Reial decret llei 20/2020
De 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital.

Publicat el: 02/06/2020

L'ingrés mínim vital és una prestació per a llars de qualsevol mida, també les unipersonals. Per a tots els tipus de llar es requerirà almenys un any ininterromput de residència legal i efectiva a Espanya, excepte en les situacions de violència de gènere, tràfic i explotació sexual.

Perquè li sigui reconeguda la prestació, la llar ha de tenir uns ingressos totals inferiors a la renda garantida per al seu tipus d'unitat de convivència. A més, s'exigirà un patrimoni (descomptant l'habitatge habitual) inferior a 3 vegades la renda garantida anual per a una llar unipersonal, amb una escala d'increments per nombre de membres a la llar.

La prestació es percebrà mensualment i es cobrarà en 12 pagues. Es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny, encara que, per a les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos, es concedirà amb efectes retroactius a l'1 de juny.

La sol·licitud es podrà presentar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social o enviant la documentació per correu ordinari.


Modificació de l'article 71.1. f) LGSS (Subministrament d'informació a les entitats gestores de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social):

 “f) Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social facilitaran telemàticament a les entitats gestores responsables de la gestió de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social les dades que puguin afectar al naixement, modificació, conservació o extinció del dret a les mateixes que siguin reconegudes per aquelles.”


Nova redacció a la disposició addicional centèsima quaranta-unena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018:

 «Disposició addicional centena quaranta-unena. Creació de la Targeta Social Digital (abans targeta social universal).

 U. Es crea la Targeta Social Digital, amb l'objectiu de millorar i coordinar les polítiques de protecció social impulsades per les diferents administracions públiques.

 La Targeta Social Digital es destina als usos següents: 

  1. a) La gestió de les dades identificatives de les prestacions socials públiques de contingut econòmic i situacions subjectives incloses en el seu àmbit d'aplicació i dels seus beneficiaris, mitjançant la formació d'un banc de dades automatitzat. 
  1. b) El coneixement coordinat i la cessió de dades entre les entitats i organismes afectats, per tal de facilitar el reconeixement i supervisió de les prestacions socials públiques per ells gestionades. 
  1. c) L'accés i la consulta de les administracions públiques i altres entitats del sector públic integrats en el sistema que gestionin prestacions socials públiques de contingut econòmic. 
  1. d) L'explotació estadística amb la finalitat d'elaborar estudis i formular anàlisis encaminades a la millora de les polítiques socials públiques.

 

Dos. La Targeta Social Digital inclourà la informació actualitzada corresponent a totes les prestacions socials contributives, no contributives i assistencials, de contingut econòmic, finançades amb càrrec a recursos de caràcter públic, i a més recollirà una informació sobre les situacions subjectives previstes en l'apartat Cuatro d'aquesta disposició addicional, i oferirà, partint d'aquesta informació, funcionalitats i utilitats a les diferents administracions públiques i als ciutadans. 

Reglamentàriament, es regularà el procediment perquè els ciutadans puguin utilitzar les funcionalitats i utilitats de la Targeta Social Digital.

Tres. S'atribueix al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, l'administració, la gestió i el manteniment del registre i del sistema informàtic que donarà suport a la Targeta Social Digital i les funcionalitats inherents a aquesta, conforme a les prescripcions contingudes en aquesta disposició addicional i a les seves normes de desplegament reglamentari.

Cuatro. Les administracions públiques, entitats i organismes i empreses públiques responsables de la gestió de les prestacions socials públiques de contingut econòmic enumerades en l'apartat Dos facilitaran a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la informació actualitzada corresponent a les dades identificatives dels titulars de les prestacions econòmiques, així com, quant determinin o condicionin el reconeixement i manteniment del dret a aquelles, dels beneficiaris, cònjuges i altres membres de les unitats familiars, i els imports i classes de les prestacions abonades i la data d'efectes de la seva concessió o reconeixement. 

Els organismes competents dependents del Ministeri d'Hisenda o, si s'escau, de les administracions tributàries forals, dins de cada exercici anual i de conformitat amb l'article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i la normativa foral equivalent, estan obligades a subministrar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social informació relativa als nivells de renda dels ciutadans afectats que es beneficiïn de prestacions socials públiques de contingut econòmic, per a la qual cosa aquest Institut ha de remetre el fitxer de beneficiaris a l'Administració tributària que correspongui en cada cas perquè aquesta inclogui per a cada perceptor el seu nivell de renda. 

Al seu torn, les administracions públiques, les entitats i els organismes amb competències de gestió o de coordinació estatal en matèria de discapacitat, dependència, demanda d'ocupació, família nombrosa i qualsevol altra situació subjectiva rellevant, que així es determini reglamentàriament, han de facilitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la informació actualitzada sobre aquestes situacions en relació amb tots els ciutadans afectats. 

Les previsions anteriors es desenvoluparan conforme al principi de cooperació entre administracions públiques al servei de l'interès general.

Cinc. Les administracions públiques, entitats i els organismes responsables de la gestió de les prestacions socials públiques definides a l'apartat Dos tindran accés a tota la informació de la Targeta Social Digital. Així mateix, el ciutadà tindrà accés a tota la informació registrada sobre la seva persona a la Targeta Social Digital.

Sis. El tractament de dades previst a la Targeta Social Digital es basa en l'interès públic que representa disposar d'un sistema informàtic integrat en què es recullin totes les prestacions socials públiques de contingut econòmic i situacions subjectives rellevants que afectin els ciutadans. La informació continguda a la Targeta se sotmetrà a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de les persones físiques.

Set. Les prestacions socials públiques de caràcter econòmic definides a l'apartat Dos, s'incorporaran de forma gradual a la Targeta Social Digital d'acord amb els terminis, requisits i procediments que s'estableixin mitjançant norma reglamentària.

Vuit. Es faculta el Govern per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per a l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta disposició addicional.»

 

Vigor: 1 de juny de 2020

Descarrega el Reial decret llei 20/2020