Consultoria en prevenció

Publicat el: 14/01/2016

Els serveis de consultoria de Mutua Universal estan especialitzats en:

Ergonomia

Les empreses associades poden efectuar consultes per millorar ergonòmicament els seus llocs i processos de treball: 

 • Assessorament tècnic per millorar ergonòmicament el lloc de treball.
 • Orientació sobre la millor alternativa en seleccionar un procés, una eina o un element en el procés productiu.

Aquest servei, el presten els ergònoms del Laboratori d'Ergonomia de l'Àrea de Prevenció. Per fer-ho, l'empresa s'adreça al tècnic de prevenció o bé aquest en detecta la necessitat. El tècnic coordina la col·laboració dels ergònoms del Laboratori per a la recollida d'informació prèvia. Es visita l'empresa per prendre dades de camp (postures, moviments i esforços que fa el treballador), se simulen les condicions al taller del Laboratori d'Ergonomia i/o virtualment a l'ordinador. L'empresa rep un informe amb la resposta a la seva consulta.


Seguretat química

Donar suport tècnic a les persones responsables de la prevenció de riscos laborals a les empreses, en relació amb l'aplicació de la nova normativa espanyola i europea de productes químics.

Contingut i desenvolupament de l'activitat:

 • Consultoria REACH: Atenció a consultes sobre l'aplicació del Reglament (CE) núm. 1907/2006 REACH (Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies Químiques). Aquest Reglament estableix les condicions de posada en el mercat i d'utilització de les substàncies i barreges químiques per garantir un més alt nivell de protecció de la salut humana i del medi ambient.
 • Consultoria CLP: Atenció a consultes sobre l'aplicació del Reglament (CE) núm. 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. Aquest Reglament incorpora a Europa el sistema harmonitzat establert a àmbit mundial per classificar, etiquetar i envasar les substàncies i les mescles de productes químics. Actualment s'aplica a substàncies des del 2010, i des del 2015 també és obligatòria la seva aplicació a les mescles.

Aspectes psicosocials

Assessorament sobre les condicions de treball de l'entorn psicosocial i sobre les eines individuals més adequades en la prevenció de l'estrès, amb la intenció de millorar el benestar i la salut dels treballadors i minimitzar la seva exposició a factors de risc psicosocial.

Les empreses associades poden efectuar consultes per millorar els aspectes psicosocials de la seva organització sobre, entre altres:

 • Assessorament sobre les condicions de treball de l'entorn psicosocial (bàsicament, organització i contingut del treball i relacions humanes) amb la finalitat de millorar la salut dels treballadors i eliminar o minimitzar la seva exposició a factors de risc psicosocial.
 • Assessorament en la identificació de debilitats i fortaleses organitzatives.
 • Assessorament sobre resultats de l'avaluació de riscos psicosocials: orientació sobre recomanacions que ajudin a potenciar el desenvolupament d'estils de vida saludables en matèria psicosocial, etc.
 • Assessorament sobre mètodes d'avaluació psicosocial.
 • Assessorament a l'empresa davant requeriments de la Inspecció de Treball, relacionats amb riscos de naturalesa psicosocial.

Salut laboral i promoció de la salut

Les empreses associades poden efectuar consultes per millorar la salut dels seus treballadors, tant des d'un punt de vista laboral com de promoció de la salut.

 • Assessorament tècnic.
 • Orientació sobre diferents alternatives a aplicar en funció dels objectius de l'empresa amb relació a la salut dels seus treballadors.
 • Assessorament per implantar campanyes de promoció de la salut.

En determinades ocasions i en funció de la consulta, es dóna una solució multidisciplinari coordinant salut laboral, factors ambientals, ergonomia i psicologia.