"

Sobre les prestacions per incapacitat permanent

Publicat el: 11/02/2016

Incapacitat permanent és la situació del treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit i d'haver estat donat d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral. No impedirà aquesta qualificació la possibilitat de recuperació de la capacitat laboral de l'incapacitat, si aquesta possibilitat s'estima mèdicament com a incerta o a llarg termini. 

Entenem per incapacitat permanent la situació en què es troba un treballador que reuneixi les circumstàncies següents:

  • Haver estat sotmès a un tractament mèdic
  • Presentar reduccions anatòmiques o funcionals greus
  • L'anterior és susceptible determinació objectiva (amb proves mèdiques)
  • Que presumiblement siguin definitives (que no sigui mèdicament possible la recuperació)
  • Que disminueixin o anul·lin la capacitat de treball


En el cas de contingències professionals

La mútua iniciarà les actuacions davant l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) per tal de determinar la prestació econòmica que haurà de rebre el treballador.

  • La mútua ha d'assumir el cost de les prestacions de pagament únic derivades d'accident de treball i malaltia professional mitjançant l'abonament directe al beneficiari, sempre que sigui responsable, si escau, de les indemnitzacions per barem en cas de lesions permanents no invalidants o la quantitat a un tant alçat en el supòsit de la incapacitat permanent parcial. Les prestacions de pagament únic derivades d'accident de treball i malaltia professional estan subjectes a tributació en els termes establerts a l'article 17.2 de la Llei 35/2006, de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
  • La mútua ha d'assumir el cost de les prestacions de pensions derivades d'accident de treball i malaltia professional mitjançant la constitució a la Tresoreria General de la Seguretat Social del corresponent capital, sempre que en sigui responsable, si escau.

En el cas de contingències comunes

La llei estableix que les mútues no assumeixen el pagament de les prestacions econòmiques que puguin derivar de la declaració d'incapacitat permanent. Aquestes seran a càrrec de l'INSS.

Com es tramita aquesta prestació?