divorciats (Llei 40/2007, de 4 de desembre, modifica l'article 174. Pensió de viduïtat de la Llei general de la Seguretat Social). No haver contret noves núpcies o constituït una parella de fet i ser creditora de pensió compensatòria (article 97 del Codi civil).

Supervivents del qual matrimoni hagués estat declarat nul, perceptors d'indemnització (article 98 del Codi civil).

En qualsevol cas tindran dret a pensió de viduïtat, fins i tot no sent creditores de pensió compensatòria, les dones que acreditin ser víctimes de violència de gènere en el moment de la separació o divorci.

Així mateix, quan la separació judicial o divorci sigui anterior a l'1 de gener de 2008, el reconeixement de la pensió no quedarà condicionada al fet que la persona divorciada o separada judicialment sigui creditora d'una pensió compensatòria sempre que:

 • Entre la data de divorci o separació judicial i la data de defunció del causant no hagin transcorregut més de 10 anys.
 • El vincle matrimonial hagi tingut una durada mínima de 10 anys.
 • A més, es compleixi una de les condicions següents: existència de fills comuns en el matrimoni; o que el beneficiari tingui una edat superior a 50 anys en la data de la defunció.

A partir de l'1 de gener de 2013, també tindran dret a la pensió de viduïtat les persones que estiguin en la situació assenyalada anteriorment, encara que no reuneixin els requisits que s'hi assenyalen, sempre que es tracti de persones de 65 anys o més, no tinguin dret cap una altra pensió pública i la durada del matrimoni amb el causant de la pensió no hagi estat inferior a 15 anys.

 

Parelles de fet

Persones que no es trobin impedides per contreure matrimoni, no estiguin casades amb una altra persona i reuneixin els requisits següents:

 • Existència de la parella de fet amb dos anys d'antelació al fet causant.
 • Convivència estable i notòria amb la persona causant durant, almenys, un període de 5 anys ininterromputs.

Dependència econòmica de la persona causant:    

 • Amb fills comuns amb dret a orfandat: 50% dels ingressos propis i els de la persona causant.
 • Sense fills comuns amb dret a orfandat: 25% dels ingressos propis i els de la persona causant.

En qualsevol cas es considera complert el requisit quan la persona sol·licitant tingui uns ingressos inferiors a 1,5 vegades l'SMI.

Es consideraran com a ingressos els rendiments de treball i del capital així com els de caràcter patrimonial, en els termes en què són computats per al reconeixement dels complements per a mínims de pensions.


2. Prestació

52% de la base reguladora del causant amb caràcter general.

En els supòsits de separació judicial o divorci:

 • Quan hi hagi un sol perceptor: pensió íntegra.
 • Quan hi hagi diversos beneficiaris: la pensió es calcularà en proporció al temps conviscut. Si existeix cònjuge o parella de fet supervivent, se li garanteix el 40%.
 • En els supòsits de supervivents amb matrimoni nul perceptors d'indemnització: sempre es reconeix la pensió en proporció al temps conviscut

70% de la base reguladora del causant, sempre que durant tot el període de percepció de la pensió, es compleixin els següents requisits:

 • Que el pensionista tingui càrregues familiars (fills < 26 anys o incapacitats),
 • Que la pensió de viduïtat constitueixi l'única font d'ingressos (si aquesta no supera el 50% dels seus ingressos).
 • Que els rendiments anuals del pensionista per tots els conceptes no superin la quantia resultant de sumar al límit que, en cada exercici econòmic, estigui previst per al reconeixement dels complements per mínims de les pensions contributives, l'import anual que, en cada exercici econòmic, correspongui a la pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars.

 

A partir del 2 de febrer de 2011, el 60% de la base reguladora, quan concorrin els requisits següents:

 • Tenir >=65 anys.
 • No tenir dret a pensió pública.
 • No percebre ingressos per la realització de treball per compte d'altri o propi.
 • Que els rendiments/rendes percebuts no superin, en còmput anual, el límit d'ingressos que estigui establert en cada moment per ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat.

L'aplicació del % es durà a terme de manera progressiva en un termini de 8 anys, a partir de l'1 de gener de 2012 amb els increments següents:

 • 2012: 53%                                                          
 • 2013: 54%      
 • 2014: 55%
 • 2015: 56%                                                          
 • 2016: 57%
 • 2017: 58%
 • 2018: 59%
 • A partir de l'1 de gener de 2019:   60%

Indemnització a un tant alçat per accident de treball o malaltia professional. En cas d'accident de treball o malaltia professional, es concedeix a més de la pensió, una indemnització tant alçat equivalent a 6 mensualitats de la base reguladora.

 


3. Compatibilitats

Amb qualsevol renda de treball del beneficiari o pensió de jubilació o incapacitat permanent a la qual aquest tingui dret.


4. Extinció

 • Per contreure nou matrimoni o constituir una parella de fet, sempre que acreditin els requisits exigits legalment.
 • Per declaració, en sentència ferma, de culpabilitat en la mort del causant.
 • Per defunció.
 • Per comprovar-se que no va morir la persona treballadora desapareguda en accident.
 • Qui hagi estat condemnat, per sentència ferma, per un delicte d'homicidi o lesions contra la persona causant, llevat que hi hagi reconciliació. En aquests supòsits la pensió de viduïtat incrementarà les pensions d'orfandat si les hi hagués.