Condicions generals d'accés i ús de la zona privada CPE

Publicat el: 23/02/2016

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa de manifest que MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm.10 (d’ara endavant, "la mútua"), amb CIF G08242463, té el seu domicili social i fiscal a l'av. Tibidabo 17-19, 08022 Barcelona. 

La mútua està inscrita amb el número deu en el Registre d'entitats col·laboradores de la Seguretat Social del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. 

La mútua és titular del domini d'internet www.mutuauniversal.net, igual que els subdominis o portals que en depenen (d’ara endavant, els dominis). L'adreça electrònica general de contacte és info@mutuauniversal.net.

I. Acceptació de condicions


L'usuari, en completar el seu registre a la zona privada de la mútua, accepta la totalitat de les seves condicions generals d'utilització del servei reflectides en aquestes condicions, vigents des del moment en què s'accepten. 

La mútua es reserva el dret de modificar la presentació, configuració i condicions dels serveis que presta a la zona privada (d’ara endavant, "els serveis"). 

Així mateix, la mútua pot modificar les condicions de contractació dels serveis, cas en el qual s'informarà cadascun dels usuaris registrats perquè les acceptin. Sense aquesta acceptació no es podrà utilitzar cap servei de la zona privada.

Cal destacar que els serveis esmentats no són accessibles per a usuaris no registrats a la zona privada de la mútua.


II. Registre d'usuari i accés als serveis


II.1. Recollida de dades de caràcter personal 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Mutua Universal-Mugenat, MCSS Núm. 10 (d’ara endavant Mutua Universal), amb NIF G08242463 l'informa que la legitimació del tractament de les seves dades és el consentiment, i que es tractaran amb les finalitats següents:

  • Crear un compte a la Zona Privada de Mutua.

Les seves dades es desaran durant el termini mínim de conservació que estableix la legislació vigent i també per a l'atenció de les possibles responsabilitats sorgides del tractament i només durant el termini de prescripció d'aquestes.

Així mateix, les dades objecte del tractament podran ser comunicades a organismes públics, entre d'altres, a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a l'Agència Tributària o a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i/o portabilitat adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) de Mutua Universal per correu electrònic, a l'adreça protecciondatos@mutuauniversal.net o bé per correu postal a l'adreça següent: Av. Tibidabo, 17-19, (08022) Barcelona.

Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a través de la pàgina web www.agpd.es

II.2. Registre d'usuaris

Per accedir a la totalitat dels Serveis oferts en cada moment en la Zona Privada de MÚTUA, serà requisit previ registrar-se com a usuari mitjançant l'emplenament del formulari de registre que es troba a disposició de les persones en www.mutuauniversal.net en l'enllaç "Zona privada" situat en la pàgina principal. El registre com a usuari de la zona privada de la mútua té caràcter gratuït. 

El registre com a usuari identifica la persona com a autoritzada a accedir a les dades de l'empresa associada o del col·laborador al qual estigui vinculada. 

II.3. Accés als serveis

Un cop la persona s'hagi registrat com a usuari, i amb la validació prèvia de la mútua, pot accedir als serveis en les condicions que s'estableixen a la zona privada de la mútua i de conformitat amb les disposicions legals aplicables. Tot això sense perjudici dels requisits específics d'accés que, si escau, s'estableixin per a algun dels serveis. 

La/les clau/s d'accés a “Els serveis” oferts en la Zona Privada de MÚTUA, són estrictament confidencials. L'usuari del servei és responsable de la custòdia de la clau o les claus d'accés i es compromet a adoptar les mesures necessàries per evitar-ne el coneixement o ús no autoritzat. 

L'usuari s'obliga a exonerar la mútua de qualsevol responsabilitat que se li exigeixi per ús no autoritzat o fraudulent de la clau o les claus d'accés, quan aquesta circumstància s'hagi produït perquè l'usuari ha incomplert les obligacions de custòdia i seguretat de la clau o les claus. 

L'usuari accepta expressament equiparar jurídicament l'ús de les claus establertes en el paràgraf anterior a la seva signatura, de manera que les operacions que es facin es reputaran vàlides en qualsevol cas i s'entendrà que han estat cursades per l'usuari, amb la generació de plens efectes jurídics.


III. Condicions comunes als serveis


III.1. Objecte 

Aquestes condicions tenen per objecte regular la prestació dels serveis per part de la mútua, així com la seva utilització per l'usuari. 

III.2. Secret de les comunicacions i protecció de dades de caràcter personal

En la prestació dels serveis, la mútua garanteix el secret de les comunicacions de conformitat amb el que preveu l'article 18.3 de la Constitució espanyola. A aquest efecte, la mútua es compromet a no facilitar cap dada relativa a la identitat de l'usuari, ni a les seves dades personals, a excepció dels supòsits en què hi hagi una obligació legal. 

La mútua garanteix la confidencialitat de la informació transmesa pels usuaris per a la prestació de serveis a través de la zona privada de la mútua, així com l'observança del que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Un servidor segur recull aquestes dades, de manera que aquestes comunicacions es fan de forma xifrada a través de la xarxa mitjançant un protocol xifrat, sense que ningú pugui veure o capturar les dades introduïdes. La mútua garanteix l'autenticitat del servidor a què es connecten, evitant que sigui suplantat per tercers. 

L'usuari reconeix que ha estat informat de manera expressa, precís i inequívoca, en el moment de la recollida de les seves dades de caràcter personal, dels drets d'informació que l'assisteixen de conformitat amb el que preveu la normativa vigent relativa a protecció de dades.

Per a la prestació de serveis a través de la zona privada de la mútua cal que l'usuari proporcioni a la mútua determinades dades personals i de caràcter professional; la mútua es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades en la seva condició de responsable del tractament. 

Per a aquests efectes anteriors, la mútua es compromet al següent: Utilitzar i aplicar les dades proporcionades per l'usuari a les finalitats exclusives de la prestació de serveis sol·licitada per l'usuari. No comunicar ni cedir les dades a una altra persona, ni tan sols per conservar-les. Mantenir la més absoluta confidencialitat sobre les dades personals comunicades, així com les que resultin de tractar-les. Guardar el secret professional de les dades i de la prestació de servei. A adoptar les mesures de seguretat que corresponguin en funció de les dades que cal tractar, de conformitat amb la normativa vigent. 

III.3- Compromís de veracitat i actualització de dades 

L'usuari garanteix que les dades facilitades a la mútua per a la prestació de “Els serveis” sol·licitats responen amb veracitat a la situació real, i que comunicarà qualsevol modificació que les afecti. En conseqüència, l'usuari respondrà davant de la mútua i tercers de qualssevol danys o perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'incompliment de les obligacions assumides en aquesta clàusula. 

III.4- Acceptació i incorporació de condicions 

L'usuari manifest expressament conèixer i acceptar plenament i sense reserves, el contingut de les condicions generals d'accés i ús del lloc web www.mutuauniversal.net incloses en l'Avís Legal i, en particular, les relatives a exempció de responsabilitat i reserva de drets en matèria de propietat intel·lectual i industrial a favor de MÚTUA. 

L'usuari manifesta expressament conèixer i acceptar plenament i sense reserves el contingut de les condicions de subscripció incloses en el formulari d'alta com a usuari de la Zona privada. 

III.5. Responsabilitat de l'usuari 

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis d'acord amb la llei, la moral, la salut, l'ordre públic i els bons costums generalment acceptats, i a mantenir indemne la mútua de qualsevol reclamació derivada de l'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions. 

L'usuari garanteix que ostenta la titularitat, legitimitat o drets necessaris per a l'ús de les dades, gràfics, signatures, marques, símbols o qualsevol altre signe que inclogui en el contingut de la comunicació que transmeti per a la prestació de serveis de la mútua. En conseqüència, s'obliga a mantenir indemne la mútua de qualsevol reclamació derivada de l'incompliment d'aquestes obligacions. 

L'usuari s'obliga a utilitzar les dades, textos, imatges, informació, gràfics o vincles del lloc web a les finalitats exclusives de la contractació dels serveis, tant si la titularitat correspon a la mútua, com a tercers, i a no modificar-los, reproduir-los o distribuir-los en qualsevol forma. A aquests efectes, s'obliga a mantenir indemne la mútua de qualsevol reclamació per vulneració de drets de propietat intel·lectual, industrial, de protecció de dades, drets fonamentals o qualsevol altre que la pugui perjudicar com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions. 

III.6.- Obligacions de l'usuari 

En compliment del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), l'usuari d'aquest sistema està obligat a guardar reserva pel que fa a totes les dades de caràcter personal a les quals tingui accés com a conseqüència de les seves funcions com a membre d'un òrgan de participació de Mutua Universal. Tant des del punt de vista de confidencialitat com de protecció de dades, també es compromet a observar la normativa sobre la confidencialitat de les dades i de la informació (NP0029).

Li recordem que els codis personals d'accés que el sistema li sol·liciti equivalen a la seva signatura electrònica. El seu ús indegut podrà donar lloc a què s'exercitin les actuacions corresponents.

Els portals interns de Mutua Universal poden utilitzar galetes pròpies i de tercers per analitzar i millorar, de forma contínua, els continguts publicats. La utilització d'aquests implica l'acceptació del seu ús. Trobarà més informació a la secció Política de Cookies ubicada en el web extern www.mutuauniversal.net.

L'accés als sistemes d'informació de Mutua Universal està sotmès al compliment de la Política d'Ús Acceptable dels Sistemes d'Informació (NP0037), que és d'ús estrictament professional i aplica controls sobre l'activitat que s'hi realitza.

Per a qualsevol dubte relacionat pot remetre un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades mitjançant correu electrònic a protecciondatos@mutuauniversal.net

III.7. Legislació aplicable i jurisdicció 

La prestació de serveis regulada en aquestes condicions es regeix per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la província de Barcelona (Espanya).

Mutua Universal