20/2020 errege Lege-dekretua
Maiatzaren 29koa, zeinaren bitartez ezartzen den bizitzeko gutxieneko diru-sarrera.

-an argitaratutakoa: 2020/06/02

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera tamaina guztietako etxebizitzetarako prestazioa da, baita pertsona bakarrekoentzat ere. Etxebizitza mota guztietarako eskatuko da gutxienez etenik gabeko urtebeteko legezkoa eta eraginkorra den bizilekua Espainian, genero-indarkeria, salerosketa edo sexu-esplotazioko egoeretan izan ezik.

Prestazioa aitortzeko, etxeak guztizko diru-sarrera batzuk izan behar ditu, bere bizikidetzako unitate motarako bermatutako errenta baino baxuagoak. Gainera, eskatu egingo da pertsona bakarreko etxe baterako bermatutako urteko errenta baino 3 aldiz baxuagoa den ondarea (ohiko etxebizitza deskontatuz), etxeko kide-kopuruaren gehikuntza eskalarekin.

Hilero jasoko da prestazioa eta kobratu egingo da 12 ordainketetan. Eskatu ahal izango da ekainaren 15etik aurrera, baina lehen hiru hilabeteetan aurkeztutako eskaeretarako, eman egingo da ekainaren 1eko atzeraeraginezko efektuekin.

Eskaera aurkeztu ahal izango da Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoaren bidez edo dokumentazioa bidaliz posta arruntaren bidez.


71.1 artikuluaren aldaketa. f) GSLO (Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoen erakunde kudeatzaileentzako informazio-horniketa):

 “f) Gizarte Segurantzarekin Mutua Kolaboratzaileek Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoen kudeaketaren arduradunak telematikoki erakunde kudeatzaileetara erraztuko dute beraiei eskubidearen jaiotza, aldaketa, kontserbazio edo suntsipenera eragina izan ahal diete datuak onartuak izan haiek.”


2018. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legearen ehun eta berrogeita batgarren xedapen gehigarriaren idazketa berria:

 «Xedapen gehigarri ehungarrenak berrogeita batgarrena. Sorkuntza Txartel Sozial Digitalaren (lehenago txartel sozial unibertsala).

 Bat. Txartel sozial digitala sortu da, administrazio publiko desberdinek sustatutako gizarte-babeseko politikak hobetu eta koordinatzeko helburuarekin.

 Txartel Sozial Digitala hurrengo erabileretara zuzenduko da: 

  1. a) eduki ekonomikoaren eta egoera subjektiboen gizarte-prestazio publikoen datu identifikatzaileen kudeaketa barne bere aplikazio-eremuan eta bere onuradunen, prestakuntzaren bidez automatizatutako datu-banku baten. 
  1. b) koordinatutako ezagutza eta erakundeen arteko datuen lagapena eta erasandako erakundeak, gizarte-prestazio publikoen onespena eta gainbegiratzea errazteko asmoz haiengatik kudeatutakoak. 
  1. c) sarbidea eta herri administrazioen kontsulta eta sektore publikoaren beste erakunde batzuk sisteman integratutakoak eduki ekonomikoaren gizarte-prestazio publikoak. kudea ditzaten 
  1. d) Ustiapen estatistikoa gizarte-politika publikoen hobetzera bideratutako ikerketak lantzeko eta analisiak egiteko.

 

Bi. Txartel Sozial Digitalak guztien dagokionean informazio eguneratua barne hartuko du gizarte-prestazio kontributiboak, kotizatu gabekoak eta asistentziazkoak, eduki ekonomikoaren, izaera publikoaren baliabideen kontura finantzatutakoak, eta gainera egoera subjektiboen inguruan informazio bat jasoko du atalean aurreikusitakoak xedapen gehigarri honen Lau, eta eskainiko du, informazio honetan oinarriturik, herri administrazio desberdinei funtzionaltasunak eta erabilgarritasunak eta herritarrei. 

Araudiari jarraituz, arautu egingo da prozedura hiritarrek erabili ahal izan ditzaten Txartel sozial digitalaren funtzionaltasun eta baliagarritasunak.

Hiru. Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioari esleituko zaio, Gizarte Segurantzaren Insitutu Nazionalaren bidez, administrazioa, kudeaketa eta Txartel sozial digitalari euskarria emango dio erregistroaren eta sistema informatikoaren mantentzea eta horri atxikitako funtzionaltasunak, xedapen gehigarri honetan eta araudiaren araberako garapen-arauetan barne hartutako preskripzioen arabera.

Lau. Herri administrazio, erakundeak eta erakundeak eta gizarte-prestazio publikoen kudeaketaren enpresa publiko arduradunak atalean zenbatutako eduki ekonomikoaren Bi Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalera datu identifikatzaileei dagokion informazio eguneratua erraztuko dute prestazio ekonomikoen tituluen eta halaber, cuando zehaztu edo baldintzatu eskubidearen onespena eta mantentzea haiei, onuradunen, ezkontideak eta familia-unitateen beste kide batzuk, eta prestazio harpidedunen zenbatekoak eta motak eta bere ematearen ondorioetarako data edo onespena. 

Los erakunde eskudun menpekoak Ogasun Ministerioa edo, bere kasuan, zerga-administrazio foralen, urteko ariketa bakoitzaren barruan eta 58/2003 Legeko 95. artikuluaren arabera, abenduaren 17ko, Orokor Zergaduna, eta araudi foral baliokidea, ematera derrigortutakoak daude mailei buruzko informazio Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalera errentaren erasandako herritarren mesede egin eduki ekonomikoaren gizarte-prestazio publikoen, eta horretarako esanda Institutua dagokion zerga-administraziora onuradunen fitxategia bidaliko du kasu bakoitzean para honek barne hartu errentaren bere maila. jasotzaile bakoitzarentzat 

Aldi berean, las herri administrazio, erakundeak eta erakundeak estatukoa kudeaketa edo koordinazioaren eskuduntzekin ezintasunaren arloan, menpekotasuna, enplegu-eskaria, familia ugaria eta beste egoera subjektibo bat garrantzitsua, horrela arauen arabera, zehaztu da Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalera informazio eguneratua erraztuko dute sobera guztien dagokionezean egoera hauek erasandako herritarrak. 

Aurreko aurreikuspenak garatu egingo dira interes orokorraren zerbitzurako administrazio publikoen arteko lankidetza-printzioaren arabera.

Bost. Bigarren atalean definitutako gizarte-prestazio publikoen kudeaketaren arduradunak diren administrazio publiko, erakunde eta organismoek sarrera izango dute Txartel sozial digitalaren informazio guztira. Halaber, hiritarrak sarrera izango du berari buruz Txartel sozial digitalean erregistratutako informazio guztira.

Sei. Txartel sozial digitalean aurreikusitako datuen tratamendua oinarritu egiten da eduki ekonomikoko gizarte-prestazio publiko eta hiritarrei eragiten dieten egoera subjektibo nabarmen guztiak jasotzen dituen integratutako sistema informatiko bat izatearen interes publikoan. Pertsona fisikoen datuen babeserako indarrean dagoen araudiaren eraginpean jarriko da txartelean barne hartutako informazioa.

Zazpi. Bigarren atalean definitutako izaera ekonomikoko gizarte-prestazio publikoak pixkanaka gehitu egingo dira Txartel sozial digitalera araudiaren bidez ezartzen diren epe, baldintza eta prozeduren arabera.

Zortzi. Ahaldundu egingo da gobernua behar diren xedapenak emateko, horrela, xedapen gehigarri horren aplikazioa eta garapena burutun dadin.»

 

Indarra: 2020ko ekainaren 1a

Deskargatu 20/2020 Errege Lege-dekretua