IMS
Incapacitat, Mort i Supervivència

Publicat el: 01/10/2015

Prestacions per mort i supervivència

Prestació econòmica que intenta compensar la situació de necessitat econòmica que produeix, per a determinades persones, la defunció d'altres.

Aquestes prestacions es troben incloses en l'acció protectora, tant del Règim general com dels Règims especials.

Sota el títol de Prestacions per mort i supervivència s'integren les prestacions econòmiques de:


Mutua Universal cobreix la mort i supervivència quan deriva d'Accident de treball i Malaltia professional, oferint les prestacions següents:

 • Assumeix el cost de les prestacions de pagament únic derivades d'Accident de Treball i Malaltia Professional mitjançant l'abonament directe al beneficiari, de les prestacions a un tant alçat per mort, auxili per defunció i subsidi a favor de familiars. Les prestacions de pagament únic (a excepció de l'auxili per defunció) derivades d'Accident de treball i Malaltia Professional, es troben subjectes a tributació en els termes establerts en l'Art. 17.2 de la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Assumeix el cost de les prestacions de pensions derivades d'accident de treball i malaltia professional mitjançant la constitució en la Tresoreria General de la Seguretat Social del capital cost corresponent.

Prestacions per incapacitat permanent

Incapacitat permanent és la situació del treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit i d'haver estat donat d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral. No impedirà tal qualificació la possibilitat de recuperació de la capacitat laboral de l'incapacitat, si aquesta possibilitat s'estima mèdicament com a incerta o a llarg termini.

Entenem per incapacitat permanent la situació en què es troba un treballador, que reuneixi les circumstàncies següents:

 • Haver estat sotmès a un tractament mèdic
 • Presentar reduccions anatòmiques o funcionals greus
 • L'anterior és susceptible de determinació objectiva (amb proves mèdiques)
 • Que presumiblement siguin definitives (que no sigui mèdicament possible la recuperació)
 • Que disminueixin o anul·lin la capacitat de treball

En el cas de Contingències Professionals:

 • La mútua iniciarà les actuacions davant l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) per determinar la prestació econòmica que haurà de rebre el treballador.
 • La mútua ha d'assumir el cost de les prestacions de pagament únic derivades d'Accident de treball i Malaltia professional mitjançant l'abonament directe al beneficiari, sempre que resulti responsable, si escau, de les indemnitzacions per barem en cas de lesions permanents no invalidants o la quantitat a un tant alçat en el supòsit de la incapacitat permanent parcial.

Les prestacions de pagament únic derivades d'Accident de treball i Malaltia Professional, es troben subjectes a tributació en els termes establerts en l'Art. 17.2 de la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

 • La mútua ha d'assumir el cost de les prestacions de pensions derivades d'Accident de treball i Malaltia professional mitjançant la constitució a la Tresoreria General de la Seguretat Social del capital corresponent, sempre que en resulti responsable.

En el cas de Contingències Comunes :

 • La llei estableix que les mútues no assumeixen el pagament de les prestacions econòmiques que es puguin derivar de la declaració d'incapacitat permanent. Aquestes seran a càrrec de l'INSS.