Cancerígens i REACH

Publicat el: 01/02/2017

El reglament REACH aposta per la prevenció de l'exposició a agents cancerígens. L'ús de les substàncies classificades com a cancerígenes serà progressivament sotmès a autorització i restricció. La millor mesura de prevenció és la seva substitució.

Publicat el: 27/12/2018

El Reglament REACH és el gran marc per a totes les substàncies químiques a Europa, perilloses o no. REACH estableix el registre de les substàncies i els seus usos, la seva avaluació, autorització i/o restricció.

En funció de la seva perillositat, el seu ús pot requerir autorització, estar restringit o fins i tot prohibit completament.  

La informació bàsica i els requisits principals en matèria de seguretat i salut relatius a l'ús d'agents químics han de comunicar-se a les empreses a través de les fitxes de dades de seguretat (FDS). Les FDS són una de les fonts d'informació més importants sobre els productes químics. Els proveïdors han de proporcionar a les persones empresàries la informació que necessiten per dur a terme les avaluacions de risc, informar i instruir les persones treballadores i adoptar les mesures adequades per mitigar els riscos.

Per a més informació o dubtes sobre substàncies, REACH, CLP o Biocides consultar la TIRA (Agència Europea de productes químics):