Assessorament, consultoria i sensibilització

Publicat el: 14/12/2015

Oferim un conjunt de serveis d'alt valor afegit que estan dissenyats per resoldre els dubtes de professionals amb responsabilitats de prevenció en l'empresa.

Publicat el: 12/01/2022

Assessorament en prevenció

L'assessorament en prevenció és una activitat dirigida a professionals de serveis de prevenció propis/mancomunats i designats, per resoldre els dubtes que sorgeixen en desenvolupar i gestionar les seves activitats preventives:

  • Elaboració i implantació de plans i programes de prevenció.
  • Identificació de les necessitats formatives de les persones treballadores.
  • Investigació d'accidents i malalties professionals.
  • Actuació en emergències.
  • Avaluació de riscos.
Publicat el: 14/01/2016

Consultoria en prevenció

La consultoria és una activitat d'assessorament i suport tècnic d'alt valor afegit dirigida al personal tècnic de prevenció, així com al personal d'enginyeria i personal responsable tècnic o mèdic de l'empresa, amb relació a aspectes de prevenció que presenten una complexitat tècnica elevada.

Els serveis de consultoria en prevenció estan especialitzats en:

  • Ergonomia.
  • Seguretat química.
  • Psicosociologia.
  • Salut laboral i promoció de la salut.
Publicat el: 14/01/2016

Activitats de sensibilització

Les activitats de sensibilització amb relació a la prevenció tenen com a objectiu aconseguir un grau de conscienciació adequat davant els riscos relacionats, implantar una cultura preventiva i complementar les accions tècniques que es duen a terme en els diferents llocs de treball.

Les activitats de sensibilització en prevenció es classifiquen en: campanyes, xerrades informatives en les empreses, programes de generació de bones pràctiques i circuit universal (un circuit d'activitats que s'ha disposat segons un recorregut de temes progressius sobre hàbits saludables).