20/2020 Errege Lege-dekretua
Maiatzaren 29koa, zeinaren bitartez ezartzen den bizitzeko gutxieneko diru-sarrera.

-an argitaratutakoa: 2020/06/02

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera tamaina guztietako etxebizitzetarako prestazioa da, baita pertsona bakarrekoentzat ere. Etxebizitza mota guztietarako eskatuko da gutxienez etenik gabeko urtebeteko legezkoa eta eraginkorra den bizilekua Espainian, genero-indarkeria, salerosketa edo sexu-esplotazioko egoeretan izan ezik.

Prestazioa aitortzeko, etxeak guztizko diru-sarrera batzuk izan behar ditu, bere bizikidetzako unitate motarako bermatutako errenta baino baxuagoak. Gainera, eskatu egingo da pertsona bakarreko etxe baterako bermatutako urteko errenta baino 3 aldiz baxuagoa den ondarea (ohiko etxebizitza deskontatuz), etxeko kide-kopuruaren gehikuntza eskalarekin.

Hilero jasoko da prestazioa eta kobratu egingo da 12 ordainketetan. Eskatu ahal izango da ekainaren 15etik aurrera, baina lehen hiru hilabeteetan aurkeztutako eskaeretarako, eman egingo da ekainaren 1eko atzeraeraginezko efektuekin.

Eskaera aurkeztu ahal izango da Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoaren bidez edo dokumentazioa bidaliz posta arruntaren bidez.


71.1 artikuluaren aldaketa. f) GSLO (Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoen erakunde kudeatzaileentzako informazio-horniketa):

 "f) Gizarte Segurantzarekin lan egiten duten Mutua kolaboratzaileek telematikoki emango dizkiete Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoen kudeaketaren arduradunak diren erakunde kudeatzaileei horiek aitortzen dituzten jaiotza, aldaketa, mantentzea edo horien eskubidearen iraungitzeari eragiten dieten datuak."


2018. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legearen ehun eta berrogeita batgarren xedapen gehigarriaren idazketa berria:

 «Ehun eta berrogeita batgarren xedapen gehigarria. Txartel sozial digitalaren sorrera (aurrez, txartel sozial unibertsala).

 Bat. Txartel sozial digitala sortu da, administrazio publiko desberdinek sustatutako gizarte-babeseko politikak hobetu eta koordinatzeko helburuarekin.

Txartel sozial digitala hurrengorako erabiliko da:

  1. a) Eduki ekonomikoko gizarte-prestazio publikoen identifikazio-datuen kudeaketa eta bere aplikazio-eremuan eta bere onuradunenean barne hartutako egoera subjektiboak, automatizatutako datu-bankuaren sortzearen bidez.
  1. b) Koordinatutako ezagutza eta datuak lagatzea eraginpeko erakunde eta organismoen artean, horiek kudeatzen dituzten gizarte-prestazio publikoen aitorpen eta gainbegiratzea errazteko.
  1. c) Eduki ekonomikoko gizarte-prestazio publikoak kudeatzen dituzten administrazio publikoen eta sisteman integratutako sektore publikoko beste erakunde batzuen sarrera eta kontsulta.
  1. d) Ustiapen estatistikoa gizarte-politika publikoen hobetzera bideratutako ikerketak lantzeko eta analisiak egiteko.

 

Bi. Txartel sozial digitalak barne hartuko du kotizaziopeko, kotizaziopekoak ez diren eta laguntzako eduki ekonomikoko gizarte-prestazio guztiei dagokien eguneratutako informazioa, zeinak finantzatu egiten diren izaera publikoko baliabideetan zordunketa eginez, eta gainera jaso egingo du xedapen gehigarri honetako Laugarren atalean aurreikusitako egoera subjektiboei buruzko informazio bat, eta eskaini egingo ditu, aipatutako informazio horretan oinarrituz, administrazio publiko desberdinentzako eta hiritarrentzako funtzionaltasun eta baliagarritasunak.

Araudiari jarraituz, arautu egingo da prozedura hiritarrek erabili ahal izan ditzaten Txartel sozial digitalaren funtzionaltasun eta baliagarritasunak.

Hiru. Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioari esleituko zaio, Gizarte Segurantzaren Insitutu Nazionalaren bidez, administrazioa, kudeaketa eta Txartel sozial digitalari euskarria emango dio erregistroaren eta sistema informatikoaren mantentzea eta horri atxikitako funtzionaltasunak, xedapen gehigarri honetan eta araudiaren araberako garapen-arauetan barne hartutako preskripzioen arabera.

Lau. Bigarren atalean zerrendatutako eduki ekonomikoko gizarte-prestazio publikoen arduradunak diren administrazio publikoek, erakundeek eta organismoek eta enpresa publikoek Gizarte Segurantzaren Institu Nazionalari eman egingo diote prestazio ekonomikoen titularren identifikazio-datuei dagokien eguneratutako informazioa, eta baita, zehaztu edo baldintzatzen dutenean horietarako eskubidearen aitorpen eta mantentzea, onuradunen, ezkontideen eta familia-unitateetako beste kideena ere, eta ordaindutako prestazioen zenbateko eta klaseak, eta horren ematearen eta aitorpenaren eragin-data.

Ogasun Ministerioaren menpeko organismo eskudunak, edo behar den kasuan, tributuen foru-administrazioak, urte bakoitzeko ariketaren barruan eta tributuei buruzko lege orokorra den abenduaren 17ko 58/2003 Legearen 95. artikuluaren arabera, eta baliokidea den foru-araudiaren arabera, behartuta daude Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalari informazioa ematera, eduki ekonomikoko gizarte-prestazio publikoak jasotzen dituzten eraginpeko hiritarren errenta-mailari buruzkoa, eta horretarako aipatutako insitutuak igorri egingo dio onuradunen fitxategia kasu bakoitzean dagokion tributuen administraziora, horren bidez barne har dadin jasotzaile bakoitzaren errenta maila.

Era berean, administrazio publiko, erakunde eta organismoak, zeinak kudeaketako edo estatu mailako koordinazioko eskumenak dituzten desgaitasun, menpekotasun, enplegu-eskaera, familia ugari eta beste edozein egoera subjektibo nabarmenen gaian, hala zehazten duenean araudiak, Gizarte Segurantzaren Insitutu Nazionalari emango diote egoera horiei buruzko eguneratutako informazioa, eraginpeko hiritar guztiei dagokienez.

Aurreko aurreikuspenak garatu egingo dira interes orokorraren zerbitzurako administrazio publikoen arteko lankidetza-printzioaren arabera.

Bost. Bigarren atalean definitutako gizarte-prestazio publikoen kudeaketaren arduradunak diren administrazio publiko, erakunde eta organismoek sarrera izango dute Txartel sozial digitalaren informazio guztira. Halaber, hiritarrak sarrera izango du berari buruz Txartel sozial digitalean erregistratutako informazio guztira.

Sei. Txartel sozial digitalean aurreikusitako datuen tratamendua oinarritu egiten da eduki ekonomikoko gizarte-prestazio publiko eta hiritarrei eragiten dieten egoera subjektibo nabarmen guztiak jasotzen dituen integratutako sistema informatiko bat izatearen interes publikoan. Pertsona fisikoen datuen babeserako indarrean dagoen araudiaren eraginpean jarriko da txartelean barne hartutako informazioa.

Zazpi. Bigarren atalean definitutako izaera ekonomikoko gizarte-prestazio publikoak pixkanaka gehitu egingo dira Txartel sozial digitalera araudiaren bidez ezartzen diren epe, baldintza eta prozeduren arabera.

Zortzi. Ahaldundu egingo da gobernua behar diren xedapenak emateko, horrela, xedapen gehigarri horren aplikazioa eta garapena burutun dadin.»

 

Indarra: 2020ko ekainaren 1a

Deskargatu 20/2020 Errege Lege-dekretua