Reial decret 463/2020
De 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Publicat el: 16/03/2020

L'Organització Mundial de la Salut va elevar l'11 de març de 2020 la situació ocasionada pel covinya-19 d'emergència de salut pública a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució dels fets, a escala nacional i internacional, requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura. Les circumstàncies extraordinàries que concorren constitueixen, sens dubte, una crisi sanitària sense precedents i d'enorme magnitud pel molt elevat nombre de ciutadans afectats i per l'extraordinari risc per als seus drets.

L'article quatre, apartat b), de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge habilita el Govern, en l'exercici de les facultats que li atribueix l'article 116.2 de la Constitució, per declarar l'estat d'alarma, en tot o part del territori nacional, quan es produeixin crisis sanitàries que suposin alteracions greus de la normalitat.

Per fer front a aquesta situació, greu i excepcional, el Govern d'Espanya va procedir el passat 14 de març a declarar l'Estat d'Alarma amb l'objectiu de protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

Les mesures principals que conté el Reial decret 463/2020, de 14 de març, són:

Article 2. Àmbit territorial

La declaració d'estat d'alarma afecta tot el territori nacional.Article 3. Durada

La durada de l'estat d'alarma que es declara mitjançant aquest Reial decret és de quinze dies naturals.


Article. 4. Autoritat competent

1. A l'efecte de l'estat d'alarma, l'autoritat competent serà el Govern.

2. Per a l'exercici de les funcions a què fa referència aquest Reial decret, sota la superior direcció del president del Govern, són autoritats competents delegades, en les seves respectives àrees de responsabilitat:

a) La ministra de Defensa.

b) El ministre de l'Interior.

c) El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

d) El ministre de Sanitat. Així mateix, en les àrees de responsabilitat que no recaiguin en la competència d'algun dels ministres indicats en els paràgrafs a), b) o c), és autoritat competent delegada el ministre de Sanitat.

Així mateix, en les àrees de responsabilitat que no recaiguin en la competència d'algun dels ministres indicats en els paràgrafs a), b) o c), és autoritat competent delegada el ministre de Sanitat.

3. Els ministres designats com a autoritats competents delegades en aquest Reial decret queden habilitats per dictar les ordres, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que, en l'esfera específica de la seva actuació, siguin necessàries per garantir la prestació de tots els serveis, ordinaris o extraordinaris, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs, mitjançant l'adopció de qualsevol de les mesures previstes en l'article onze de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny.

4. Els actes, les disposicions i les mesures a què es refereix el paràgraf anterior podran adoptar-se d'ofici o a sol·licitud motivada de les autoritats autonòmiques i locals competents, d'acord amb la legislació aplicable en cada cas, i hauran de parar atenció a les persones vulnerables. Per fer-ho, no serà necessària la tramitació de cap procediment administratiu.

5. Durant la vigència de l'estat d'alarma queda activat el Comitè de Situació que preveu la disposició addicional primera de la Llei 36/2015, de 28 de setembre, de seguretat nacional, com a òrgan de suport al Govern en la seva condició d'autoritat competent.


Article 5. Col·laboració amb les autoritats competents delegades

1. Els integrants de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, els cossos de Policia de les comunitats autònomes i les corporacions locals quedaran sota les ordres directes del ministre de l'Interior, a l'efecte d'aquest Reial decret, en tot allò que sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs. Se'ls pot imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.

2. Els agents de l'autoritat podran practicar les comprovacions en les persones, béns, vehicles, locals i establiments que siguin necessàries per comprovar i, si escau, impedir que es duguin a terme els serveis i les activitats suspesos en aquest Reial decret, llevat dels expressament exceptuats. Per fer-ho, podran dictar les ordres i prohibicions necessàries i suspendre les activitats o serveis que s'estiguin duent a terme.

A aquest efecte, la ciutadania té el deure de col·laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions.

3. En aquelles comunitats autònomes que tinguin cossos policials propis, les comissions de seguiment i coordinació previstes en les juntes de seguretat respectives establiran els mecanismes necessaris per assegurar l'assenyalat als dos apartats anteriors.

4. Els serveis d'intervenció i assistència en emergències de protecció civil que defineix l'article 17 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del sistema nacional de protecció civil actuaran sota la dependència funcional del ministre de l'Interior.

5. El ministre de l'Interior podrà dictar les ordres, resolucions, disposicions i instruccions que consideri necessàries a tots els subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada.

6. Per al compliment eficaç de les mesures incloses en aquest Reial decret, les autoritats competents delegades podran requerir l'actuació de les forces armades, de conformitat amb el que preveu l'article 15.3 de la Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la defensa nacional.


Article 6. Gestió ordinària dels serveis

Cada administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que consideri necessàries en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent a l'efecte de l'estat d'alarma i sens perjudici del que estableixen els articles 4 i 5.


Article 7. Limitació de la llibertat de circulació de les persones

1. Durant la vigència de l'estat d'alarma, les persones només podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats següents:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i atenció a gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) A causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, que haurà de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

2. Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats indicades a l'apartat anterior o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei.

3. En qualsevol cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

4. El ministre de l'Interior podrà acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'aquestes per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en aquestes de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

Quan les mesures a què es refereixen els paràgrafs anteriors s'adoptin d'ofici, les administracions autonòmiques que exerceixen competències d'execució de la legislació de l'Estat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària en seran prèviament informades.

Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària garantiran la divulgació entre la població de les mesures que puguin afectar el trànsit rodat.


Article 8. Requises temporals i prestacions personals obligatòries

1. De conformitat amb el que disposa l'article onze b) de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, les autoritats competents delegades podran acordar, d'ofici o a sol·licitud de les comunitats autònomes o de les entitats locals, que es practiquin requises temporals de tota mena de béns necessaris per al compliment dels fins previstos en aquest Reial decret, en particular per a la prestació dels serveis de seguretat o dels operadors crítics i essencials. Quan la requisa s'acordi d'ofici, se n'informarà prèviament l'administració autonòmica o local corresponent.

2. En els mateixos termes, podrà imposar-se la realització de prestacions personals obligatòries imprescindibles per a la consecució dels fins d'aquest Reial decret.


Article 9. Mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació

1. Se suspèn l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament que estableix l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, incloent-hi l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.

2. Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i en línia, sempre que sigui possible.


Article 10. Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatius, activitats d'hostaleria i restauració i altres d'addicionals.

1. Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments detallistes, a excepció dels establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que, segons el parer de l'autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi.

2. La permanència en els establiments comercials l'obertura dels quals estigui permesa haurà de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin fer l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat. Queda suspesa la possibilitat de consum de productes en els establiments.

En qualsevol cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metre per tal d'evitar possibles contagis.

3. Se suspèn l'obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en què es desenvolupin espectacles públics, i les activitats esportives i d'oci indicades en l'annex d'aquest Reial decret.

4. Se suspenen les activitats d'hostaleria i restauració. Poden prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

5. Se suspenen també les revetlles, desfilades i festes populars.


Article 12. Mesures dirigides a reforçar el sistema nacional de salut a tot el territori nacional

1. Totes les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques del territori nacional, així com els altres funcionaris i treballadors al servei d'aquestes, quedaran sota les ordres directes del ministre de Sanitat en tot allò que sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs. Se'ls pot imposarserveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa.

2. Sens perjudici de l'anterior, les administracions públiques autonòmiques i locals mantindran la gestió, dins el seu àmbit de competència, dels serveis sanitaris corresponents, i asseguraran en qualsevol moment el seu funcionament adequat. El ministre de Sanitat es reserva l'exercici de totes les facultats que siguin necessàries per garantir la cohesió i equitat en la prestació del servei esmentat.

3. En especial, s'assegurarà la plena disposició de les autoritats civils responsables de l'àmbit de salut pública, i dels empleats que hi prestin servei.

4. Aquestes mesures també garantiran la possibilitat de determinar la millor distribució en el territori de tots els mitjans tècnics i personals, d'acord amb les necessitats que es posin de manifest en la gestió d'aquesta crisi sanitària.

5. Les autoritats competents delegades exerciran les seves facultats per tal d'assegurar que el personal i els centres i establiments sanitaris de caràcter militar contribueixin a reforçar el sistema nacional de salut en tot el territori nacional.

6. Així mateix, el ministre de Sanitat podrà exercir les facultats que siguin necessàries a aquests efectes pel que fa als centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada.


Article 13. Mesures per a l'assegurament del subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública

El ministre de Sanitat podrà:

a) Impartir les ordres necessàries per assegurar el proveïment del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció afectats pel desproveïment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública.

b) Intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, incloent-hi els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com aquells que desenvolupin la seva activitat en el sector farmacèutic.

c) Practicar requises temporals de tota mena de béns i imposar prestacions personals obligatòries en aquells casos en què sigui necessari per a la protecció adequada de la salut pública, en el context d'aquesta crisi sanitària.


Article 15. Mesures per garantir el proveïment alimentari

1. Les autoritats competents delegades adoptaran les mesures necessàries per garantir:

a) El proveïment alimentari en els llocs de consum i el funcionament dels serveis dels centres de producció, permetent la distribució d'aliments des de l'origen fins als establiments comercials de venda al consumidor, incloent-hi magatzems, centres logístics i mercats en destí. En particular, quan sigui necessari per raons de seguretat, es podrà acordar l'acompanyament dels vehicles que facin el transport dels béns esmentats.

b) Quan sigui necessari, l'establiment de corredors sanitaris per permetre l'entrada i sortida de persones, primeres matèries i productes elaborats amb destinació o procedents d'establiments en què es produeixin aliments, incloent-hi les granges, llotges, fàbriques de pinsos per a alimentació animal i els escorxadors.

2. Així mateix, les autoritats competents podran acordar la intervenció d'empreses o serveis, així com la mobilització de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat i de les forces armades per tal d'assegurar el bon funcionament del que disposa aquest article.


Article 17. Garantia de subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural

Les autoritats competents delegades podran adoptar les mesures necessàries per garantir el subministrament d'energia elèctrica, de productes derivats del petroli, així com de gas natural, d'acord amb el que preveu l'article 7 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en els articles 49 i 101 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.


Article 18. Operadors crítics de serveis essencials

1. Els operadors crítics de serveis essencials que preveu la Llei 8/2011, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció d'infraestructures crítiques adoptaran les mesures necessàries per assegurar la prestació dels serveis essencials que els són propis.

2. Aquesta exigència també serà adoptada per aquelles empreses i proveïdors que, sense tenir la consideració de crítics, són essencials per assegurar el proveïment de la població i els serveis essencials.


Disposició addicional segona. Suspensió de terminis processals

1. Se suspenen termes i se suspenen i interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència aquest Reial decret o, si escau, les seves pròrrogues.

2. En l'ordre jurisdiccional penal, la suspensió i interrupció no s'aplicarà als procediments d'habeas corpus, a les actuacions encomanades als serveis de guàrdia, a les actuacions amb detingut, a les ordres de protecció, a les actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària i a qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona o menors.

Així mateix, en fase d'instrucció, el jutge o tribunal competent podrà acordar la pràctica d'aquelles actuacions que, pel seu caràcter urgent, siguin inajornables.

3. En relació amb la resta d'ordres jurisdiccionals, la interrupció a què es refereix l'apartat primer no serà aplicable als supòsits següents:

a) El procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la persona prevista en els articles 114 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ni a la tramitació de les autoritzacions o ratificacions judicials que preveu l'article 8.6 de la llei esmentada.

b) Els procediments de conflicte col·lectiu i per a la tutela dels drets fonamentals i les llibertats públiques regulats a la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

c) L'autorització judicial per a l'internament no voluntari per raó de trastorn psíquic prevista a l'article 763 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

d) L'adopció de mesures o disposicions de protecció del menor previstes a l'article 158 del Codi Civil.

4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, el jutge o tribunal podrà acordar la pràctica de qualssevol actuacions judicials que siguin necessàries per evitar perjudicis irreparables en els drets i interessos legítims de les parts en el procés.


Disposició addicional tercera. Suspensió de terminis administratius

1. Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència aquest Reial decret o, si escau, les seves pròrrogues.

2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. No obstant això, l'òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb el fet que no se suspengui el termini.

4. Aquesta disposició no afectarà els procediments i les resolucions a què fa referència l'apartat primer, quan aquests estiguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma.


Disposició addicional quarta. Suspensió de terminis de prescripció i caducitat

Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que s'adoptin.

Descarrega't el Reial decret 463/2020