Solicitude de prestación de pagamento directo por extinción de contrato

O pagamento directo da incapacidade temporal por extinción de contrato consiste en que a mutua colaboradora coa Seguridade Social aboa directamente á persoa traballadora que está en situación de baixa médica a prestación económica de incapacidade temporal, xa sexa por continxencia común ou profesional, unha vez finalizado ou suspendido o contrato. 

Quen pode solicitar esta prestación?

Poderán solicitar o pagamento directo da incapacidade temporal aquelas persoas traballadoras incluídas no réxime xeral que estean de baixa médica e encóntrense nalgún dos seguintes supostos

  • Extinción de contrato.
  • Despedimento.
  • Expediente de Regulación de Emprego (ERE) de extinción.
  • Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) de suspensión de días.
  • Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) de redución de xornada.
  • Fixos descontinuos.

Tramitar a prestación