Reial Decret llei 15/2020
De 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació

Publicat el: 22/04/2020

El Reial Decret llei té per objecte respondre a les necessitats de suport reforçat derivades de la prolongació d'aquesta situació excepcional, protegir i donar suport al teixit productiu i social, minimitzar l'impacte i de facilitar que l'activitat econòmica es recuperi quant comenci a remetre aquesta situació d'emergència de salut pública, per a això s'aprova un nou paquet de mesures que reforça, complementa i amplia les anteriorment adoptades i se centra en el dono suport a les empreses i als treballadors.

Novetats a destacar:

1. Modificació de l'IVA de determinats materials sanitaris que serà d'un 0% fins al 31 de juliol de 2020 (art. 8 i annex del Reial Decret llei 15/2020).

2. Pròrroga de dos mesos del treball a distància (art. 15).

3. Autònoms: les disposicions Addicionals Dècima i Onzena estableixen que els treballadors i treballadores autònomes que tenien de termini fins al mes de juny de 2019 per fer l'opció per alguna Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social. Un col·lectiu d'uns 50.000 autònoms no ho van fer i en aquests moments han de fer de forma massiva la sol·licitud de cessament d'activitat per la qual cosa es disposa en aquest reial decret llei que poden optar per una Mútua al temps de sol·licitar el cessament, i així garantir que la nova entitat els pugui reconèixer el dret i facilitar la seva tramitació, aquest termini finalitzarà als tres mesos de la fi de l'estat d'alarma.

Igualment, poden sol·licitar la prestació de la incapacitat temporal a partir d’aquest moment també en la mútua per la qual optin.

Si no fan l'opció en termini s'entendrà que ha optat per la mútua amb major nombre de treballadors autònoms associats en la província del domicili de l'interessat, produint-se automàticament l'adhesió amb efecte des del dia primer del segon mes següent a la finalització del termini de tres mesos a què es refereix el paràgraf anterior. Per tal de fer efectiva aquesta adhesió, l'Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a aquesta mútua les dades del treballador autònom que siguin estrictament necessaris.

4. Prestació per Cessament d'activitat Es modifica el 17.7 del Reial Decret llei 8/2020.

5. Agraris Compte Pròpia (Disp. Transitòria Sisena) Modificació en la cotització d'aquest col·lectiu.

6. Modificació de la Llei de Contractes del Sector Públic: Obertura de sobres electrònics (Disp. Final Setena).

7. Modificació LLISES règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes en matèria crisi covinya-19 (Disp. Final Novena).

MESURES PER REDUIR ELS COSTOS OPERATIUS DE PIMES I AUTÒNOMS (Cap. I, arts. 1 a 5)

La falta d'ingressos o la minoració dels mateixos durant el període que duri l'estat d'alarma pot donar lloc a la incapacitat financera d'autònoms i pimes per fer front al compliment, total o parcial, de les seves obligacions de pagament de renda de locals en lloguer que posa seriosament risc la continuïtat de les seves activitats. 

Sense acord entre les parts, la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans no preveu causa alguna d'exclusió del pagament de la renda per força major o per declaració d'estat d'alarma o altres causes, llevat d'en el que ha referit en el seu article 26, relatiu a l'habitabilitat de l'habitatge derivada de l'execució d'obres, que pot ser aplicable als locals de negoci via article 30 d'aquesta Llei. 

Procedeix a una regulació específica en línia amb la clàusula «rebus sic stantibus», d'elaboració jurisprudencial, que permet la modulació o modificació de les obligacions contractuals si concorren els requisits exigits: imprevisibilitat i inevitabilitat del risc derivat, excessiva onerositat de la prestació deguda i bona fe contractual. 

Es considera convenient oferir una resposta que permeti abordar aquesta situació i regular un procediment perquè les parts puguin arribar a un acord per a la modulació del pagament de les rendes dels lloguers de locals.


MESURES FISCALS (Cap. III, arts. 8 a 12)

1. IVA (art. 8): fins al 31 de juliol s'estableix un tipus impositiu del 0% per al subministrament de material sanitari aplicable als entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries d'aquest tipus de béns dels quals destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris. No obstant això, l’aplicació d’un tipus impositiu del zero per cent no determina la limitació del dret a la deducció de l’impost sobre el valor afegit suportat pel subjecte passiu que efectua l’operació. En l'annex de la Reial decret Llei s'especifica el material a què se li aplicarà.

2. impost sobre societats : es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents del qual volum d'operacions no hagi superat la quantitat de 600.000 euros exerceixin l'opció per fer els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins el termini ampliat per l'esmentat Reial Decret llei 14/2020 del pagament fraccionat determinat per aplicació de l'esmentada modalitat de base imposable. Per als contribuents que no hagin pogut exercir l'opció d'acord amb l'anterior i del qual import net del volum de negoci no sigui superior a 6.000.000 d'euros es preveu que l'opció pugui fer-se en el termini del pagament fraccionat que hagi de presentar-se els 20 primers dies del mes d'octubre de 2020, determinat. Aquesta mesura no és aplicable per als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat al capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

3. IRPF i IVA: s'adapten, de forma proporcional al període temporal afectat per la declaració de l'estat d'alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l'ingrés a compte del règim simplificat de l'impost sobre el valor afegit, que, en estar calculats sobre signes, índexs o mòduls, prèviament determinats en situació de normalitat, comportarien unes quanties no ajustades a la realitat dels seus ingressos actuals.


MESURES PER FACILITAR L'AJUST DE L'ECONOMIA I PROTEGIR EL TREBALL (Cap. IV, arts. 13 a 21)

Destaquem la mesurada recollida en l'article 15 per la qual es prorroga per dos mesos més la prestació de serveis mitjançant el treball a distància recollides en el Reial Decret llei 8/2020.


MESURES DE PROTECCIÓ DELS CIUTADANS (Cap. V, arts. 22 a 26)

1. Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral durant el període de prova produïda durant la vigència de l'estat d'alarma:

L’extinció de la relació laboral durant el període de prova a instància de l’empresa, produïda a partir del dia 9 de març de 2020, té la consideració de situació legal de desocupació independentment de la causa per la qual s’hagi extingit la relació laboral anterior.

Així mateix, es trobaran en situació legal de desocupació i en situació assimilada a l'alta, les persones treballadores que haguessin resolt voluntàriament la seva última relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d'un contracte laboral per part d'una altra empresa, si aquesta hagués desistit del mateix com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19. La situació legal de desocupació s'acreditarà mitjançant comunicació escrita per part de l'empresa a la persona treballadora desistint de la subscripció del contracte laboral compromès com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID 19.

2. Normes sobre disponibilitat excepcional dels plans de pensions en situacions derivades de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19: Podran sol·licitar fer efectius els seus drets consolidats, els partícips dels plans de pensions del sistema individual i associat, i els partícips dels plans de pensions del sistema de treball d'aportació definida o mixtos per a aquelles contingències definides en règim d'aportació definida.

3. Els partícips dels plans de pensions del sistema de treball de la modalitat de prestació definida o mixtos també podran disposar, per a aquelles contingències definides en règim de prestació definida o vinculades a la mateixa, dels drets consolidats en cas d'estar afectats per un ERTO, la suspensió d'obertura al públic d'establiments o el cessament d'activitat, derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, quan el permeti el compromís per pensions i el prevegin les especificacions del pla aprovades per la seva comissió de control en les condicions que aquestes estableixin.

4. Cotització en situació d'inactivitat en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social (art. 25) Amb efectes des de l'u de gener de 2020, als treballadors que haguessin fet un màxim de 55 jornades reals cotitzades l'any 2019, se'ls aplicarà als quotes resultants durant els períodes d'inactivitat el 2020 una reducció del 19,11%.


SUSPENSIÓ DE TERMINIS EN L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL (Disposició Addicional Segona)

1. El període de vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, no computarà a l'efecte dels terminis de durada de les actuacions comprovatòries de la ITSS. Així mateix, no computarà tal període en la durada dels terminis fixats pels funcionaris del Sistema d'ITSS per al compliment de qualssevol requeriments. S'exceptuen aquelles actuacions comprovatòries i aquells requeriments i ordres de paralització derivats de situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o aquelles que per la seva gravetat o urgència resultin indispensables per a la protecció de l'interès general, en aquest cas es motivarà degudament, donant trasllat de tal motivació a l'interessat.

2. Durant el període de vigència de l'estat d'alarma, i les seves possibles pròrrogues, queden suspesos els terminis de prescripció de les accions per exigir responsabilitats en el que fa referència al compliment de la normativa d'ordre social i de Seguretat Social.

3. Tots els terminis relatius als procediments regulats en el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret 928/1998, de 14 de maig, estan afectats per la suspensió de terminis administratius prevista en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març.


OPCIÓ PER UNA MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS DEL RÈGIM ESPECIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS QUE HAGUESSIN OPTAT INICIALMENT PER UNA ENTITAT GESTORA. (Disp. Ad. Dècima)

Els treballadors inclosos en l'àmbit d'aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms que no haguessin exercitat l'opció prevista en l'article 83.1.b) text refós de la LGSS ni l'opció per una mútua, en virtut del que disposa l'apartat 7 de l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del covinya-19, hauran d'acomplir el que disposa l'article 83.1.b), exercitant l'opció i formalitzant el corresponent document d'adhesió en el termini de tres mesos des de la finalització de l'estat d'alarma. Aquesta opció té efectes des del dia primer del segon mes següent a la finalització d’aquest termini de tres mesos.

Una vegada transcorregut el termini per dur a terme l'opció prevista en el paràgraf anterior sense que el treballador hagués formalitzat el corresponent document d'adhesió, s'entendrà que ha optat per la mútua amb major nombre de treballadors autònoms associats en la província del domicili de l'interessat, produint-se automàticament l'adhesió amb efecte des del dia primer del segon mes següent a la finalització del termini de tres mesos a què es refereix el paràgraf anterior. Per tal de fer efectiva aquesta adhesió, l'Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a aquesta mútua les dades del treballador autònom que siguin estrictament necessaris.

La Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social notificarà al treballador l'adhesió amb indicació expressa de la data d'efectes i la cobertura per les contingències protegides.


EFECTES EN LA INCAPACITAT TEMPORAL DE L'OPCIÓ PER UNA MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL REALITZADA PELS TREBALLADORS DEL RÈGIM ESPECIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS PER CAUSAR DRET A LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT REGULADA EN L'ARTICLE 17 DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE març, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT AL IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19 (Disp. Ad. Onzena)

L'opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de treballadors del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms realitzada per causar dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en l'article 17 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del covinya-19, donarà lloc a què la mútua col·laboradora per la qual hagi optat el treballador autònom assumeixi la protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària per cessament d'activitat així com de la resta de prestacions derivades de les contingències per les quals s'hagi formalitzat la cobertura, incloent el subsidi per incapacitat temporal de la qual baixa mèdica sigui emesa amb posterioritat a la data de formalització de la protecció amb aquesta mútua i derivi de la recaiguda d'un procés d'incapacitat temporal anterior coberta amb l'entitat gestora.

La responsabilitat del pagament de les prestacions econòmiques derivades dels processos que estiguin en curs en el moment de la data de formalització de la protecció a què es refereix el paràgraf primer segueix corresponent a l’entitat gestora.


MODIFICACIÓ DE LA LLEI 37/1992, DE 28 DE desembre, DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. (Disp. Final Segona)

Es modifica el número 2n de l'apartat dos.1 de l'article 91 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, es redueix al 4 per cent el tipus impositiu aplicable als mateixos, a la vegada que s'elimina la discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic.


MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI SOBRE INFRACCIONS I SANCIONS EN L'ORDRE SOCIAL, APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 5/2000, DE 4 D'agost. (Disp. Final Tercera)

Es regula la sanció dels comportaments de les empreses que presentin sol·licituds relacionades amb la crisi de la COVINYA - 19 que continguin falsedats i incorreccions en les dades facilitades i s'estableix una responsabilitat empresarial que implica la devolució, per part de l'empresa, de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors i treballadores, quan no mitjanci dol o culpa d'aquests. Modifica l'art. 23. 2, 23.3 i afegeix el 43.3. 

«art.23.1 c) Efectuar declaracions, o facilitar, comunicar o consignar dades falses o inexactes que donin lloc a què les persones treballadores obtinguin o gaudeixin indegudament prestacions, així com la connivència amb els seus treballadors/es o amb les altres persones beneficiàries per a l'obtenció de prestacions indegudes o superiors a què procedeixin en cada cas, o per eludir el compliment de les obligacions que a qualsevol d'ells correspongui en matèria de prestacions».

«art. 23.2. En el supòsit d'infraccions molt greus, s'entendrà que l'empresa incorre en una infracció per cadascuna de les persones treballadores que hagin sol·licitat, obtingut o gaudeixin fraudulentament de les prestacions de Seguretat Social.

Sense perjudici del que estableix l’article 43.3, en les infraccions que assenyalen els paràgrafs a), c) i e) de l’apartat anterior, l’empresa ha de respondre solidàriament de la devolució de les quantitats percebudes indegudament per la persona treballadora.

Les empreses que contractin o subcontractin la realització d’obres o serveis corresponents a l’activitat pròpia han de respondre solidàriament de les infraccions a què es refereix l’apartat 1.a) anterior, comeses per l’empresa contractista o subcontractista durant tot el període de vigència de la contracta.

En les infraccions assenyalades a l'apartat 1.h), les entitats de formació o aquelles que assumeixin l'organització de les accions formatives programades per les empreses i els sol·licitants o beneficiaris de subvencions i ajudes públiques, respondran solidàriament de la devolució de les quantitats gaudides de forma indeguda per cada acció formativa».

Tres. S'afegeix un apartat 3 a l'article 43, amb la següent redacció: 

«43.3. En el cas de la infracció prevista en l'article 23.1.c), l'empresa respondrà directament de la devolució de les quantitats indegudament percebudes per la persona treballadora, sempre que no concorri dol o culpa d'aquesta».


MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 8/2015, DE 30 D'octubre. (Disposició final sisena)

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 324 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, amb la redacció següent: 

«1. Quedaran inclosos en aquest sistema especial els treballadors a què es refereix l'article anterior que siguin titulars d'explotacions agràries i facin en elles laboris agràries de forma personal i directa, encara que ocupin treballadors per compte d'altri, sempre que no es tracti de més de dos treballadors que cotitzin amb la modalitat de bases mensuals o, de tractar-se de treballadors que cotitzin amb la modalitat de bases diàries, a què es refereix l'article 255, que el número total de jornades reals efectivament realitzades no superi les cinc-centes quaranta-sis en un any, computat des de l'1 de gener a 31 de desembre de cada any. El nombre de jornades reals s’ha de reduir proporcionalment en funció del nombre de dies d’alta del treballador per compte propi agrari en aquest sistema especial durant l’any natural de què es tracti.

Les limitacions en l’ocupació de treballadors per compte d’altri a què es refereix el paràgraf anterior s’entenen aplicables per cada explotació agrària.

2. Als efectes que preveu aquest sistema especial, s'entén per explotació agrària el conjunt de béns i drets organitzats pel seu titular en l'exercici de l'activitat agrària, i que constitueix en si mateixa una unitat tecnicoeconòmica, i la persona titular o titulars de l'explotació ho poden ser per la seva condició de propietària, arrendatària, parcera, cessionària o un altre concepte anàleg, de les finques o elements materials de l'explotació agrària respectiva.

Sobre això s’entén per activitat agrària el conjunt de treballs que es requereix per obtenir productes agrícoles, ramaders i forestals.

Per a aquests efectes previstos en aquest sistema especial, es considerarà activitat agrària la venda directa per part de l'agricultora o agricultor de la producció mateixa sense transformació o la primera transformació dels mateixos del qual producte final estigui inclòs en l'annex I de l'article 38 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, dins els elements que integrin l'explotació, en mercats municipals o en llocs que no siguin establiments comercials permanents, considerant-se també l'activitat agrària tota aquella que impliqui la gestió o la direcció i gerència de l'explotació».


MODIFICACIÓ DE LA LLEI 9/2017, DE 8 DE novembre, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, PER LA QUAL ES TRANSPOSEN AL ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL LES DIRECTIVES DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL 2014/23/UE, DE 26 DE febrer DE 2014. (Disposició final setena)

Es modifica la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, que queda redactada de la manera següent: 

«L’obertura dels sobres o els arxius electrònics que contenen la proposició s’ha de fer per l’ordre que sigui procedent de conformitat amb el que estableix l’article 145 en funció del mètode aplicable per valorar els criteris d’adjudicació que estableixen els plecs. Els ha d'obrir la mesa de contractació a què es refereix l'apartat 6 de l'article 326 d'aquesta Llei. En qualsevol cas, serà públic l'acte d'obertura dels sobres o arxius electrònics que continguin la part de l'oferta avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules establertes en els plecs, llevat de quan es prevegi que en la licitació puguin usar-se mitjans electrònics. A aquest efecte, el model d’oferta que figuri com a annex al plec ha de contenir aquests aspectes.»


MODIFICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE març, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT AL IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL covinya-19. Disposició final vuitena.

Es modifica el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, de la següent manera: 

GESTIÓ CESSAMENT ACTIVITAT MÚTUES: L'apartat 7 de l'article 17 queda redactat de la següent manera:

 «7. La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores con la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina.

Els treballadors autònoms que no haguessin exercit l'opció prevista en l'article 83.1.b) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, hauran de, per causar dret a aquesta prestació, presentar la sol·licitud davant una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, entenent-se des d'aquest moment realitzat l'opció prevista en l'esmentat article amb efectes del primer dia del mes en què es causi el dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat. Juntament amb la sol·licitud de la prestació hauran de formalitzar la corresponent adhesió amb aquesta mútua, que inclourà la cobertura de les contingències professionals, incapacitat temporal per contingències comunes i la prestació de cessament d'activitat que fins al moment tinguessin cobertes amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social i amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

La Tresoreria General de la Seguretat Social prendrà nota d'aquestes opcions en funció de les comunicacions que li facin les mútues col·laboradores sobre el reconeixement de les prestacions extraordinàries o a través de qualsevol altre procediment que pugui establir la Tresoreria General de la Seguretat Social ». 


 SUSPENSIONS CONTRACTE I REDUCCIONS JORNADA CAUSA COVID-19.

L'apartat 1 de l'article 22 queda redactat de la forma següent: 

«Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència de la COVID-19, inclosa la declaració l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

En relació amb les activitats que hagin de mantenir-se d'acord amb la declaració de l'estat d'alarma, unes altres normes de rang legal o les disposicions dictades per les autoritats delegades en virtut del que preveu l'article 4 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'entendrà que concorre la força major descrita en el paràgraf anterior pel que fa a les suspensions de contractes i reduccions de jornada aplicables a la part d'activitat no afectada per les esmentades condicions de manteniment de l'activitat». 


PROTECCIÓ DESOCUPACIÓ FIXES DISCONTINUS. L'apartat 6 de l'article 25 queda redactat de la següent manera: 

«6. L'aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació a les treballadores i els treballadors fixos-discontinus i a què fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, es farà en els següents termes:

a) En cas que l'empresa en què presten serveis hagi adoptat la decisió de suspendre el contracte o reduir la jornada com a resultat dels procediments regulats en els articles 22 i 23 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, les persones treballadores afectades podran beneficiar-se de les mesures establertes en l'apartat 1 d'aquest article.

Els treballadors fixos discontinus i aquells que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, que es trobin en període d'inactivitat productiva, i per això, a l'espera de l'arribada de la data en què procediria la seva crida i reincorporació efectiva de no mitjançar la crisi de la COVID-19, podran beneficiar-se també de les mesures disposades en l'apartat 1 d'aquest article

b) Les persones treballadores que, sense estar en la situació de l'apartat anterior, vegin interrompuda la seva prestació de serveis com a conseqüència de l'impacte de la COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d'activitat, i com a conseqüència d'això passin a ser beneficiaris de la prestació per desocupació, podran tornar a percebre-la, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal de desocupació. Per determinar el període que, si no hagués concorregut aquesta circumstància, hauria estat d’activitat laboral, cal atenir-se al treballat efectivament per la persona treballadora durant l’any natural anterior sobre la base del mateix contracte de treball. En cas que sigui el primer any, cal atenir-se als períodes d’activitat d’altres persones treballadores comparables en l’empresa. Aquesta mesura s’ha d’aplicar al mateix dret consumit, i l’ha de reconèixer d’ofici l’entitat gestora quan l’interessat en sol·liciti la represa.

c) Les persones treballadores que acreditin que, com a conseqüència de l'impacte del covinya-19, no han pogut reincorporar-se a la seva activitat en la data que estava prevista i fossin beneficiaris de prestacions en aquell moment, no veuran suspès el dret a la prestació o al subsidi que vinguessin percebent. 

Si en la data en què s’haurien d’haver reincorporat a l’activitat no estan percebent prestacions per desocupació perquè les han exhaurit, però acrediten el període cotitzat necessari per obtenir una nova prestació contributiva, la certificació empresarial de la impossibilitat de la reincorporació constitueix una situació legal de desocupació per al reconeixement del dret a la prestació esmentada.

A les persones treballadores a què es refereix aquest paràgraf els és aplicable la reposició del dret a la prestació prevista a la lletra b) d’aquest apartat.

d) Els treballadors que hagin vist interrompuda la seva activitat i els que no haguessin pogut reincorporar-se a la mateixa com a conseqüència del covinya-19 i faltessin del període d'ocupació cotitzat necessari per obtenir la prestació per desocupació, tindran dret a una nova prestació contributiva, que podrà percebre's fins a la data en què tingui lloc la incorporació al seu lloc de treball, amb un límit màxim de 90 dies. La quantia mensual de la nova prestació serà igual a la de l'última mensualitat de la prestació contributiva percebuda, o, si escau, a la quantia mínima de la prestació contributiva. El mateix dret tindran qui durant la situació de crisi derivada del covinya-19 esgotin les seves prestacions per desocupació abans de la data en què tingui lloc la incorporació al seu lloc de treball i faltin de cotitzacions suficients per al reconeixement d'un nou dret, en aquest cas, la certificació empresarial d'impossibilitat de reincorporació constituirà nova situació legal de desocupació. En aquest supòsit, no els resultarà d'aplicació el que preveu la lletra b) d'aquest apartat quan acreditin una nova situació legal de desocupació».


MODIFICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE març, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER FER FRONT AL COVID-19 (Disposició final dècima)

Destaquem la modificació de l'art. 35. Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social. 

1. Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social o els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), sempre que no tinguessin altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social del qual termini reglamentari d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, en els termes i condicions establertes en la normativa de Seguretat Social, però amb les següents particularitats:

1a. Serà aplicable un interès del 0,5% en comptes del previst en l'article 23.5 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

2a. Les sol·licituds d'ajornament hauran d'efectuar-se abans dels transcurs dels deu primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d'ingrés anteriorment assenyalats.

3a. L'ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, independentment dels mesos que comprengui, s'amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent a què aquella s'hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats.

4a. La sol·licitud d'aquest ajornament determinarà la suspensió del procediment recaptatori respecte als deutes afectats pel mateix i que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social fins que es dicti la corresponent resolució.

2. L'ajornament a què es refereix aquest article serà incompatible amb la moratòria regulada en l'article anterior. Les sol·licituds d'ajornament per períodes pel que fa als que també s'hagi sol·licitat l'esmentada moratòria es tindran per no presentades, si al sol·licitant se li ha concedit aquesta última».

 

Vigor: 23 d'abril de 2020.

Descàrrega el Reial Decret llei 15/2020