L'absentisme a l'empresa

Publicat el: 21/11/2016

Què és l'absentisme?

De manera general, l'absentisme laboral és qualsevol incompliment per part del treballador de la jornada laboral, bé per endarrerir la seva incorporació o avançar la seva sortida diària, bé per no acudir a la feina en una jornada completa o en diverses.

Tipus d'absentisme:

  • Absentisme justificat: consisteix en absències permeses legalment, degudes a incapacitat temporal per contingències laborals o comunes o a permisos legals retribuïts
  • Absentisme injustificat: faltes no justificades o incompliment de l'horari de treball, com a retards, encàrrecs, etc…
  • Absentisme presencial: tot i que l'assalariat va a treballar, dedica una part de la jornada a activitats no relacionades amb la seva tasca. S'hi inclouen les hores improductives, l'ús d'Internet, el telèfon amb fins personals, etc.

Costos de l'absentisme

L'elevat absentisme laboral contribueix a reduir la productivitat d'una empresa i afecta l'eficàcia de la seva organització. Els costos laborals són cada vegada més rellevants: Podem classificar-los en:

  • Costos directes: salaris (treballadors i substituts), prestacions per IT, cotitzacions socials, complements
  • Costos indirectes: organitzatius, formació, disminució de la productivitat, dificulta la planificació. pèrdua de beneficis de Seguretat Social, sancions, recàrrecs..

Et volem ajudar!