Funcions i normativa d'aplicació

Publicat el: 09/12/2015

Mutua Universal Mugenat, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 10, és una associació voluntària d'empreses que, sense ànim de lucre, es constitueix legalment amb la responsabilitat mancomunada de les empreses associades, com a col·laboradora de la Seguretat Social.

Marc legal

Aquesta col·laboració queda definida en el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS) que incorpora les modificacions establertes per la disposició addicional catorzena de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressupostos de l’Estat per a 1990, en la disposició addicional onzena de la Llei 22/1993, de 29 de desembre, i la Llei 42/1994, de 30 de desembre. Amb posterioritat, el Reglament sobre col·laboració de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, regula la constitució i actuació d'aquestes col·laboradores.

L'esmentat TRLGSS ha estat modificat per la Llei 35/2014, de 26 de desembre, que ha modificat el règim jurídic de les anteriorment denominades mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.


Normativa d'aplicació

 • Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.
 • Reial decret 1221/1992, de 9 d'octubre, sobre el patrimoni de la Seguretat Social.
 • Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre col·laboració de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i deures en matèria d'informació i documentació clínica.
 • Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.
 • Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social.
 • Resolució de 18 de març de 2015, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual es dicten instruccions en relació amb l'ingrés a la Tresoreria General de la Seguretat Social, per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, dels excessos de reserves i dels excedents de gestió.
 • Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
 • Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre.
 • Reial decret 257/2018, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre
 • Ordre ESS/1554/2016, de 29 de setembre, per la qual es regula el procediment per al registre i publicació de les memòries de responsabilitat social i de sostenibilitat de les empreses, organitzacions i administracions públiques.
 • Resolució de 14/01/16, Secretaria Estat Seguretat Social, aproven el plec general per a la contractació i les instruccions generals d'aplicació en relació amb els procediments de contractació de les mútues.
 • Reial decret 954/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part dels infermers.
 • Resolució de 9 d'octubre de 2018, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s'estableixen els termes per a l'aplicació a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social dels coeficients per a la gestió de la prestació econòmica d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes dels treballadors per compte d'altri de les empreses associades.
 • Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018. Atenció pendent LPGE 2019.
 • Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.
 • Ordre ESS/256/2018, de 12 de març, per la qual es desplega el Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.
 • Reial decret 404/2010, de 31 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

 

Estatuts de Mutua Universal

Baixa