Preguntes freqüents sobre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO)

Publicat el: 01/04/2020

Què és un ERTO, concretament en les situacions de COVID-19?

És el procediment que han de fer les empreses quan, com a conseqüència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, hagin de suspendre temporalment la totalitat o una part de la seva activitat, amb la consegüent suspensió dels contractes de treball o la reducció temporal de la jornada de treball de les persones treballadores en aquesta empresa.

L'abast i durada de les mesures de suspensió dels contractes o de reducció de jornada s'adequaran a la situació conjuntural que es pretén superar, en aquest cas a la situació derivada de la COVID-19.

En ser una mesura temporal, l'empresa no haurà d'abonar cap indemnització a les persones treballadores afectades, sense perjudici del dret d'aquestes a percebre les prestacions de desocupació corresponents.


Definició i aclariment del concepte de força major

El Reial Decret llei 8/2020 especifica en què consisteix la força major temporal derivat de la Covid-19: 

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència directa de la COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin: 

 • suspensió o cancel·lació d'activitats,
 • tancament temporal de locals d'afluència pública,
 • restriccions en el transport públic i de la mobilitat de persones i/o mercaderies,
 • falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat,

i també les situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària.


Com presento un ERTO si no tinc certificat electrònic?

L'empresa remetrà un correu electrònic a sgrl@mitramiss.es indicant un telèfon de contacte, la direcció dels centres de treball i una relació de persones treballadores per centre de treball. Des d'aquest correu se li facilitarà informació sobre la manera de procedir.


Qualsevol empresa que faci un ERTO es podrà beneficiar de l'exoneració de cotitzacions socials?

No, no totes les empreses afectades per un ERTE tenen dret a l'exoneració de quotes, l'abundant normativa que s'ha sonat publicant des de la RD Llei 8/2020 de 17 de març, ha anat regulant la incentivació de les empreses segons l'evolució o situació de la pandèmia (a través dels diferents tipus d'ERTEs), bonificant en un principi a aquelles empreses de la qual activitat va ser suspesa o limitada per la pandèmia, posteriorment en la transició o desescalada bonificant a aquelles empreses que anaven recuperant la seva activitat progressivament i amb la RD Llei 30/2020 de 29 de setembre incentivant a aquelles empreses del qual per motius de rebrot de la pandèmia la seva activitat ha estat limitada o suspesa.

 • Ertes força major covinya: el percentatge d'exoneració de quotes s'ha sonat modificant des de l'inici de l'estat d'alarma. A data 30 de setembre ja no es poden sol·licitar l'autorització d'un ERTE per força major covinya encara que si permet prorrogar els vigents i només es podran exonerar aquelles empreses que compleixin els requisits del Sr.A primera de la RD Llei 30/2020 de 29 de setembre.
 • Ertes ETOP vinculats a la covinya: si compleixen els requisits establerts en el Sr.A primera de la RD Llei 30/2020 de 29 de setembre.
 • Ertes per impediment de l'activitat.
 • Ertes per limitació de l'activitat.

Quant hauria de pagar si no s'hagués aprovat aquesta exoneració?

En cas d'ERTO l'empresa continua pagant la part empresarial de les cotitzacions dels treballadors mentre duri la suspensió o reducció de jornada.

Amb l'exoneració de quotes s'alleuja gran part de la càrrega a les empreses deixant d'abonar els salaris en la seva totalitat o parcialment (segons la jornada de cada treballador afectada per l'ERTE i el tipus d'ERTE) i fent-se càrrec el SEPE a través del pagament de les prestacions per desocupació als treballadors.


Durant el període establert a l'ERTO, l'empresa ha de pagar retribucions o quotes de la Seguretat Social als seus treballadors i treballadores?

 • Durant el període fixat a l'ERTO l'empresa no ha d'abonar retribucions a les persones treballadores afectades per la suspensió. Així mateix, en el supòsit en el qual l'ERTO tingui en compte la reducció de jornada, l'empresa únicament abonarà la part proporcional corresponent a la jornada realitzada.
 • Quant a les persones treballadores, aquest període es tindrà com a efectivament cotitzat amb caràcter general.
 • L'exoneració de quotes l'aplicarà la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l'empresa, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i de les treballadores, i del període de la suspensió o reducció de jornada. Quant al control de l'exoneració de quotes, n'hi haurà prou amb la verificació que el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha procedit al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període de què es tracti. Més informació al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

El silenci administratiu es considera positiu per als ERTO sol·licitats a partir del 18/03/2020?

Sí, es considera positiu. El Reial Decret llei 8/2020, en el seu art.22 no estableix cap peculiaritat diferent respecte al que ha regulat amb anterioritat.


Hi ha formularis i models de documents per a la presentació de la sol·licitud d'ERTO?

Una vegada que s'entra en la Seu Electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social en el procediment per a la presentació d'ERTO derivats de COVID-19 s'obre un petit formulari en alta de sol·licitud que ha d'emplenar-se. A continuació, se sol·liciten la resta de documents obligatoris que s'hauran de presentar. Per a aquests documents no hi ha cap model establert, per la qual cosa l'empresa els pot confeccionar com consideri més adequat. En cas que algun estigui incomplet, durant la tramitació de l'expedient se'n sol·licitarà l'esmena.


La cotització per desocupació d'un ERTO per emergència es tindrà en compte per al càlcul de prestacions futures?

No, aquest cobrament no es tindrà en compte en el càlcul de possibles prestacions futures, serà com si no s'hagués producido.Se estableix el dit comptador a zero referit en la RD Llei 30/2020 de 29 de setembre. 


Quins efectes té l'ERTO sobre les persones treballadores?

 • Les persones treballadores afectades per l'ERTO tindran dret al reconeixement de la prestació per desocupació, encara que no tinguin el període d'ocupació cotitzat mínim necessari per a això.
 • En aquests casos, el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu per aquests ERTO no computarà a efectes de consumir els períodes màxims de prestació legalment establerts.
 • Esgotats els 180 dies de prestació per desocupació, els treballadors seguiran percebent el 70% de la base reguladora en comptes del 50% establert en l'article 270 del TRLGSS.
 • Per tal de facilitar la tramitació de les prestacions, per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal, es va establir una plantilla de sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació de la qual presentació es fa a través de la Seu Electrònica del SEPE per part de l'empresa, sent important per agilitzar el pagament als treballadors per part del SEPE i evitar incidències la revisió i comunicació de les dades correctes dels treballadors, sobretot el número de compte bancari actualitzat de cada treballador. Per això, els treballadors i treballadores afectades per l'ERTE, no deuen presentar cap sol·licitud individual.

Quin ERTO es pot presentar a través de la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social?

 • A través de la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social únicament es poden presentar els ERTO competència d'aquest Ministeri. És a dir, aquells que afectin treballadors i treballadores que presten serveis en centres de treball de més d'una comunitat autònoma.
 • Hi ha una excepció: quan l'ERTO afecti treballadors que presten serveis en centres de treball de més d'una comunitat autònoma, si almenys el 85% dels treballadors de la plantilla total pertany a centres situats en una comunitat autònoma i hi ha afectats en aquesta comunitat, aquesta és la competent per a la tramitació de l'ERTO.

Quina data d'efecte tenen els ERTO que tinguin la seva causa directa com a conseqüència de la COVID-19?

La data d'efecte és la data de la sol·licitud podent coincidir o no amb la data de declaració de l'estat d'alarma, es tracta de quan l'empresari adopta a la decisió de suspendre els contractes o de reduir la jornada, en la comunicació de l'ERTO deuen complimentar la data d'inici i de fi de l'ERTO havent de fer la mateixa comunicació de data d'inici i data de fi al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) en el certificat d'empresa una vegada aprovat per l'autoritat laboral.


Als ERTO realitzats amb anterioritat a la publicació del RD Llei 8/2020 del 18 de març, sempre que estiguin relacionats amb la COVID-19, els serà aplicable aquesta normativa?

Si, l'apartat 2 de la disposició transitòria primera del RD –llei 8/2020 disposa que aquestes mesures seran també d'aplicació als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret llei, sempre que derivin directament de la COVINYA 19.


Si una empresa ha presentat un ERTE incloent a part de la plantilla i, posteriorment, es considera necessari que l'ERTE afecti a més treballadors/es per circunstnacias relacionades amb el covinya-19, pot l'empresa sol·licitar l'increment de l'ERTE inicialment presentat o ha de presentar un ERTE nou per la resta de treballadors/es?

No és possible incrementar el nombre de treballadors/es afectats en un ERTO ja presentat. Per això, si en un primer moment no és possible determinar el número total d'afectats i la manera en què anirà aplicant-se l'ERTO, l'empresa haurà de presentar un segon ERTO.


Què passa si l'empresa estava tancada en el moment d'entrada en vigor de l'estat d'alarma i no puc aconseguir que els meus treballadors signin que els he comunicat la presentació de l'ERTO?

En aquest cas, n'hi haurà prou amb la presentació de qualsevol document que acrediti que l'empresa ha fet aquesta comunicació, encara que no estigui signada la recepció pels treballadors com, per exemple, un correu electrònic.


S'han d'incloure a l'ERTO els treballadors/es que estan en incapacitat temporal?

Sí, perquè passaran a cobrar la prestació per desocupació quan finalitzi la seva situació d'incapacitat temporal. Aquest extrem haurà de reflectir-se en la relació de persones treballadores afectades per l'ERTE.​

Les normes dictades per a la situació excepcional no han establert cap especificitat per a l'ERTE pel que fa als treballadors que ja es troben en situació d'Incapacitat Temporal. Per tant, no s'habilita res extraordinari pel que fa a aquesta situació. El treballador en situació d'incapacitat temporal ja té suspès el seu contracte de treball. De moment no s'habilita aquesta opció, encara que haurem d'estar pendents de si es produís alguna regulació o desenvolupament sobre la situació dels treballadors en Incapacitat Temporal en les empreses que s'acullen a l'Expedient de Regulació Temporal de Treball. L'empresa manté l'obligació de continuar amb l'abonament de la prestació econòmica en règim de pagament delegat com a conseqüència de la col·laboració obligatòria en la gestió de la Seguretat Social (art. 3.1.a de l'Ordre de 25 de novembre de 1966), fins a l'alta mèdica.


Es pagarà la desocupació a tots els treballadors de l'ERTO?

Sí, tots els afectats podran cobrar la desocupació, encara que no hagin cotitzat el període mínim necessari per a això.


Es pot presentar un ERTE que agrupi mesures de suspensió de contracte i reducció de jornada?

Si, es pot presentar un ERTO que agrupi ambdues mesures.


He de donar de baixa els treballadors/es de l'empresa a la Seguretat Social?

Durant els ERTE no s'ha de donar de baixa als treballadors a la Seguretat Social, ja que segueixen d'alta, independentment del fet que, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del covinya-19 i regulacions normatives posteriors, perquè l'empresa pugui estar exonerada del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.


Els treballadors inclosos en un ERTO, han de sol·licitar individualment la prestació per desocupació?

No. L'empresa fa una sol·licitud col·lectiva de la prestació per desocupació per a tots els treballadors inclosos a l'ERTO utilitzant el model publicat al web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).


Si una empresa va presentar un ERTO per causes productives a l'inici de la crisi i posteriorment s'han transformat en força major, pot modificar l'ERTO?

No, ha de desistir de l'ERTO presentat i presentar un nou per força major. Des del web oficial del Ministeri es recomana que el desistiment es comuniqui a través del Registre General de l'Administració General de l'Estat.


Si un treballador durant el mateix dia causa baixa mèdica i passa a estar afectat per un ERTE A qui correspon el pagament del subsidi o prestació al treballador?

El treballador que causa baixa mèdica el mateix dia en què li afecta la data d'efectes d'un ERTE correspon l'abonament de la prestació en concepte d'incapacitat temporal a la mútua o entitat gestora amb qui tingui coberta la contingència.

Quadre resum


Com afecta a un treballador de baixa mèdica i afectat per un ERTE la recuperació total de l'activitat?

En funció de l'evolució de la pandèmia i de la recuperació de l'activitat, es van crear per als diferents tipus d'ERTES els tipus d'inactivitat, és per això que un treballador en suspensió total del seu contracte pot recuperar totalment o parcialment l'activitat o jornada que té establerta en el seu contracte. 

Per a aquells treballadors que estiguin en situació de suspensió total del seu contracte o de reducció de jornada, estiguin de baixa mèdica i estiguin cobrant la prestació econòmica per part de la mútua en el moment que el seu tipus d'inactivitat passi a recuperació total, la prestació econòmica passarà a percebre-la per part de l'empresa en règim de pagament delegat; si el treballador tornés a la situació de suspensió total o inicial, es reprendria la prestació econòmica per part de la mútua. Es pot entendre com un símil del col·lectiu fix discontinu que estant de baixa mèdica durant els períodes d'inactivitat (que s'inicien per tal de campanya) el pagament de la prestació és realitzada per la mútua en modalitat de pagament directe i durant els períodes d'activitat després de la crida passa a cobrar per part de l'empresa en la modalitat de pagament delegat.


És necessària la comunicació per part de l'empresa al SEPE dels períodes de baixa mèdica d'un treballador?

Si, per evitar que el SEPE segueixi abonant la prestació per desocupació durant els períodes en què el treballador està de baixa mèdica, l'empresa a mes vençut, en la comunicació dels períodes d'activitat a través de l'aplicació certific@2, deu informar de cada dia del mes en què el treballador estigui de baixa mèdica la clau 04 “dies d'IT i de maternitat / paternitat, exclosos del pagament de la prestació per aquest sistema”.


És necessària la comunicació per part de l'empresa al SEPE dels períodes de baixa mèdica d'un treballador?

Si, per evitar que el SEPE segueixi abonant la prestació per desocupació durant els períodes en què el treballador està de baixa mèdica, l'empresa a mes vençut, en la comunicació dels períodes d'activitat a través de l'aplicació certific@2, deu informar de cada dia del mes en què el treballador estigui de baixa mèdica la clau 04 “dies d'IT i de maternitat / paternitat, exclosos del pagament de la prestació per aquest sistema”.