Pensió a favor de familiars

Publicat el: 23/11/2015

1. Beneficiaris

Nets i germans, Orfes de pare i mare, sempre a data de la defunció siguin:

Menors de 18 anys o incapacitats per a tot treball.

Menors de 22 anys, quan no efectuen un treball lucratiu o quan, fent-ho, els ingressos que obtinguin, en còmput anual, no superin el límit del 75% del salari mínim interprofessional que es fixi en cada moment, també en còmput anual.

Mares i àvies. Vídues, solteres, casades (el marit de les quals tingui més de 60 anys o estigui incapacitat per al treball), separades judicialment o divorciades.

Pares i avis. Amb 60 anys complerts o incapacitats per al treball.

Fills i germans. Pensionistes de jubilació o incapacitat permanent, més grans de 45 anys, que estiguin solters, vidus, separats judicialment o divorciats, sempre que acreditin dedicació prolongada a l'atenció del causant.

Així mateix tots els beneficiaris hauran de complir els requisits recollits en els apartats c), d) i e) del punt primer de l'art. 22.2 de l'Ordre de 13 de febrer de 1967, amb relació a l'art. 176 de la Llei general de la Seguretat Social, aprovada per R. D. legislatiu 1/1994, de 20 de juny (BOE 29/6/1994):

Haver conviscut amb el causant i a les seves expenses amb 2 anys d'antelació a la defunció d'aquell o des de la mort del familiar amb el qual convisquessin, si aquesta hagués ocorregut dins aquest període.

No tenir dret a pensió pública. La procedència del reconeixement de la pensió quedarà condicionada a l'opció d'aquells beneficiaris que percebin una altra pensió.

No disposar de mitjans de subsistència, per tenir ingressos econòmics iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, i de familiars amb obligació i possibilitat de prestar-los aliments.

Estan obligats a prestar-se aliments, segons el que estableixen els articles 142 i 143 del Codi civil, els cònjuges, ascendents i descendents; els germans només es deuen els "auxilis necessaris per a la vida", per la qual cosa queden exclosos de l'obligació de prestar aliments.


2. Prestació

El 20% de la base reguladora

Si a la mort del causant no quedés cònjuge supervivent ni fills amb dret a pensió d'orfandat, o quan el cònjuge supervivent amb dret a pensió de viduïtat morís estant en el gaudi d'aquesta sense que quedin orfes beneficiaris, la pensió a favor dels familiars corresponents es podrà incrementar amb el percentatge (52%) de viduïtat.


3. Compatibilitats

És compatible amb les pensions de viduïtat i orfandat causades pel mateix subjecte.

És incompatible amb la percepció pel beneficiari d'altres pensions públiques, així com amb ingressos de qualsevol naturalesa que superin, en còmput anual, la quantia del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, també computada anualment.


4. Extinció

Néts i germans: per les mateixes causes que la pensió d'orfandat.

Ascendents i fills/es i germans/es:

  • Per contreure matrimoni.
  • Per defunció.              
  • Per comprovar-se que no va morir la persona treballadora desapareguda en accident.