Sobre les prestacions per incapacitat permanent

Publicat el: 11/02/2016

Incapacitat permanent és la situació de la persona treballadora que, després d'haver estat sotmesa al tractament prescrit i d'haver estat donada d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral. No impedirà aquesta qualificació la possibilitat de recuperació de la capacitat laboral de la persona incapacitada si aquesta possibilitat s'estima mèdicament com incerta o a llarg termini. 

S'entén per "incapacitat permanent" la situació en què es troba un treballador que reuneixi les circumstàncies següents:

  • Haver estat sotmès/esa a un tractament mèdic.
  • Presentar reduccions anatòmiques o funcionals greus.
  • L'anterior és susceptible determinació objectiva (amb proves mèdiques).
  • Que presumiblement siguin definitives (que no sigui mèdicament possible la recuperació).
  • Que disminueixin o anul·lin la capacitat de treball.


En el cas de contingències professionals

La mútua iniciarà les actuacions davant l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) per determinar la prestació econòmica que haurà de rebre el treballador.

  • La mútua ha d'assumir el cost de les prestacions de pagament únic derivades d'Accident de treball i Malaltia professional mitjançant l'abonament directe al beneficiari, sempre que resulti responsable, si escau, de les indemnitzacions per barem en cas de lesions permanents no invalidants o la quantitat a un tant alçat en el supòsit de la incapacitat permanent parcial. Les prestacions de pagament únic derivades d'Accident de treball i Malaltia Professional, es troben subjectes a tributació en els termes establerts en l'Art. 17.2 de la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
  • La mútua ha d'assumir el cost de les prestacions de pensions derivades d'Accident de treball i Malaltia professional mitjançant la constitució a la Tresoreria General de la Seguretat Social del capital corresponent, sempre que en resulti responsable.

En el cas de contingències comunes

La llei estableix que les mútues no assumeixen el pagament de les prestacions econòmiques que es puguin derivar de la declaració d'incapacitat permanent. Aquestes seran a càrrec de l'INSS.

Com es tramita aquesta prestació?